פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 30/06/20
תשלום קרן אחרון 30/06/22
דרוג מעלות + אופק שלילי ilA
דרוג מידרוג + אופק שלילי A2.il
שיעור ריבית 5.5
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 30/06/20
תאריך אקס 18/06/20
סוג שעבוד שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.33
ערך מתואם ברוטו 104.35
מח"מ 1.32
נטו מקוזז -0.04
נטו להחזקה -1.11
ערך מתואם נטו 104.13
טווח לפדיון 2.35
מרווח ממשלתי 1.29

תיאור אג"ח

שעבודים:

• אג"ח אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.
• שעבוד שלילי - החברה מתחייבת כי כל עוד לא נפרעו האג"ח, לא תיצור לטובת צד שלישי כלשהו שיעבודים כלשהם, להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי, אלא אם כן תקבל מראש את הסכמת מחזיקי האג"ח.

התחייבויות החברה:

• החברה מתחייבת כי כל עוד האג"ח לא נפרעו במלואן סך כל "החובות והתחייבויות הפיננסיות נטו" לא יעלה על 70%.
• ירידה בדירוג בדרגה אחת מתחת ל A2 תביא לתוספת ריבית של 0.25%, עד לתוספת ריבית של 0.75%.

קיימים מספר עילות לפירעון מיידי, ביניהם:

א. אם החברה תבצע חלוקה, לרבות חלוקת דיבידנד בסכום העולה על 60% מסכום "הרווחים".
ב. אם דירוג האג"ח יירד מתחת לדירוג BBB, או מתחת לדירוג המקביל של מידרוג.
ג. אם החברה תבצע שינוי של עיקר פעילותה.
ד. אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות, מסיבות התלויות בחברה, לתקופה העולה על 45 יום.
ה. אם סדרת אג"ח מהותית אחרת של החברה או הלוואה מהותית אחרת של החברה (המהוות 10% או יותר מסך התחייבויות הפיננסיות החברה במאוחד), הועמדו לפירעון מיידי, והדרישה לפירעון מיידי כאמור לא הוסרה ו/או החברה לא פרעה את אגרות החוב או ההלוואה המהותית האמורה בתוך 30 יום ממועד שהועמדו לפירעון מיידי.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
30/06/20 2.75 33.33 24,784 2,045 26,829
30/12/20 1.83 -- -- 1,364 1,364
30/06/21 1.83 33.33 24,784 1,364 26,148
30/12/21 0.92 -- -- 681 681
30/06/22 0.92 33.33 24,784 681 25,465
סה"כ 74,352 6,134 80,486
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות