פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 18/12/20
תשלום קרן אחרון 18/12/25
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 4.95
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 18/06/20
תאריך אקס 07/06/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 30.21
ערך מתואם ברוטו 122.21
מח"מ 2.49
נטו מקוזז 22.99
נטו להחזקה 27.84
ערך מתואם נטו 122.04
טווח לפדיון 5.89
מרווח ממשלתי 31.18

תיאור אג"ח

האג"ח אינן מובטחות בשעבודים.

עילות לפירעון מיידי:

  • אם החברה לא תפרע סכום כלשהוא שיגיע ממנה בקשר לאג"ח בתוך 14 יום לאחר שהגיע מועד פירעונו.
  • אם יוטל עיקול, תבוצע פעולה של הוצאה לפועל.
  • אם החברה תפר או לא תמלא אחר כל תנאי או התחייבויות מהותיים הכלולים באג"ח.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
18/06/20 2.48 -- -- 22,405 22,405
18/12/20 2.48 16.67 150,873 22,405 173,278
18/06/21 2.06 -- -- 18,663 18,663
18/12/21 2.06 16.67 150,873 18,663 169,536
18/06/22 1.65 -- -- 14,944 14,944
18/12/22 1.65 16.67 150,873 14,944 165,817
18/06/23 1.24 -- -- 11,202 11,202
18/12/23 1.24 16.67 150,873 11,202 162,075
18/06/24 0.82 -- -- 7,461 7,461
18/12/24 0.82 16.67 150,873 7,461 158,334
18/06/25 0.41 -- -- 3,742 3,742
18/12/25 0.41 16.67 150,873 3,742 154,615
סה"כ 905,238 156,832 1,062,070
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות