פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 18/12/20
תשלום קרן אחרון 18/12/25
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 4.95
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 18/12/19
תאריך אקס 08/12/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 29.31
ערך מתואם ברוטו 123.53
מח"מ 2.68
נטו מקוזז 22.34
נטו להחזקה 26.71
ערך מתואם נטו 123.03
טווח לפדיון 6.18
מרווח ממשלתי 30.33

תיאור אג"ח

האג"ח אינן מובטחות בשעבודים.

עילות לפירעון מיידי:

  • אם החברה לא תפרע סכום כלשהוא שיגיע ממנה בקשר לאג"ח בתוך 14 יום לאחר שהגיע מועד פירעונו.
  • אם יוטל עיקול, תבוצע פעולה של הוצאה לפועל.
  • אם החברה תפר או לא תמלא אחר כל תנאי או התחייבויות מהותיים הכלולים באג"ח.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
18/12/19 2.48 -- -- 26,492 26,492
18/06/20 2.48 -- -- 26,492 26,492
18/12/20 2.48 16.67 178,399 26,492 204,891
18/06/21 2.06 -- -- 22,068 22,068
18/12/21 2.06 16.67 178,399 22,068 200,467
18/06/22 1.65 -- -- 17,670 17,670
18/12/22 1.65 16.67 178,399 17,670 196,069
18/06/23 1.24 -- -- 13,246 13,246
18/12/23 1.24 16.67 178,399 13,246 191,645
18/06/24 0.82 -- -- 8,822 8,822
18/12/24 0.82 16.67 178,399 8,822 187,220
18/06/25 0.41 -- -- 4,424 4,424
18/12/25 0.41 16.67 178,399 4,424 182,823
סה"כ 1,070,391 211,937 1,282,329
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות