פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 30/09/20
תשלום קרן אחרון 30/09/24
דרוג מעלות + אופק יציב AA-
דרוג מידרוג + אופק יציב Aa3
שיעור ריבית 5.35
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/03/20
תאריך אקס 19/03/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.65
ערך מתואם ברוטו 104.8
מח"מ 3.18
נטו מקוזז -0.12
נטו להחזקה -0.61
ערך מתואם נטו 104.65
טווח לפדיון 4.89
מרווח ממשלתי 1.69

תיאור אג"ח

• האג"ח אינן מובטחות בבטוחה, בשעבוד כלשהו או בכל אופן אחר.
• החברה תהא רשאית לשעבד את רכושה, כולו או מקצתו, בכל שיעבוד ובכל דרך שהיא, לטובת צד שלישי כלשהו, ללא צורך בהסכמה כלשהי מהנאמן ו/או ממחזיקי האג"ח.
• עילות לפירעון מיידי:
בהתקיים שני התנאים המצטברים הבאים:
(א) היחס בין סך החוב נושא הריבית נטו המאוחד של החברה, לסך המאזן המאוחד של החברה, יעלה על שיעור של 80% במשך ארבעה רבעונים רצופים
(ב) דירוג האג"ח במועד מדידת היחס האמור לגבי הרבעון האחרון מבין ארבעת הרבעונים לעיל הנו נמוך מדירוג של (BBB-).
- אם ההון העצמי (בניכוי זכויות שאינן מקנות שליטה) של החברה יפחת מסכום בשקלים חדשים השווה לסך של 500 מיליון דולר, במשך ארבעה רבעונים רצופים.
- במידה והחזקותיה של נורסטאר החזקות (בעלת השליטה), ייפחתו מתחת לשיעור של 26% מזכויות ההצבעה בחברה, לתקופה העולה על 6 חודשים וכן בחברה יהיה בעל מניות אחר שהחזקותיו במניות החברה הינן בשיעור הגבוה משיעור החזקותיו של נורסטאר החזקות. (אלה אם מדובר בגוף בעל איתנות
פיננסית שאינה נופלת מהאיתנות הפיננסית של בעל השליטה הנוכחי).
• תוספת ריבית במקרה של ירידת דירוג.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/03/20 2.68 -- -- 65,232 65,232
30/09/20 2.68 16.67 406,432 65,232 471,664
31/03/21 2.23 -- -- 54,339 54,339
30/09/21 2.23 -- -- 54,339 54,339
31/03/22 2.23 -- -- 54,339 54,339
30/09/22 2.23 27.78 677,387 54,339 731,725
31/03/23 1.49 -- -- 36,269 36,269
30/09/23 1.49 27.78 677,387 36,269 713,656
31/03/24 0.74 -- -- 18,135 18,135
30/09/24 0.74 27.78 677,387 18,135 695,521
סה"כ 2,438,592 456,626 2,895,218
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות