פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון בתקבולים
סוג הצמדה דולר
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 31/03/20
תשלום קרן אחרון 31/12/20
דרוג מעלות + אופק שלילי ilBBB-
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 6.8
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית --
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/03/20
תאריך אקס 19/03/20
סוג שעבוד שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 6.03
ערך מתואם ברוטו 101.93
מח"מ 0.53
נטו מקוזז 4.5
נטו להחזקה 4.14
ערך מתואם נטו 101.82
טווח לפדיון 0.94
מרווח ממשלתי --

תיאור אג"ח

פדיון מוקדם חלקי לאגח א' במועד תשלום הריבית והפדיון ביום 31.12.19

שעבוד שלילי:


החברה מתחייבת כי היא לא תיצור שעבוד שוטף על נכסיה הישירים לטובת צד שלישי כלשהוא להבטחת התחייבות כלשהי אלא אם כן החברה קיבלה לכך את הסכמת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיוחדת או שבד בבד עם יצירת השעבוד השוטף על נכסיה הישירים לטובת צד שלישי כלשהו, תיצור החברה שעבוד שוטף גם לטובת מחזיקי אגרות החוב באותה דרגה, פארי פאסו, בהתאם ליחס החובות כלפי הצד השלישי וכלפי מחזיקי אגרות החוב.

אמות מידה פיננסיות:


 • סך הנכסים נטו של החברה לא יפחת מ - 275 מיליון דולר.
 • היחס בין החוב של החברה ושל תאגידים מאוחדים של החברה לסך הנכסים שלהן לא יעלה על 70%.
 • אם יחס החוב המאוחד של החברה לסך כל הנכסים יעלה על 65%, וכל עוד הוא יעלה כאמור, לא תעמיד החברה הלוואות נוספות כלשהן.

כרית הוצאות:

מתוך תמורת ההנפקה נטו החברה תעביר לנאמן סך השווה ל - 300 אלף דולר (על פי השער היציג של הדולר שיהיה ידוע ביום המסחר הראשון לאחר המכרז לציבור). הסכום ישמש לצורך תשלום ההוצאות השוטפות והוצאות הניהול של הנאמן, וזאת במקרה שבו תעמודנה אגרות החוב לפירעון מיידי.

מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית עקב ירידה בדירוג:

אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב (סדרה א') יהיה נמוך בדרגה אחת או יותר מתחת לדירוג הבסיס (A+), יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב בשיעור של 0.25% בגין כל ירידה בדרגה אחת של הדירוג עד לתוספת ריבית מקסימאלית של 1.25% לשנה.

מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית עקב חריגה מאמות מידה פיננסיות:

 • סך הנכסים נטו של החברה לא יפחת מ - 285 מיליון דולר.
 • היחס בין החוב של החברה ושל תאגידים מאוחדים של החברה לסך הנכסים שלהן לא יעלה על 70%.
 • אם החברה תחרוג מאחת או יותר מאמות המידה הפיננסיות הללו, יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב בשיעור של 0.5% בגין כל חריגה.
 • מובהר, כי שיעור העלייה המקסימאלי של הריבית בגין ירידה בדירוג או בגין חריגה מאמות מידה פיננסיות לא יעלה על שיעור של 2%.

תנאים להרחבת סדרה:

 • הרחבת הסדרה לא תגרום לירידה בדירוג של אגרות החוב (סדרה א') כפי שיהיה הדירוג ערב ההרחבה.
 • במועד ההרחבה ולאחר ההרחבה החברה תעמוד באמות המידה הפיננסיות המפורטות לעיל.
 • הרחבת הסדרה לא תפגע ביכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה.
 • לפני ההרחבה ולאחר ההרחבה לא מתקיימת איזו מהעילות לפירעון מיידי.

עילות לפירעון מיידי:

 • אם החברה תפסיק להיות מוגדרת כחברת פיתוח עיסקי או קרן סגורה כמשמעותה לפי חוק החברת או אם לחברה אין רישיון או היתר לצורך סיווגה או מעמדה כחברת פיתוח עיסקי או קרן סגורה כאמור.
 • אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות על ידי חברת דירוג כתוצאה מסיבות ו/או נסיבות שהינן בשליטת החברה בלבד.
 • אם החברה לא תעמוד באחד או יותר מאמות המידה הפיננסיות המפורטות לעיל במשך שני רבעונים עוקבים רצופים.
 • אם החברה תבצע הרחבת סדרה בניגוד להוראות.
 • אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות לטובת מחזיקי אגרות החוב.
 • אם דירוג אגרות החוב ירד מתחת לדירוג (BBB-) של מעלות.
 • אם תירשם הערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים של החברה במשך שני רבעונים עוקבים רצופים.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/03/20 1.64 26.82 51,848 3,165 55,013
30/06/20 1.2 26.82 51,848 2,316 54,164
30/09/20 0.76 26.82 51,848 1,467 53,315
31/12/20 0.32 19.54 37,765 618 38,383
סה"כ 193,308 7,568 200,875
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות