פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 20/04/20
תשלום קרן אחרון 20/04/20
דרוג מעלות + אופק יציב ilA
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 6
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 20/04/20
תאריך אקס 20/04/20
סוג שעבוד שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 4.74
ערך מתואם ברוטו 102.14
מח"מ 0.15
נטו מקוזז 4.02
נטו להחזקה 1.63
ערך מתואם נטו 101.82
טווח לפדיון 0.15
מרווח ממשלתי 4.5

תיאור אג"ח

פדיון מוקדם חלקי לאגח א' ביום 20.3.17, קובע: 8.3.17

התחייבות לא ליצור שעבודים:


 • החברה מתחייבת שלא לשעבד את כלל רכושה (המוחזק על ידה במישרין בלבד) בשעבוד שוטף כללי, ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב לכך בהחלטה רגילה.
 • בנוסף, החברה מתחייבת שלא לשעבד את רכושה (המוחזק על ידה במישרין בלבד), כולו או מקצתו, בשעבודים ספציפיים (לרבות שעבוד שוטף על נכסים ספציפיים), ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב לכך בהחלטה רגילה, אלא אם השעבוד ניתן לצורך ביצוע עסקאות הגנה על שער החליפין של השקל מול הדולר ביחס לאגרות חוב אותן הנפיקה או תנפיק החברה.
 • החברה מתחייבת כי לא תיטול אשראי ממוסדות פיננסיים שאינם ישראלים ולא תעניק שעבודים למוסדות פיננסיים שאינם ישראלים, למעט בגין מסגרות אשראי אשר יכול שיועמדו על ידי מוסדות פיננסיים בארה"ב וזאת לצורך ביצוע עסקאות הגנה על שער החליפין של השקל מול הדולר ביחס לאגרות חוב אותן תנפיק החברה.

התחייבויות פיננסיות:

 • ההון העצמי המאוחד (כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ - 175 מיליון דולר ארה"ב.
 • החל מהדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 30 בספטמבר 2015 ועד הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017 , יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - NOI מתואם לא יעלה על 17, ולא יעלה על 16 החל מהדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 במרץ 2018 ואילך. (יחס חוב ל - NOI המקסימאלי)
 • יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - CAP נטו לא יעלה על שיעור של 72.5%. כמו כן, יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - CAP נטו, אשר יחושב (במצטבר) אך ורק ביחס לחברות מוחזקות של החברה שאינן חברות מאוחדות בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה, לא יעלה על שיעור של 75%.
 • הון עצמי מאוחד (כולל זכויות מיעוט) לסך מאזן לא יפחת מ - 24%.
 • הון עצמי מאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) ליום 31 בדצמבר 2015, לא יפחת מ - 190 מיליון דולר ארה"ב.

כרית הוצאות:

מתוך תמורת ההנפקה נטו יופקד סך השווה לכ - 400 אלפי דולר בחשבון בנק שייפתח על ידי הנאמן ועל שמו בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בלבד אשר ישמש לצורך תשלום ההוצאות השוטפות והוצאות הניהול של הנאמן במקרה בו יועמדו אגרות החוב (סדרה א') לפירעון מיידי.

חלוקת דיבידנד:

החברה מתחייבת כי היא לא תבצע חלוקה אלא אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

 • ההון העצמי המאוחד (כולל זכויות מיעוט) על פי הדוחות שפורסמו טרם מועד ההחלטה על החלוקה, בניכוי הדיבידנד שיחולק, לא יפחת מ - 230 מיליון דולר ארה"ב. חריג, כל עוד ההון העצמי המאוחד (כולל זכויות מיעוט) על פי הדוחות שפורסמו טרם מועד ההחלטה על החלוקה, בניכוי הדיבידנד שיחולק, יפחת מ - 230 מיליון דולר ארה"ב אך יעלה על 175 מיליון דולר ארה"ב, תהיה רשאית החברה לחלק עד סך של 800 אלפי דולר ארה"ב בשנה קלנדרית.
 • יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - CAP נטו לא יעלה על שיעור של 65%. חריג, כל עוד יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - CAP נטו יעלה על שיעור של 65% אך לא יעלה על שיעור של 72.5%, תהיה רשאית החברה לחלק עד סך של 800 אלפי דולר ארה"ב בשנה קלנדרית.
 • סכום החלוקה לא יעלה על שיעור של 75% מה - FFO המאוחד של החברה.
 • לא מתקיימת עילה להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב (סדרה א').
 • יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - NOI מתואם לא יעלה על 14.5. חריג, כל עוד יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - NOI מתואם יעלה על 14.5 אך לא יעלה על 17 (החל מהדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 30 בספטמבר 2015 ועד הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017), או לא יעלה על 16 (החל מהדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 במרץ 2018), תהיה רשאית החברה לחלק עד סך של 800 אלפי דולר ארה"ב בשנה קלנדרית.

התאמת שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמת מידה פיננסית:

 • ההון העצמי המאוחד (כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ - 200 מיליון דולר ארה"ב.
 • יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - NOI מתואם לא יעלה על 14.5.
 • יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - CAP נטו לא יעלה על שיעור של 67.5%.
 • יחס ההון העצמי המאוחד (כולל זכויות מיעוט) לסך המאזן לא יפחת מ - 28%.
 • בגין כל חריגה באחת מאמות המידה הפיננסיות, שיעור הריבית השנתית יעלה בשיעור של 0.5%. מובהר כי, העלאת שיעור הריבית תיעשה רק פעם אחת בגין כל חריגה ושיעור הריבית לא יועלה פעם נוספת במקרה שהחריגה באותה אמת מידה פיננסית תימשך.

התאמת שיעור הריבית בגין שינוי בדירוג אגרות החוב:

 • אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב (סדרה א') יהיה נמוך מדירוג הבסיס (A), יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.25% לשנה בגין כל ירידה של דרגה אחת מתחת לדירוג הבסיס עד לתוספת ריבית מקסימאלית של 1% לשנה לכל היותר קרי, עד ירידה לדרגת דירוג BBB מינוס.
 • יובהר כי, אם וככל שתידרש התאמה של ריבית בגין חריגה מאמת מידה פיננסית ואם בגין ירידה בדירוג, אזי בכל מקרה שיעור הריבית הנוסף המקסימאלי לא יעלה על 1.75% מעל שיעור הריבית שנקבע במכרז.

עילות לפירעון מיידי:

 • אם ההון העצמי (כולל זכויות מיעוט) יפחת מ - 175 מיליון דולר ארה"ב במשך שני רבעונים רצופים.
 • אם יחס החוב ל - NOI יעלה על יחס חוב ל - NOI המקסימאלי במשך שני רבעונים רצופים.
 • אם יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - CAP נטו יעלה על שיעור של 72.5% במשך שני רבעונים רצופים.
 • אם יחס ההון העצמי המאוחד (כולל זכויות מיעוט) לסך המאזן יפחת מ - 24% במשך שני רבעונים רצופים.
 • אם החברה ביצעה חלוקה בניגוד להוראות.
 • ככל שדירוג אגרות החוב על ידי חברת הדירוג יופחת לדירוג הנמוך מדירוג BBB.
 • אם החברה תבצע שינוי של עיקר פעילותה. לעניין זה, עיקר פעילותה של החברה וחברות בשליטתה במועד ההנפקה הינו תחום הנדל"ן המניב למגורים בארה"ב.
 • אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 יום עקב סיבות או נסיבות שהינן בשליטת החברה.
 • במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרה לאגרות החוב בניגוד להוראות.
 • אם החברה תפר את התחייבותיה שלא לשעבד את כלל רכושה בשעבוד שוטף כללי או שעבוד ספציפי.
 • אם תרשם הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים של החברה למשך תקופה של שני רבעונים רצופים.
 • אם סך ההשקעה בנכסי נדל"ן בהקמה ובקרקעות להשקעה של נכסים חדשים על פי הדוחות המאוחדים של החברה תעלה על שיעור של 25% מסך המאזן המאוחד של החברה.
 • אם החברה תפר את התחייבותה להפקיד כספים בחשבון כרית ההוצאות בתוך 14 ימי עסקים ממועד ההנפקה.
 • אם ההון העצמי לדוחות 2015  (לא כולל זכויות מיעוט) יפחת מ - 190 מיליון דולר ארה"ב.
 • אם סך ההשקעה בנכסי ייזום למכירה בהקמה (המסווגים כמלאי בדוחות הכספיים) על פי המאוחדים של החברה תעלה על שיעור של 17.5% מסך המאזן המאוחד של החברה.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
20/04/20 3 100 139,754 4,193 143,947
סה"כ 139,754 4,193 143,947
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות