פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 31/12/20
תשלום קרן אחרון 31/12/22
דרוג מעלות + אופק יציב ilA+
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 4.05
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 30/06/20
תאריך אקס 18/06/20
סוג שעבוד קבוע ראשון

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 1.27
ערך מתואם ברוטו 100.85
מח"מ 1.89
נטו מקוזז 0.74
נטו להחזקה 0.26
ערך מתואם נטו 100.78
טווח לפדיון 2.94
מרווח ממשלתי 2.26

תיאור אג"ח

שיעבודים:

 • החברה תשעבד בשעבוד קבוע ויחיד, ראשון בדרגה לטובת הנאמן (עבור מחזיקי אגרות החוב), מניות רגילות בנות 1 אירו ע.נ. של Swallowbird (חברה פרטית שהתאגדה בקפריסין, בבעלות מלאה של החברה).
 • אין ביצירת השעבוד על המניות המשועבדות כדי להגביל שעבוד מניות המוחזקות ע"י Swallowbird בתאגידיים אחרים להבטחת אשראי ו/או להגביל שעבוד נכסים ע"י תאגידים המוחזקים על ידה.
 • יחס שווי המניות המשועבדות לחוב נטו - כל עוד תהיינה אגרות החוב קיימות במחזור, החברה מתחייבת כי, בכל מועד בדיקה, יחס שווי המניות המשועבדות לחוב נטו לא יפחת מהיחס הבסיסי (יחס של 150%, והחל מיום 1.1.2016 יחס של 170%). הבדיקה תתבצע החל מהדוח השנתי של החברה לשנת 2014.
 • שחרור עודף בטוחות - במקרה בו עלה יחס שווי המניות המשועבדות לחוב נטו, במועד הבדיקה, ליחס הגבוה מהיחס הנדרש לשחרור בטחונות (יחס של 170% לכל הפחות, והחל מ 1.1.2016 יחס של 190% לפחות), ובכפוף לכך שבאותו מועד החברה אינה מצויה בהפרה של אחת או יותר מהעילות לפירעון מיידי או אין חשש להתקיימות איזו מהן או אינה מצויה בהפרה של איזו מההתניות הפיננסיות, תהא החברה רשאית לתת לנאמן הוראת שחרור בקשר עם שחרור מניות משועבדות, או שחרורם של סכומים במזומן או ערבויות על פי שיקול דעת החברה, בכמות אשר תביא את יחס שווי המניות המשועבדות לחוב נטו לכל הפחות ליחס הבסיסי.
 • הגדלת היקף הבטוחות - במקרה בו, במועד הבדיקה, ירד יחס שווי המניות המשועבדות לחוב נטו ליחס הנמוך מהיחס הבסיסי החברה תהיה חייבת לשעבד מניות נוספות של Swallowbird או תפקיד בחשבון הנאמנות סכומים במזומן או תפקיד בידי הנאמן ערבויות או תבצע פעולות שונות עד שיחס שווי המניות המשועבדות לחוב נטו לאחר הוספת הבטוחות הנ"ל יעמוד לכל הפחות על היחס הבסיסי.
 • החלפת בטוחות או הסרת השעבוד על המניות המשועבדות - החברה תהא רשאית לשחרר ולהסיר את השעבוד על המניות המשועבדות (כולן או חלקן), או להחליף את המניות המשועבדות, כולן או חלקן, בערבויות או בסכומים במזומן ובלבד שיחס שווי המניות המשועבדות לחוב נטו לא יפחת מהיחס הבסיסי.
אמות מידה פיננסיות:

 • ההון העצמי של החברה לא יפחת מ -  850 מיליון ש"ח.
 • היחס בין ההון העצמי של החברה למאזן החברה על פי המאוחדים של החברה לא יפחת מ - 20%, החל מיום 31.3.2015 - לא יפחת מ - 23%, והחל מיום 31.12.2015 - לא יפחת מ - 25%.
 • ההון העצמי של Swallowbird לא יפחת מ - 170 מיליון אירו.
 • היחס בין החוב הפיננסי, נטו מאוחד, לבין סך ההון והחוב לא יעלה על 80% והחל מיום 31.3.2015 לא יעלה על 75%.
 • יחס LTV ב - Swallowbird - היחס בין החוב הבנקאי של Swallowbird לבין שווי נכסי Swallowbird לא יעלה על 72%.
 • היחס בין חוב פיננסי, נטו מאוחד ל - NOI של החברה, לא יעלה על 17.
מגבלה על חלוקת דיבידנד:

החברה לא תבצע חלוקה לבעלי מניותיה באופן שכתוצאה מהחלוקה:
(א) יפחת ההון העצמי של החברה אל מתחת לסך של מיליארד ש"ח.
(ב) היחס בין ההון העצמי של החברה לבין מאזן החברה יפחת מ - 30%.
(ג) יחס חוב פיננסי, נטו מאוחד לבין סך ההון והחוב יעלה על 70%.
(ד) יחס חוב נטו ל - NOI של החברה יעלה על 15.

שינוי בשיעור הריבית בגין ירידה בדירוג:

בגין כל ירידה של הדירוג בדרגה אחת מתחת לדירוג הבסיס (A), יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.25% מעל שיעור הריבית שנקבע במכרז ועד לשיעור עלייה מקסימאלי של 1% בשיעור הריבית.

הרחבת סדרה:

החברה תהיה רשאית להנפיק אגרות חוב נוספות כאמור ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים באופן מצטבר:
(א) יחס מניות Swallowbird משועבדות לחוב נטו לא יפחת מהיחס הבסיסי.
(ב) ההנפקה הנוספת של אגרות חוב לא תפגע בדירוג של אגרות החוב כפי שיהיה הדירוג טרם ההנפקה הנוספת.
(ג) לא קיימת עילה לפירעון מיידי.
(ד) ההנפקה הנוספת לא תפגע בעמידת החברה בהתניות הפיננסיות.

פדיון מוקדם:

החברה תהא רשאית להעמיד את אגרות החוב לפדיון מוקדם.

עילות לפירעון מיידי:

 • אם הועמד לפירעון מיידי, שלא ביוזמת החברה, חוב אחר של החברה בסכום מהותי:
  • סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה לציבור.
  • סדרת אגרות חוב שהנפיקה Swallowbird לציבור.
  • חוב של החברה (סולו) שהערך ההתחייבות שלו במועד העמדה לפירעון מיידי מהווה 15% או יותר מהתחייבויות החברה (סולו).
  • חוב ריקורס של Swallowbird (סולו) שהערך ההתחייבות שלו במועד העמדה לפירעון מיידי מהווה 35 מיליון אירו או יותר מהתחייבויות Swallowbird (סולו).
 • אם היחס בין שווי המניות המשועבדות לחוב נטו ירד מהיחס הבסיסי והחברה לא שיעבדה מניות Swallowbird נוספות או העמידה ערבויות או הפקידה בחשבון הנאמנות סכומים במזומן באופן שלאחר העמדת הבטוחה הנוספת כאמור יחס שווי המניות המשועבדות לחוב נטו שווה או עולה על היחס הבסיסי.
 • אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 ימים רצופים, עקב סיבות או נסיבות שהינן בשליטת החברה בלבד.
 • אם החברה תפר איזו מהתחייבויותיה הפיננסיות במשך יותר משני רבעונים רצופים.
 • אם הועברה השליטה בחברה באופן שכתוצאה מכך חלה ירידה בדירוג אגרות החוב והעברה זו לא אושרה באסיפת מחזיקי אגרות החוב רגילה ברוב רגיל.
 • אם עודכן דירוג אגרות החוב באופן שהדירוג החדש שנקבע לאגרות החוב ירד מתחת לדירוג של (BBB-).
 • במידה והחברה תבצע הרחבת סדרה בניגוד להוראות.
 • אם תירשם הערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים של החברה.
 • אם החברה תבצע חלוקה בניגוד להוראות.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
30/06/20 2.02 -- -- 12,379 12,379
31/12/20 2.02 33.33 203,770 12,379 216,149
30/06/21 1.35 -- -- 8,257 8,257
31/12/21 1.35 33.33 203,770 8,257 212,027
30/06/22 0.67 -- -- 4,122 4,122
31/12/22 0.67 33.33 203,770 4,122 207,892
סה"כ 611,311 49,516 660,827
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות