פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 18/12/20
תשלום קרן אחרון 18/12/25
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 4.95
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 18/12/19
תאריך אקס 08/12/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 25.34
ערך מתואם ברוטו 122.65
מח"מ 2.91
נטו מקוזז 19.38
נטו להחזקה 23.08
ערך מתואם נטו 122.37
טווח לפדיון 6.32
מרווח ממשלתי 26.21

תיאור אג"ח

האג"ח אינן מובטחות בשעבודים.

עילות לפירעון מיידי:

  • אם החברה לא תפרע סכום כלשהוא שיגיע ממנה בקשר לאג"ח בתוך 14 יום לאחר שהגיע מועד פירעונו.
  • אם יוטל עיקול, תבוצע פעולה של הוצאה לפועל.
  • אם החברה תפר או לא תמלא אחר כל תנאי או התחייבויות מהותיים הכלולים באג"ח.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
18/12/19 2.48 -- -- 30,463 30,463
18/06/20 2.48 -- -- 30,463 30,463
18/12/20 2.48 16.67 205,135 30,463 235,597
18/06/21 2.06 -- -- 25,375 25,375
18/12/21 2.06 16.67 205,135 25,375 230,510
18/06/22 1.65 -- -- 20,319 20,319
18/12/22 1.65 16.67 205,135 20,319 225,453
18/06/23 1.24 -- -- 15,231 15,231
18/12/23 1.24 16.67 205,135 15,231 220,366
18/06/24 0.82 -- -- 10,144 10,144
18/12/24 0.82 16.67 205,135 10,144 215,279
18/06/25 0.41 -- -- 5,087 5,087
18/12/25 0.41 16.67 205,135 5,087 210,222
סה"כ 1,230,809 243,700 1,474,509
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות