פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון בתקבולים
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 31/08/21
תשלום קרן אחרון 31/08/23
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 2
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית --
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/08/20
תאריך אקס 25/08/20
סוג שעבוד קבוע ראשון

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 3.29
ערך מתואם ברוטו 100.82
מח"מ 2.46
נטו מקוזז 2.64
נטו להחזקה 1.38
ערך מתואם נטו 100.69
טווח לפדיון 3.6
מרווח ממשלתי 3.07

תיאור אג"ח

שעבודים:
 • תמלוג - החברה תיצור ותרשום לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב שעבוד קבוע מדרגה ראשונה על תמלוג (בשיעור של 10%), ישולם בכסף או בעין, שתעניק שותפות רציו לחברה. התמלוג ישולם, בכסף או בעין, לפי בחירת הנאמן, מתוך גז ונפט שיופקו וינוצלו רק ממאגר לוויתן, מובהר כי נכון למועד התשקיף עדיין לא מופקים גז ו/או נפט ממאגר לוויתן. כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן, לא יירשם שעבוד נחות בדרגה על תמלוג שתעניק שותפות רציו לחברה לטובת כל צד שלישי.
 • סכום כרית הריבית וחשבון כרית הריבית - לשם הבטחת הפירעון של תשלומי הקרן והריבית  וסכומים נוספים אשר תהא החברה חייבת בהם בקשר עם אגרות החוב, החברה קיבלה התחייבות משותפות רציו, לפיה שותפות רציו תפקיד בחשבון נאמנות שייפתח על ידי שותפות רציו ועל שמה וישועבד לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב בשעבוד קבוע יחיד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על זכויות החברה בחשבון ובשעבוד שוטף יחיד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על כל הכספים או הנכסים שיופקדו מעת לעת בחשבון וכל תמורה שתתקבל בגינם, לרבות פירותיהם, סך השווה ל- 2% מסכום קרן אגרות החוב, כאשר חשבון כרית הריבית וסכום כרית הריבית ישמשו כבטוחה למחזיקי אגרות החוב, וזאת עד לפירעונן המלא של אגרות החוב.
 • החברה תהא רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה, להחליף את הבטוחות (תמלוג, סכום כרית הריבית וחשבון כרית הריבית) בערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת הנאמן, בגובה יתרת התחייבויותיה של החברה למחזיקי אגרות החוב עד למועד הפרעון הסופי של אגרות החוב וזאת ללא צורך בכל אישור נוסף.
 • שעבוד שלילי - החברה מתחייבת, שלא ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה, וזאת להבדיל משעבוד קבוע או שעבוד שוטף על נכס מסוים שאותו החברה רשאית ליצור. על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית ליצור שעבוד שוטף כאמור על כלל נכסיה, בכפוף לכך שתיצור במעמד זה גם שעבוד שוטף על כלל נכסיה לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב), בדרגת ביטחון שווה פארי פסו בין כלל בעלי השעבודים השוטפים.

מגבלות על חלוקה:

החברה מתחייבת כי, היא לא תבצע חלוקה כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד, וזאת עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי אגרות החוב, ומילוי כל יתר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב.

תנאים להרחבת סדרה:

 • הרחבת סדרת אגרות החוב מותנית בכך שלא תגרום להפרה של התניות הפיננסיות לעיל.
 • אם תורחב בעתיד סדרת אגרות החוב, תפקיד החברה, כתנאי להרחבה, בחשבון כרית הריבית סך השווה ל - 2% מסכום ההרחבה.
 • לא תבוצע הרחבת סדרת אגרות חוב אם מתקיימת אחת מהעילות לפרעון מיידי.
 • החברה מתחייבת, כי הרחבת סדרת אגרות חוב תיעשה בכפוף לכך שיתרת אגרות החוב, כפי שתהיה מעת לעת, כולל הסדרה המורחבת, תובטח באותו אופן בו מובטחות אגרות החוב במועד הרחבת סדרת אגרות החוב.
 • ככל שאגרות החוב ידורגו, הרחבת סדרת אגרות החוב לא תביא לפגיעה בדירוג ערב ההרחבה.

פדיון מוקדם:

 • המועד הראשון האפשרי לפדיון מוקדם יהיה לאחר חלוף 60 ימים ממועד הרישום למסחר לראשונה של אגרות החוב.
 • תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון.
 • ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם, למעט האחרון, לא יפחת מ - 10 מיליון ש"ח. למרות האמור לעיל, החברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ - 10מיליון ש"ח ובלבד שתדירות הפידיונות הנמוכים מ - 10 מיליון ₪ לא תעלה על פדיון אחד לשנה.
 • לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ - 3.2 מיליון ש"ח.

עילות לפירעון מיידי:

 • אם סדרה אחרת של אגרות חוב שהנפיקה החברה הועמדה לפירעון מיידי או אם הלוואה או חוב או התחייבות אחרת של החברה, שהינה בסכום העולה על 5 מיליון ש"ח הועמדו לפירעון מיידי.
 • במקרה שבו הפרה החברה את התחייבויותיה בקשר עם ביצוע הרחבה של סדרת אגרות החוב.
 • אם החברה תבצע חלוקה בניגוד להוראות.
 • אם החברה תמכור את רוב נכסיה או תשנה את עיקר פעילותה.
 • ככל שאגרות החוב ידורגו בעתיד – אם אגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 יום רצופים, עקב סיבות ו/או נסיבות שהינן בשליטת החברה בלבד.
 • במקרה שבו הפרה החברה את התחייבויותיה בקשר עם אי יצירת שעבוד שוטף על כלל נכסי החברה.
 • במידה ולא יופקדו הכספים בחשבון כרית הריבית.
 • אם שותפות רציו תחדל להיות בעלת השליטה בחברה.
 • אם אחזקותיה של שותפות רציו בחזקות לוויתן פחתו משיעור של 5%. מובהר כי העברת זכויות בחזקות לוויתן כפופה, בין היתר לאישור הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/08/20 2 -- -- 12,352 12,352
31/08/21 18.5 33.33 205,842 114,254 320,095
31/08/22 12.33 33.33 205,842 76,173 282,015
31/08/23 6.17 33.34 205,904 38,092 243,996
סה"כ 617,587 240,870 858,457
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות