פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 11/09/20
תשלום קרן אחרון 11/09/21
דרוג מעלות + אופק יציב ilAAA
דרוג מידרוג + אופק יציב Aaa.il
שיעור ריבית 0.41
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 11/09/20
תאריך אקס 31/08/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה -0.21
ערך מתואם ברוטו 100.45
מח"מ 1.12
נטו מקוזז -0.21
נטו להחזקה -0.35
ערך מתואם נטו 100.41
טווח לפדיון 1.62
מרווח ממשלתי 0.68

תיאור אג"ח

 • תעודות ההתחייבות אינן מובטחות בבטחונות כלשהם.
 • התמורה מהנפקת תעודות ההתחייבות המוצעות תופקד על ידי החברה בפקדונות בבנק מזרחי טפחות, אשר יהיו בתנאי פרעון זהים לתנאי תעודות ההתחייבות המוצעות, ובתנאי ריבית אשר יהיו תנאים זהים או עדיפים מהם, כפי שיסוכם עם בנק מזרחי טפחות מעת לעת.
 • החברה תהיה רשאית להנפיק סדרות נוספות של תעודות התחייבות מסוגים שונים, שיעמדו בדרגת בטחון עדיפה, זהה או נחותה לעומת תעודות ההתחייבות המוצעות.

זכות להעמדה לפירעון מיידי:

 • אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר לתעודות ההתחייבות תוך 60 יום לאחר שהגיע זמן פרעונו.
 • אם נתמנה מפרק זמני על ידי בית משפט או אם ינתן צו על ידי בית משפט או תתקבל
  החלטה בת תוקף לפירוק החברה ו/או לפירוק בנק מזרחי טפחות (למעט פירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת). והמינוי כאמור או ההחלטה כאמור לא בוטלו תוך 30 ימי עסקים מיום נתינתם.
 • אם ימונה כונס זמני או קבוע לחברה ו/או לנכסיה, כולם או חלק מהותי מהם, והמינוי לא
  יבוטל תוך 60 ימים.
 • אם יוטל עיקול על נכסים מהותיים של החברה או תבוצע פעולה של הוצאה לפועל
  נגדם, כולם או מקצתם, ולא יוסר העיקול ולא תבוטל הפעולה תוך 30 ימי עסקים
  בנקאים והנאמן יראה בכך סכנה לביטחון האמור.
 • אם תמחק החברה מרישומי רשם החברות.
 • בקרות כל אירוע אחר אשר מהווה פגיעה מהותית ו/או יכול לגרום לפגיעה מהותית
  בזכויות מחזיקי תעודות ההתחייבות.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
11/09/20 0.41 49.99 412,109 3,380 415,489
11/09/21 0.2 50.01 412,253 1,690 413,943
סה"כ 824,362 5,070 829,432
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות