גילוי מרצון לתושבת ישראל בעלת נאמנות בארצות הברית ולבן זוגה שמעולם לא הגישו דוחות בישראל

עו"ד אורי גולדמן

סעיף 131(א)(5ב) לפקודת מס ההכנסה קובע כי הגורמים הבאים חייבים בהגשת דוח שנתי לרשויות המס: יוצר שיצר בשנת המס נאמנות או שהקנה לנאמן בשנת המס נכס או הכנסה מנכס; נאמן בנאמנות שיצר תושב ישראל או נאמן שהיו לו בישראל הכנסה או נכס, אם הוא תושב ישראל ואם לאו; נהנה שקיבל חלוקה מנאמן, גם אם אינה חייבת במס בישראל.
|
גילוי מרצון לתושבת ישראל בעלת נאמנות בארצות הברית ולבן זוגה  שמעולם לא הגישו דוחות בישראל

שאלה
לנישומה תושבת ישראל בעלת אזרחית אמריקאית יש נאמנות בארצות הברית. הנישומה מגישה דוחות בארצות הברית (כולל הכנסות כשכירה בארץ). בן זוגה הוא תושב הארץ בלבד וברצונו לפתוח עוסק מורשה בארץ. שניהם מעולם לא הגישו דוחות בארץ. בני הזוג רוצים להתחיל הליך גילוי מרצון.
השאלות:
1.    מאיזה שלב הכנסות מנאמנות חייבות במס?
2.    מהי השפעת הדיווח על דמי ביטוח לאומי?
תשובה:
סעיף 131(א)(5ב) לפקודת מס ההכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") קובע כי הגורמים הבאים חייבים בהגשת דוח שנתי לרשויות המס: יוצר שיצר בשנת המס נאמנות או שהקנה לנאמן בשנת המס נכס או הכנסה מנכס; נאמן בנאמנות שיצר תושב ישראל או נאמן שהיו לו בישראל הכנסה או נכס, אם הוא תושב ישראל ואם לאו; נהנה שקיבל חלוקה מנאמן, גם אם אינה חייבת במס בישראל;
סעיף 131 (ג1)(1) לפקודה קובע כי במסגרת הדוח המוגש על ידי יוצר הנאמנות יפורטו הפרטים הבאים: זהות הנאמן, מגן הנאמנות והנהנים, וכן תושבותם; פרטי הנכסים שהוקנו, לרבות מחיר מקורי, יתרת מחיר מקורי, שווי רכישה ויתרת שווי רכישה, יום הרכישה, וכן מועד ההקניה.
סעיף 131(ג1)(2) לפקודת מס הכנסה קובע כי במסגרת הדוח המוגש על ידי הנאמן יפורטו פרטי היוצר, פרטי כל אחד מהנהנים, מועדי החלוקה ופרטי נכס שחולק.
סעיף 131 (ג1)(3) לפקודה קובע כי במסגרת הדוח המוגש על ידי הנהנה יפורטו פרטי הנכס או ההכנסה שחולקו לו.
לחובת הדיווח כאמור, קיים סייג מכוח סעיף 134א לפקודה, המקנה לשר האוצר, באישור ועדת הכספים, את הסמכות לפטור נישומים מסוימים מחובת הגשת דוח שנתי. שר האוצר עשה שימוש בסמכותו במסגרת תקנות הפטור, שם הוא פוטר מחובת הדיווח נישומים מסוימים המאוזכרים בסעיף 131 לפקודה. תקנה 5א לתקנות קובעת כי לא יחול פטור מהגשת דין וחשבון על יחיד תושב ישראל שיצר בשנת המס נאמנות, במישרין או בעקיפין, או שקיבל מכספי נאמנות, במישרין או בעקיפין, סכום כסף או בשווה כסף העולה על 100,000 שקלים.
במועד הקמת הנאמנות קיימת חובת הגשת הודעה על יצירת נאמנות ועל הקניית נכס או הכנסה לנאמנות (להלן: "הודעת היצירה"). חובת הודעת היצירה חלה על היוצר שיצר את הנאמנות או שהקנה נכס או הכנסה לנאמנות בהיותו תושב ישראל. הודעת היצירה תוגש בתוך 90 יום מיום היצירה או ההקניה כאמור לפקיד השומה של הנאמנות אשר תקבע בהתאם לתושבות הנאמן. נדגיש כי חובת הגשת הודעה כאמור נדחתה עד ליום 31.12.09.
דיווחים שנתיים הנדרשים מהנאמנות ודיווח על דבר קיומה ככלל, בר השומה ובר החיוב בשל הכנסת הנאמן ובשל פעולות בנכסי הנאמן יהיה הנאמן, והוא אשר יגיש לפקיד השומה את הדיווחים הנדרשים על הנאמנות. עם זאת, ישנה אפשרות לבחור כי בר השומה ובר החיוב בשל הכנסת הנאמן יהיה היוצר (להלן: "הודעת הבחירה"). משמעות הבחירה הנה שלצורכי מס בישראל, הנאמנות הופכת "שקופה" לחלוטין, הן ברמה המהותית והן ברמת הדיווח. הודעת הבחירה תוגש לפקיד השומה, פעם אחת בלבד, כנספח לדוח השנתי של היוצר לשנת המס שבה נוצרה הנאמנות והעתק מההודעה יישלח לפקיד השומה של הנאמנות. אם נבחרה חלופה זו, לא תחול על הנאמן חובת הגשת דוח שנתי על הכנסות הנאמנות. חייב יהיה היוצר בהגשת דוח על נכסי הנאמן ובדוח זה ייכללו כלל הכנסותיו של היוצר, לרבות הכנסות הנאמנות. בחירתם של היוצר והנאמן תחול גם בשנות המס הבאות והם לא יהיו רשאים לחזור בהם מבחירתם, כל עוד היוצר חי והוא תושב ישראל.
דיווחים על חלוקות נהנה תושב ישראל שקיבל חלוקה בשווה כסף יגיש הודעה על כך לפקיד השומה של הנאמנות עם העתק לפקיד השומה שאצלו מתנהל תיקו האישי. ההודעה תוגש עד לתום הרבעון הראשון של השנה העוקבת או עד למועד הגשת הדוח השנתי של הנהנה, לפי המוקדם.
גביית המס בגין הנאמנות ככלל, ב"נאמנות תושבי ישראל" ניתן לגבות חוב מס סופי של הנאמן מהיוצר, גם אם חדל להיות תושב ישראל. עם זאת, כאשר בוחר היוצר להיות בר השומה ובר החיוב כאמור לעיל, חוב המס ייגבה מהיוצר, אך ניתן יהיה לגבות חוב מס סופי בשל הכנסת הנאמן שהיה ליוצר גם מנכסי הנאמן ומהכנסת הנאמן.
על פי הודעת רשות המסים נדחה המועד להגשת דיווחים, הודעות, תצהירים ובקשות, המתחייבות מהוספת פרק הנאמנויות בפקודת מס הכנסה עד ליום 31.12.09. אין בדחיית המועד כאמור משום דחייה או ויתור על כל חובת דיווח אחרת החלה על פי דין, לרבות מי שחייב בהגשת דוח שנתי מסיבות שאינן קשורות בנאמנות.
אי דיווח על הנאמנות מהווה לכאורה עבירה פלילית ומשכך חשוב לעשות כן, על פי ההוראות הקבועות בחוק. מי שלא עשה כן אף על פי שהיה מחויב לכך, יכול בהישען על ייעוץ משפטי נכון, לפעול לטובת נטרול הנזקים בשורה של אופציות, וטוב אם יעשה כן בהקדם האפשרי. האופציה הנכונה תיבחן על פי סוג המחדל ואופיו.
חובת הדיווח חלה הן על נאמנויות ישראליות הן על נאמנויות בין-לאומיות.
חובת הדיווח נקבעה בשנת 2003 אך היא חלה גם על כספים שנתקבלו בשנת 2002.
לעניין תושבי ארצות הברית ואזרחיה:
באופן עקרוני, אזרחי ארצות הברית משלמים מסים על הכנסתם ברחבי העולם. מי שאינו אזרח ארצות הברית או תושב בה ישלם מסים בארצות הברית רק על הכנסה שמקורה בארצות הברית.
מכאן, שאזרח ארצות הברית שעלה לישראל או גר בישראל ונחשב לתושב ישראל, כפוף לחוקי המס גם בישראל וגם בארצות הברית. במקרה זה, הוא אמור להגיש דוחות מס לרשויות בארצות הברית ולשלם שם מס, כפוף לייעוץ מקצועי הולם. על פי האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לארצות הברית, ארצות הברית זכאית למסות הכנסות של אזרחי ארצות הברית החיים בישראל. באופן עקרוני, תושב ישראל בעל אזרחות אמריקנית או בעל תושבות קבע ("גרין קארד") אמור לשלם תחילה מס בישראל (לישראל יש זכות מיסוי ראשונית) ולקבל זיכוי ממס בארצות הברית (הן לפי הדין הפנימי הן לפי האמנה). כל עוד שיעורי המס בישראל גבוהים משיעורי המס בארצות הברית הרי לא ישולם מס נוסף בארצות הברית. יש לשים לב לכך ששיעורי המס בארצות הברית עשויים להשתנות. ניתן ליהנות מזיכוי מס בארצות הברית.
הכותב – ממשרד גולדמן ושות' עורכי דין
התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן. אין במידע המופיע באתר "כל מס" או בירחון "ידע למידע" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים

 
<center>>

תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות