פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 15/09/19
תשלום קרן אחרון 15/09/22
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 6
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 15/09/19
תאריך אקס 03/09/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 183.93
ערך מתואם ברוטו 103.59
מח"מ 0.83
נטו מקוזז 126.59
נטו להחזקה 169.09
ערך מתואם נטו 102.94
טווח לפדיון 3.08
מרווח ממשלתי 184.3

תיאור אג"ח

שיעבודים:

התחייבות החברה לפירעון אגרות החוב אינה מובטחת בכל שיעבוד או בטוחה אחרת.

אמות מידה פיננסיות:

חלוקת דיבידנד - החברה מתחייבת כי כל עוד תהיינה אגרות החוב במחזור שלא לבצע כל חלוקת דיבידנד במזומן אלא בכפוף לתנאים המצטברים הבאים על פי סעיפים א' ו - ב' להלן: (א) החלוקה כאמור תבוצע רק לאחר קרות המוקדם מבין האירועים הבאים: לאחר 36 חודשים ממועד הנפקת אגרות החוב לראשונה או שיתרת העודפים הראויים לחלוקה של החברה תעלה על 100 מיליון שקלים.
(ב) החברה לא תבצע חלוקת דיבידנד במזומן, אלא בכפוף לקיום יתרת נזילות (לאחר החלוקה), אשר תאפשר לפחות 18 חודשי שירות חוב מיד לאחר ביצוע החלוקה בפועל.

 • פדיון מוקדם - החברה תוכל להעמיד לפדיון מוקדם, מלא או חלקי, את אגרות החוב  על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת מהמועד בו ירשמו אגרות החוב (סדרה ד') של החברה למסחר.

הרחבת סדרה - החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן או מהמחזיקים באגרות החוב (סדרה ד') הקיימים באותה עת, להרחיב את סדרת אגרות החוב (סדרה ד') ולהנפיק אגרות חוב נוספות מאותה סדרה. על אף האמור, טרם ביצוע ההרחבה תמציא החברה לנאמן אישור חברה מדרגת לפיו לא נפגע דירוג אגרות החוב בשל ההרחבה.

עילות לפירעון מיידי:

• במקרה בו תירשם הערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים של החברה למשך תקופה
של שני רבעונים רצופים.
• במקרה בו יורוקום תקשורת בע"מ לא תחזיק (במישרין או בעקיפין) בשליטה בחברה.
• במקרה בו החברה לא תחזיק (במישרין או בעקיפין) בשליטה או בדבוקת שליטה
ב"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.
• במקרה בו החברה ביצעה בפועל הרחבה של סדרת אגרות החוב וכתוצאה מכך  החברה המדרגת את אגרות החוב החליטה על הורדת הדירוג של אגרות החוב כך שהן ידורגו בדירוג נמוך מדירוג אגרות החוב כפי שהוא נכון למועד טרם ביצוע ההרחבה הרלוונטית.
• אם סדרה אחרת של אגרות חוב שהנפיקה החברה הועמדה לפירעון מיידי או במקרה שבו הועמד לפירעון מיידי חוב מהותי אחר של החברה.
• במקרה בו אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות על ידי חברת דרוג לתקופה העולה על 60 ימים רצופים עקב סיבות או נסיבות שהינן בשליטת החברה.
• במקרה שבו תבוצע חלוקת דיבידנד בניגוד להוראות.
• אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
15/09/19 3 11.11 76,478 20,649 97,127
15/03/20 2.67 -- -- 18,357 18,357
15/09/20 2.67 33.33 229,434 18,357 247,791
15/03/21 1.67 -- -- 11,481 11,481
15/09/21 1.67 33.33 229,434 11,481 240,914
15/03/22 0.67 -- -- 4,584 4,584
15/09/22 0.67 22.22 152,956 4,584 157,540
סה"כ 688,301 89,493 777,794
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות