פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון בתקבולים
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 01/04/20
תשלום קרן אחרון 01/04/24
דרוג מעלות + אופק יציב ilAA-
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 5.74
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית --
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 01/04/20
תאריך אקס 22/03/20
סוג שעבוד שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 1.17
ערך מתואם ברוטו 101.78
מח"מ 2.09
נטו מקוזז 0.77
נטו להחזקה 0.26
ערך מתואם נטו 101.51
טווח לפדיון 4.19
מרווח ממשלתי 0.99

תיאור אג"ח

פדיון מוקדם חלקי לאגח טו ביום 20.8.17, קובע: 14.8.17

שעבוד שלילי:

החברה מתחייבת לא ליצור שעבוד שוטף כללי על נכסיה לטובת צד שלישי, אלא אם יתקיים התנאי שהחברה תיצור במקביל ליצירת השעבוד השוטף לטובת הצד השלישי, שעבוד שוטף באותה דרגה לטובת מחזיקי אגרות החוב להבטחת מלוא התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב ושעבוד זה יהיה בתוקף כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן או עד לביטול השעבוד האמור אשר ניתן לטובת הצד השלישי הנ"ל.

אמות מידה פיננסיות:

 • החברה רשאית להנפיק בכל עת ללא צורך בהסכמת בעלי אגרות החוב או הנאמן, אגרות חוב נוספות מסדרות אגרות החוב ובלבד שלצורך הגדלת סדרת אגרות החוב התקבל אישור מראש של חברת דירוג לדירוג אגרות החוב הנוספות שהדירוג שלהם איננו נופל מדירוג אגרות החוב הקיימות באותה עת טרם הגדלת הסדרה.
 • מגבלות על חלוקת דיבידנד - החברה מתחייבת כי כל זמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן שלא לבצע חלוקה אם לאחר החלוקה יתקיימו המקרים הבאים: (א) ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה על פי המאוחדים של החברה יקטן מתחת ל - 1מיליארד ש"ח, (ב) אם היחס בין חוב פיננסי נטו לבין מאזן נטו יעלה על 75%, (ג) אם היחס בין חוב פיננסי נטו לבין הרווח הגולמי על פי המאוחדים של החברה מחושב על בסיס 4 רבעונים אחרונים יעלה על 15, (ד) אם היחס בין ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה על פי המאוחדים של החברה לבין מאזן נטו יפחת מ 15%.
 • ההון המאוחד המיוחס לבעלי המניות של החברה לא יפחת מ - 730 מיליון ש"ח.
 • היחס בין חוב פיננסי נטו לבין מאזן נטו לא יעלה 75% למשך תקופה העולה על 2 רבעונים רצופים.
 • היחס בין חוב פיננסי נטו לבין הרווח הגולמי על פי המאוחדים של החברה מחושב על בסיס 4 רבעונים אחרונים לא יעלה על 17 למשך תקופה העולה על 2 רבעונים רצופים.
 • היחס בין ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה על פי המאוחדים של החברה לבין מאזן נטו  לא יפחת מ - 15% למשך תקופה העולה על 2 רבעונים רצופים.
 • פיצוי עבור הורדת דירוג - במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשתי דרגות מדירוג הבסיס (A) יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.5%, במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשלוש דרגות מדירוג הבסיס יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור נוסף של 0.25%, סה"כ עלייה של 0.75%, במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בארבע דרגות או יותר מדירוג הבסיס יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור נוסף של 0.25%, סה"כ עלייה של 1% וזהו שיעור העלייה המקסימאלי.

עילות לפירעון מיידי:

 • אם יממשו בעלי שעבודים את השעבודים שיש להם על נכס מהותי בחברה למעט אם השעבוד הינו להבטחת חוב שהינו ללא זכות חזרה לחברה.
 • בוצע שינוי של עיקר פעילותה של החברה באופן שעיקר פעילות החברה אינו בתחום הנדל"ן או בוצעה מכירה של רוב נכסי החברה.
 • אם הועמד לפירעון מיידי אחד מאלה:
  • סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה, או
  • חוב של החברה כלפי מוסד פיננסי בהיקף העולה על 250 מיליון ₪.
 • אם במשך תקופה של 60 ימים רצופים אגרות החוב לא תהינה מדורגות על ידי אף חברת דירוג, עקב סיבות או נסיבות שהינן בשליטת החברה בלבד.
 • אם דירוג אגרות החוב ירד מתחת לדירוג (BBB-) של חברת מעלות.
 • אם תרשם הערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים של החברה למשך תקופה של רבעון אחד.
 • אם ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה על פי המאוחדים יפחת מתחת ל -  750 מיליון ש"ח למשך תקופה של 2 רבעונים רצופים.
 • אם יחס חוב למאזן עלה מעל 85%.
 • אם יחס חוב למאזן עלה מעל 75% אך היה נמוך מ- 85% וההפרה לא תוקנה במשך שני רבעונים רצופים.
 • אם יחס חוב לרווח גולמי עלה על 17 וההפרה לא תוקנה במשך שני רבעונים רצופים.
 • אם יחס הון למאזן פחת מ - 15% וההפרה לא תוקנה במשך שני רבעונים רצופים.
 • אם החברה הפרה את התחייבותה בקשר עם חלוקת דיבידנד.
 • אם החברה תיצור שעבוד בניגוד להוראות.
 • אם החברה תבצע הרחבת סדרה בניגוד להוראות.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
01/04/20 2.87 20 30,869 4,430 35,298
01/10/20 2.3 -- -- 3,544 3,544
01/04/21 2.3 20 30,869 3,544 34,412
01/10/21 1.72 -- -- 2,658 2,658
01/04/22 1.72 20 30,869 2,658 33,526
01/10/22 1.15 -- -- 1,772 1,772
01/04/23 1.15 20 30,869 1,772 32,640
01/10/23 0.57 -- -- 886 886
01/04/24 0.57 20 30,869 886 31,754
סה"כ 154,343 22,148 176,491
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות