פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון בלתי מוסדר
סוג הצמדה דולר
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 01/01/21
תשלום קרן אחרון 01/01/23
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 6
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 01/07/20
תאריך אקס 24/06/20
סוג שעבוד שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה -2.22
ערך מתואם ברוטו 89.46
מח"מ 2.06
נטו מקוזז -2.39
נטו להחזקה -4.1
ערך מתואם נטו 89.36
טווח לפדיון 2.93
מרווח ממשלתי --

תיאור אג"ח

שעבוד שלילי:

החברה וכן וגילת סאטקום בע"מ מתחייבות כי כל עוד אגרות החוב (סדרה ו') לא נפרעו במלואן, הן לא תיצורנה ולא תסכמנה ו/או תתחייבנה ליצור לטובת צד שלישי כלשהו שעבוד כלשהו בדרגה כלשהי על מניות תאגיד "WIOCC"  שבבעלותן להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי, מבלי שיפנו אל הנאמן בכתב קודם ליצירת השעבוד לטובת צד שלישי ויודיעו לו אודות כוונתן ליצור שעבוד כאמור וכן תיצורנה לטובת מחזיקי אגרות חוב (סדרה ו'), בד בבד ובעת ועונה אחת עם יצירת השעבוד לטובת הצד השלישי, על פי שיקול דעת החברה:
 • שעבוד נפרד על אחזקות נוספות של החברה ב - WIOCC.
 • שיעבוד מקביל על אותן מניות WIOCC שתשועבדנה לטובת הצד השלישי כאמור.

כרית ריבית:

החברה מתחייבת כי היא תפקיד בחשבון נאמנות בבנק, אשר ייפתח על ידי הנאמן בישראל ויתנהל על שמו בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של החברה, סכום השווה לתשלום הריבית הקרוב הצפוי להשתלם למחזיקי אגרות החוב. החשבון ישועבד לטובת הנאמן בשעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה בחשבון ועל המופקד בו וכן שעבוד שוטף יחיד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על כל הכספים, הפיקדונות וניירות הערך שיופקדו מעת לעת בחשבון והתמורה שתתקבל בגינם ו/או ממכירתם, לרבות פירותיהם.

אמות מידה פיננסיות:

 • יחס החוב הפיננסי נטו לסך המאזן בדוחות המאוחדים של החברה לא יעלה על 75% במשך למעלה משני רבעונים רצופים. אם יחס חוב פיננסי נטו למאזן יעלה על 75%והחריגה תימשך במשך שני דוחות כספיים רצופים מהם עולה כי מתקיימת החריגה אזי יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב ב - 0.5% לשנה.
 • יחס החוב הפיננסי נטו ל - EBITDA לא יעלה על 6 במשך למעלה משני רבעונים רצופים. אם יחס החוב הפיננסי נטו ל - EBITDA יעלה על 6 והחריגה תימשך במשך שני דוחות כספיים רצופים מהם עולה כי מתקיימת החריגה אזי יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב ב - 0.5% לשנה.
 • יובהר, כי עליית הריבית בגין חריגה בשתי אמות המידה הפיננסיות תהא בשיעור מצטבר של עד 1% ולא מעבר.

מגבלות על נטילת חוב פיננסי:

 1. החברה מתחייבת כי החוב הפיננסי נטו של החברה לא יעלה על 65% משווי אחזקתה ב- WIOCC.
 2. האמור בסעיף (1) לא יחול במקרה ודירוג אגרות החוב (סדרה ו') או דירוג החברה יעמוד על (A-) לפחות.

הרחבת סדרה:

החברה תהיה רשאית ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן ו/או מהמחזיקים באגרות החוב הקיימים באותה עת, להרחיב את אגרות החוב (סדרה ו') ולהנפיק אגרות חוב נוספות ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים:

 • עובר למועד הרחבת הסדרה וכן מיד לאחר הרחבת הסדרה עומדת ותעמוד החברה באמות המידה הפיננסיות.
 • לא מתקיימת איזו מהעילות לפירעון מיידי המפורטות בשטר זה, וביצוע הרחבת הסדרה לא יביא להתקיימות איזו מהעילות לפירעון מיידי.
 • החברה אינה מפרה איזו מהתחייבויותיה למחזיקים, וביצוע הרחבת הסדרה לא יביא את החברה להפרת איזו מהתחייבויותיה למחזיקים.
 • אם במועד ההרחבה אגרות החוב מדורגות, אזי - שהגדלת סדרת אגרות החוב (סדרה ו') לא תוביל לפגיעה בדירוג אגרות החוב (סדרה ו'), כפי שהיה סמוך לפני מועד הרחבת הסדרה.

פדיון מוקדם:

החברה לא תהא רשאית לבצע פדיון מוקדם, מלא או חלקי, של אגרות החוב (סדרה ו') ביוזמתה, אלא באחד מהמקרים הבאים:

 1. פרסום הצעת רכש, אשר בעקבותיה, ככל שתצא אל הפועל, יימחקו מניותיה של החברה ממסחר, והחברה תהפוך לחברה פרטית.
 2. ביצוע עסקת מיזוג, לרבות "מיזוג הופכי משולש", אשר בעקבותיה, יימחקו מניותיה של החברה ממסחר, והחברה תהפוך לחברה פרטית או תתמזג לתוך חברה פרטית.
 3. במקרה של מכירת מניות WIOCC שבבעלות החברה (במישרין או בעקיפין), כאשר במקרה כאמור, החברה תעשה שימוש בתמורת המכירה כאמור נטו לשם פדיון חלקי ו/או מלא של אגרות החוב(סדרה ו').

עילות לפירעון מיידי:

 • אם יחס החוב הפיננסי נטו לסך המאזן בדוחות המאוחדים של החברה יעלה על 75% במשך למעלה משני רבעונים רצופים.
 • אם יחס החוב הפיננסי נטו ל - EBITDA יעלה על 6 במשך למעלה משני רבעונים רצופים.
 • אם בשל נטילת חוב פיננסי נוסף לאחר מועד הנפקת אגרות החוב (סדרה ו'), היחס בין החוב הפיננסי נטו עלה על 65% משווי האחזקות ב - WIOCC במשך שני דוחות כספיים רצופים.
 • אם סדרה אחרת של אגרות חוב שהנפיקה החברה הועמדה לפירעון מיידי או במקרה שבו הועמד לפירעון מיידי חוב פיננסי מהותי אחר של החברה (בגובה של למעלה מ- 15 מיליוני ש"ח), וההעמדה לפירעון מיידי כאמור לא בוטלה תוך 30 ימים מהמועד בו קיבלה החברה הודעה בכתב עליה.
 • במקרה בו יורוקום-תקשורת בע"מ או מי מבעלי השליטה ביורוקום-תקשורת בע"מ, לא יחזיקו (במישרין או בעקיפין) בשליטה בחברה. למעט במקרה שבו הועברה השליטה לגוף מוסכם.
 • אם בוצעה מכירה לצד שלישי של למעלה מ - 50% מנכסי החברה ובלבד שכתוצאה מכך החברה אינה פעילה עוד בלפחות אחד מבין התחומים הבאים בהיקף של 50% מפעילותה הנותרת: לוויינות, תקשורת נתונים, אינטרנט, תקשורת מבוססת סיבים וכל תחום נלווה לתחומים הנ"ל.
 • במקרה בו תירשם הערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים של החברה למשך תקופה של שלושה רבעונים רצופים.
 • במקרה בו החברה ביצעה בפועל הרחבה של סדרת אגרות החוב (סדרה ו') בניגוד
  להוראות.
 • אם החברה הפרה את התחייבותה שלא ליצור ו/או להתחייב ליצור שעבוד ביחס למניות WIOCC.
 • ככל שאגרות החוב יהיו מדורגות, אם הפסיקו להיות מדורגות לתקופה העולה על 180 יום רצופים עקב סיבה ו/או נסיבות שהינן בשליטת החברה.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
01/07/20 3 -- -- 171 171
01/01/21 3 27.12 1,547 171 1,718
01/07/21 2.19 -- -- 125 125
01/01/22 2.19 27.12 1,547 125 1,672
01/07/22 1.37 -- -- 78 78
01/01/23 1.37 45.76 2,611 78 2,689
סה"כ 5,704 749 6,453
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות