פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 31/03/20
תשלום קרן אחרון 30/09/20
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק יציב Aa1.il
שיעור ריבית 1.24
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/03/20
תאריך אקס 19/03/20
סוג שעבוד קבוע ראשון

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.23
ערך מתואם ברוטו 100.5
מח"מ 0.35
נטו מקוזז 0.14
נטו להחזקה -0.17
ערך מתואם נטו 100.42
טווח לפדיון 0.6
מרווח ממשלתי 0.08

תיאור אג"ח

התחייבות להקים "קרן שמורה":

החברה מתחייבת כי היא תפקיד 150 מליון ש"ח בחשבון בנק ייעודי בבעלות החברה אשר זכויות החתימה בו הינן של החברה בלבד. זכויות החברה בחשבון הקרן השמורה והכספים או ניירות הערך אשר בו, ישועבדו בשעבוד קבוע ובשעבוד שוטף, יחידים ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום לטובת הנאמן (עבור מחזיקי אגרות החוב) על אגרות החוב עד לתשלום כלל תשלומי הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב. כל עוד השעבוד יהא בתוקף, החברה תהא רשאית לעשות שימוש בסכום הקרן לתשלום תשלומי הקרן והריבית של שתי סדרות אגרות החוב (סדרה א' וסדרה ב') בלבד.

התחייבות שלא ליצור שעבודים שוטפים:

החברה מתחייבת כי כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן, החברה לא תיצור ולא תסכים ליצור לטובת צד שלישי כלשהו שעבודים שוטפים בדרגה כלשהי על רכוש החברה, להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי. ההתחייבות זו לא תחול על:
 • שעבוד שיעשה לטובת מדינת ישראל.
 • שעבוד לטובת תאגיד בנקאי, ובלבד ששעבוד לטובת תאגיד בנקאי כאמור יוכל להיעשות רק על נכסים ששווים המצטבר לא יעלה על 500 מליון ש"ח.
 • שעבוד אשר ייווצר מכוח הדין או על - פי דרישות רגולטוריות.
 • שעבודים אשר ייווצרו להבטחת אשראי ספציפי שיינתן לחברה למימון רכישת נכס מסוים או חברה מסוימת או למימון פרויקט מסוים שיבוצע על - ידי החברה ובלבד שהשעבוד יבטיח אך ורק את סכום המימון שהעמיד הצד השלישי לרכישת אותו הנכס או למימון הפרויקט.
 • שעבוד פיקדונות, מזומנים, שווי מזומנים.
 • שעבוד קרן שמורה.
מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג:

בגין כל ירידה בדרגה אחת של הדירוג מתחת לדירוג הבסיס (AA+ של מעלות או Aa1 של מדרוג) יעלה שיעור הריבית בשיעור של 0.2% ועד לשיעור עלייה מקסימאלי של 1% בשיעור הריבית.

חלוקת דיבידנד:

חלוקת דיבידנד או רכישה עצמית על ידי החברה הינה כפופה למגבלות הקבועות בסעיף 33(ג) לחוק החברות הממשלתיות ומדיניות רשות החברות הממשלתיות לגבי הליך יעוד רווחים.

הרחבת סדרה:

החברה מתחייבת כלפי מחזיקי אגרות החוב כי תהיה רשאית להרחיב את סדרת אגרות החוב רק בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:
 • לא מתקיימת עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי (לרבות כתוצאה מההרחבה כאמור).
 • הרחבה של סדרת אגרות החוב לא תפגע בדירוג של סדרת אגרות החוב המורחבת לאחר
 • הרחבת הסדרה, כפי שהיה מייד טרם הרחבת סדרת אגרות החוב.
 • כחלק מהרחבת הסדרה, החברה תתחייב להפקיד לחשבון הקרן השמורה סכום בשיעור של 15% מתוך הסכום שיגויס על ידי החברה במסגרת הרחבת הסדרה.
פדיון מוקדם:

החברה תהא רשאית להעמיד את אגרות החוב לפדיון מוקדם ובמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות:
 • תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון.
 • הסכום המינימאלי של כל פדיון מוקדם לא יפחת מ - 50 מיליון ש"ח. למרות האמור לעיל, חברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ - 1 מיליון ש"ח ובלבד שתדירות הפדיונות כאמור לא תעלה על פדיון אחד לשנה.
 • לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ - 3.2 מיליון ש"ח.
עילות לפירעון מיידי:

 • אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות על ידי כל חברות הדירוג המדרגות את אגרות החוב לתקופה העולה על 60 ימים רצופים, עקב סיבות או נסיבות שהינן בשליטת החברה בלבד.
 • במידה שהחברה הפרה את התחייבותה לאי יצירת שעבודים שוטפים והחברה לא תיקנה הפרה זו בתוך 30 ימים ממועד ביצוע ההפרה.
 • אם בוצעה מכירה של נכס מהותי המהווה את רוב נכסי החברה או של מספר נכסים מהותיים
 • אשר מהווים את רוב נכסי החברה או בוצע שינוי של עיקר פעילותה (אם פעילות החברה תחדל מלהיות בתחום הרכבות).
 • בוצעה הרחבת סדרה בניגוד להוראות.
 • אם הועמדו לפירעון מיידי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה.
 • אם המדינה חדלה להיות בעלת השליטה בחברה.
 • אם השתמשה החברה בכספים מתוך סכום הקרן ולא מילאה את כספי הקרן השמורה בתוך 6 חודשים ממועד השימוש בכספים מתוך סכום הקרן כאמור.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/03/20 0.62 50 73,500 911 74,411
30/09/20 0.31 50 73,500 456 73,956
סה"כ 147,000 1,367 148,367
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות