פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 31/01/21
תשלום קרן אחרון 31/07/28
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק שלילי A3.il
שיעור ריבית 6.35
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/07/20
תאריך אקס 19/07/20
סוג שעבוד שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 17.67
ערך מתואם ברוטו 100.3
מח"מ 3.49
נטו מקוזז 15.13
נטו להחזקה 16.27
ערך מתואם נטו 100.25
טווח לפדיון 8.46
מרווח ממשלתי 17.42

תיאור אג"ח

התחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף:

החברה מתחייבת שלא לשעבד את כלל רכושה (המוחזק על ידה במישרין בלבד) בשעבוד שוטף כללי, ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') לכך בהחלטה מיוחדת.

כרית ריבית:

טרם ביצוע הנפקת אגרות החוב, תורה החברה לרכז ההנפקה בהוראה בלתי חוזרת כי מתוך התמורה המיידית נטו שתקבל החברה בגין הנפקת אגרות החוב (סדרה ד') יעביר רכז ההנפקה לחשבון בנק שייפתח על ידי הנאמן בבעלותו ועל שמו בבנק בישראל, לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'), סך השווה לגובה תשלום הריבית הראשונה בגין אגרות החוב בתוספת סך של 200 אלפי דולר על פי השער היציג של דולר ארה"ב במועד פרסום דוח ההצעה הראשון, לטובת הליכים לשערוך נכסים שיבוצעו על ידי הנאמן, ככל שיבוצעו, כאשר סכום כרית הריבית ישמשו כבטוחה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'), וזאת עד
לפירעונן המלא של אגרות החוב (סדרה ד').

אמות מידה פיננסיות:
 • ההון העצמי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ - 150 מיליון דולר ארה"ב.
 • היקף פרויקטי היזום של החברה במאוחד (לרבות חלקה של החברה בחברות כלולות ובחברות בשליטה משותפת) לא יעלה על 35% מסך המאזן המאוחד המותאם של החברה (סך המאזן המאוחד של החברה בתוספת חלק החברה בחברות כלולות וחברות בשליטה משותפת).
 • יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - CAP נטו לא יעלה על שיעור של 80%.
 • ה - NOI המתואם של החברה לא יפחת מ - 35 מיליון דולר.

מגבלת חלוקה:

החברה מתחייבת כי היא לא תבצע חלוקה כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד אלא אם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

 • יתרת הרווחים והקרנות שנצברו עד ליום 30 בספטמבר 2014 לא יהיו ניתנים לחלוקה.
 • סכום החלוקה לא יעלה על 50% מהרווחים אשר נוצרו החל מיום 1 באוקטובר 2014 בנטרול רווחי / הפסדי שערוך נטו (שטרם מומשו) הנובעים משינוי בשווים ההוגן של נכסיה ביחס לשווים ההוגן ליום 30 בספטמבר 2014 או למועד בו נרכשו הנכסים, לפי המאוחר מביניהם. רווח אשר בגינו לא בוצעה חלוקה ברבעון מסוים ניתן יהיה לחלק על בסיסו ברבעונים הבאים.
 • ההון העצמי של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) בתום הרבעון האחרון, בטרם חלוקת הדיבידנד, בניכוי הדיבידנד שיחולק, לא יפחת מ - 190 מיליון דולר ארה"ב.
 • יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - CAP נטו על פי המאוחדים אשר פורסמו עובר למועד הבדיקה הרלבנטי, אינו עולה על 70%.
 • ה - NOI המתואם של החברה על פי המאוחדים אשר פורסמו עובר למועד הבדיקה הרלבנטי, לא נמוך מ - 45 מיליון דולר.
 • במועד החלטת הדירקטוריון על החלוקה לא מתקיימים בחברה "סימני אזהרה".
 • החברה עומדת בהתחייבויות הפיננסיות המפורטות לעיל על פי המאוחדים של החברה, אשר פורסמו עובר למועד הבדיקה הרלבנטי וכן החברה אינה מפרה אילו מהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד').

התאמת שיעור הריבית בגין שינוי בדירוג אגרות החוב (סדרה ד'):

אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב (סדרה ד') יהיה נמוך בדרגה אחת או יותר מתחת לדירוג הבסיס (A2), יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב (סדרה ד') בשיעור של 0.25% בגין כל ירידה בדרגה אחת של הדירוג עד לתוספת ריבית מקסימלית של 1% לשנה לכל היותר.

התאמת שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמת מידה פיננסית:

 • ההון העצמי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ - 190 מיליון דולר ארה"ב.
 • יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל - CAP נטו לא יעלה על שיעור של 77.5%.
 • ה - NOI המתואם של החברה לא יפחת מ - 45 מיליון דולר.
 • ככל שתחרוג החברה מאיזה מאמות המידה הפיננסיות על פי דוחותיה הכספיים
  המאוחדים של החברה, יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב (סדרה ד') בשיעור של 0.5% בגין חריגה מכל אחת מאמות המידה הפיננסיות (בנפרד, והעלאת ריבית מצטברת של עד 1.5% אם החברה חרגה בו זמנית מכל אמות המידה הפיננסיות). העלאת שיעור הריבית תיעשה רק פעם אחת בגין חריגה מכל אחת מאמות המידה הפיננסית, ככל שתהא חריגה כאמור, ושיעור הריבית לא יועלה פעם נוספת במקרה שהחריגה מאותה אמת המידה הפיננסית תימשך.
 • יודגש כי בכל מקרה שיעור הריבית הנוסף בגין ירידה בדירוג ביחד עם שיעור הריבית הנוסף בגין החריגה מאמות המידה הפיננסיות, לא יעלה על 1.5%.

תנאים להרחבת סדרה:

 • ההנפקה הנוספת של אגרות חוב (סדרה ד') כאמור לא תפגע בדירוג אגרות החוב (סדרה ד') כפי שיהיה הדירוג ערב הרחבת הסדרה.
 • על פי הדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו לפני מועד ההנפקה הנוספת החברה
  עומדת בהתניות הפיננסיות המפורטות לעיל.
 • במועד ההנפקה הנוספת, בהתאם לדוחותיה הכספיים האחרונים שפורסמו טרם מועד ההנפקה הנוספת, ולאחר שתובא בחשבון למפרע ביצוע ההנפקה הנוספת החברה תעמוד באמות המידה הפיננסיות כאמור לעיל.

עילות לפירעון מיידי:

 • אם יועמדו לפרעון מיידי סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה או חוב, מגופים מוסדים מישראל או חוב אחר של החברה, אשר היקפם עולה על 10% מסך הנכסים של החברה על פי המאוחדים האחרונים (לרבות חלקה של החברה בשרשור סופי בחברות כלולות) או 50 מיליון דולר ארה"ב, לפי הנמוך, אלא אם מדובר בחוב המהווה 25% ומעלה מסך נכסי החברה, על פי המאוחדים או 75 מיליון דולר ומעלה, לפי הנמוך, והדרישה לפרעון מיידי של החוב האחר כאמור לא הוסרה תוך 30 ימים מהמועד בו הועמדו לפרעון מיידי כאמור.
 • אם החברה לא תעמוד באמות המידה הפיננסיות לעיל במשך שני רבעונים רצופים.
 • אם החברה ביצעה חלוקה בניגוד להוראות מגבלת החלוקה.
 • ככל שדירוג אגרות החוב (סדרה ד') על ידי חברת הדירוג יופחת לדירוג הנמוך מדירוג BBB מינוס או דירוג המקביל לו.
 • אם החברה תבצע שינוי של עיקר פעילותה. לעניין זה, עיקר פעילותה של החברה וחברות בשליטתה במועד ההנפקה הינו תחום הנדל"ן המניב, הכולל, בין היתר, ייזום, פיתוח, הקמה, רכישה, השכרה וניהול נכסי נדל"ן מניב.
 • אם אגרות החוב (סדרה ד') תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 יום עקב סיבות ו/או נסיבות שהינן בשליטת החברה.
 • במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרה לאגרות החוב (סדרה ד') בניגוד להוראות.
 • אם החברה תפר את התחייבותיה שלא לשעבד את כלל רכושה בשעבוד שוטף כללי.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/07/20 3.18 -- -- 16,265 16,265
31/01/21 3.18 6.25 32,018 16,265 48,283
31/07/21 2.98 6.25 32,018 15,257 47,275
31/01/22 2.78 6.25 32,018 14,232 46,250
31/07/22 2.58 6.25 32,018 13,224 45,241
31/01/23 2.38 6.25 32,018 12,199 44,217
31/07/23 2.18 6.25 32,018 11,190 43,208
31/01/24 1.98 6.25 32,018 10,166 42,184
31/07/24 1.79 6.25 32,018 9,157 41,175
31/01/25 1.59 6.25 32,018 8,133 40,150
31/07/25 1.39 6.25 32,018 7,124 39,142
31/01/26 1.19 6.25 32,018 6,099 38,117
31/07/26 0.99 6.25 32,018 5,091 37,109
31/01/27 0.79 6.25 32,018 4,066 36,084
31/07/27 0.6 6.25 32,018 3,058 35,076
31/01/28 0.4 6.25 32,018 2,033 34,051
31/07/28 0.2 6.25 32,018 1,025 33,043
סה"כ 512,286 154,583 666,869
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות