פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון בתקבולים
סוג הצמדה דולר
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 31/08/21
תשלום קרן אחרון 31/08/23
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 2
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית --
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/08/20
תאריך אקס 25/08/20
סוג שעבוד קבוע ראשון

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 5.54
ערך מתואם ברוטו 99.55
מח"מ 2.34
נטו מקוזז 3.98
נטו להחזקה 2.86
ערך מתואם נטו 99.34
טווח לפדיון 3.6
מרווח ממשלתי --

תיאור אג"ח

שעבודים:
 • תמלוג - החברה תיצור ותרשום לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב שעבוד קבוע מדרגה ראשונה על תמלוג (בשיעור של 12%) שתעניק שותפות רציו לחברה. התמלוג ישולם בכסף מתוך גז ונפט שיופקו וינוצלו רק ממאגר לוויתן, מובהר כי נכון למועד התשקיף עדיין לא מופקים גז ו/או נפט ממאגר לוויתן. כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן, לא יירשם שעבוד נחות בדרגה על תמלוג שתעניק שותפות רציו לחברה לטובת כל צד שלישי.
 • סכום כרית הריבית וחשבון כרית הריבית - לשם הבטחת הפירעון של תשלומי הקרן והריבית  וסכומים נוספים אשר תהא החברה חייבת בהם בקשר עם אגרות החוב, החברה קיבלה התחייבות משותפות רציו, לפיה שותפות רציו תפקיד בחשבון נאמנות שייפתח על ידי שותפות רציו ועל שמה וישועבד לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב בשעבוד קבוע יחיד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על זכויות החברה בחשבון ובשעבוד שוטף יחיד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על כל הכספים או הנכסים שיופקדו מעת לעת בחשבון וכל תמורה שתתקבל בגינם, לרבות פירותיהם, סך השווה ל- 2% מסכום קרן אגרות החוב, כאשר חשבון כרית הריבית וסכום כרית הריבית ישמשו כבטוחה למחזיקי אגרות החוב, וזאת עד לפירעונן המלא של אגרות החוב.
 • החברה תהא רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה, להחליף את הבטוחות (תמלוג, סכום כרית הריבית וחשבון כרית הריבית) בערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת הנאמן, בגובה יתרת התחייבויותיה של החברה למחזיקי אגרות החוב עד למועד הפרעון הסופי של אגרות החוב וזאת ללא צורך בכל אישור נוסף.
 • שעבוד שלילי - כל עוד תהיינה אגרות חוב (סדרה ג) קיימות במחזור, החברה מתחייבת שלא ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה, וזאת להבדיל משעבוד קבוע או שעבוד שוטף על תמלוג שתקבל משותפות רציו או כל שעבוד אחר דומה במהותו לכל שעבוד שאותו החברה כן תהיה רשאית ליצור.

מגבלות על חלוקה:

החברה מתחייבת, כי היא לא תבצע חלוקה כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד, וזאת עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי אגרות החוב, ומילוי כל יתר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב.

תנאים להרחבת סדרה:

 • הרחבת סדרת אגרות החוב מותנית בכך שסך כל אגרות החוב (סדרה ג) שבמחזור מעת לעת, כולל אגרות החוב הנוספות שתונפקנה בהרחבה כאמור, לא יעלה על ערך נקוב בסכום בשקלים חדשים השווה ל - 200 מיליון דולר לפי השער היסודי.
 • אם תורחב בעתיד סדרת אגרות החוב, תפקיד החברה, כתנאי להרחבה, בחשבון כרית הריבית סך השווה ל - 2% מסכום ההרחבה.
 • הרחבה כאמור לא תגרום להפרה של התניות הפיננסיות שתתווספנה לשטר זה (ככל שתתווספנה).
 • במקרה שהחברה תבחר בעתיד לדרג את אגרות החוב (סדרה ג), הרחבת סדרת אגרות החוב תהא כפופה להיעדר פגיעה בדירוג אגרות החוב כפי שהיה ערב ביצוע
  הרחבת הסדרה.
 • לא תבוצע הרחבת סדרת אגרות החוב אם מתקיימת אחת מהעילות לפרעון מיידי.
 • לא תבוצע הרחבת סדרת אגרות החוב אם קיים חשש סביר שהגיוס האמור ימנע מהחברה לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן או אם החברה אינה עומדת בכל התחייבויותיה המהותיות בשטר הנאמנות ובתנאי אגרות החוב.

פדיון מוקדם:

 • המועד הראשון האפשרי לפדיון מוקדם יהיה לאחר חלוף 60 ימים ממועד הרישום למסחר לראשונה של אגרות החוב.
 • תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון.
 • ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם, למעט האחרון, לא יפחת מ - 10 מיליון ש"ח. למרות האמור לעיל, החברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ - 10מיליון ש"ח ובלבד שתדירות הפידיונות הנמוכים מ - 10 מיליון ₪ לא תעלה על פדיון אחד לשנה.
 • לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ - 3.2 מיליון ש"ח.

עילות לפירעון מיידי:

 • אם סדרה אחרת של אגרות חוב שהנפיקה החברה הועמדה לפירעון מיידי (שלא ביוזמת החברה) או אם הלוואה ו/או חוב ו/או התחייבות אחרת של החברה, שהינה בסכום (בין בפני עצמו ובין במצטבר) העולה על 5 מיליון ש"ח הועמדו לפירעון מיידי (שלא ביוזמת החברה).
 • אם החברה תבצע חלוקה בניגוד להוראות.
 • אם החברה תמכור את רוב נכסיה או תשנה את תחום פעילותה ללא קבלת אישור מראש של מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיוחדת.
 • ככל שאגרות החוב ידורגו בעתיד – אם אגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 יום רצופים, עקב סיבות ו/או נסיבות שהינן בשליטת החברה
 • במקרה שבו הפרה החברה את התחייבותה בקשר עם אי יצירת שעבוד שוטף על כלל נכסי החברה.
 • במקרה בו אגרות החוב ידורגו על ידי חברה מדרגת ודירוג אגרות החוב יפחת מדירוג (BBB-) או דירוג מקביל לו.
 • במידה ולא יופקדו הכספים בחשבון כרית הריבית.
 • אם שותפות רציו תחדל להיות בעלת השליטה בחברה, ללא אחזקה ביחד עם אחרים.
 • אם אחזקותיה של שותפות רציו בחזקות לוויתן פחתו משיעור של 5%. מובהר כי העברת זכויות בחזקות לוויתן כפופה, בין היתר לאישור הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/08/20 10 -- -- 62,588 62,588
31/08/21 10 33.33 208,605 62,588 271,193
31/08/22 6.67 33.33 208,605 41,727 250,333
31/08/23 3.33 33.34 208,668 20,867 229,535
סה"כ 625,878 187,770 813,648
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות