אודות החברה

רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ
--
חיפושי נפט וגז
2014
קסלמן וקסלמן
1625
515060044
03-5661338
03-5661280
רח' יהודה הלוי 85, תל אביב 6579614
החברה, רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ, מוחזקת בבעלות מלאה ע"י השותפות המוגבלת רציו חיפושי נפט (חברה ציבורית). תחום פעילותה של רציו מימון הינו גיוס מקורות כספיים עבור השותפות המוגבלת, לרבות באמצעות הנפקות של אגרות חוב.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות