כסף על הרצפה - מיזוג מזרחי טפחות ואגוד שווה לכם הרבה כסף

מניית אגוד זינקה ב-13% מאז שבית המשפט קבע שמזרחי טפחות ואגוד יכולים להתמזג - ועדיין מניית אגוד נסחרת בדיסקאונט של 20%! המיזוג אמנם לא מובטח לחלוטין, אבל הסיכויים למיזוג גבוהים - קריאה חובה

|
(40)

בנק מזרחי טפחות -0.86% מזרחי טפחות 9,274 -0.86% מזרחי טפחות בסיס:9,354 פתיחה:9,282 גבוה:9,317 נמוך:9,256 תמורה:2,583,101 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: רשאי לרכוש את אגוד -0.87% אגוד 2,273 -0.87% אגוד בסיס:2,293 פתיחה:2,293 גבוה:2,293 נמוך:2,271 תמורה:296,512 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: - כך קבע בית המשפט בהמשך לערעור של הבנקים על החלטת רשות התחרות שלא לאפשר את המיזוג. אז אמנם סביר שתהליך המיזוג יתקדם, ועדיין הכל יכול לקרות - השאלה עשויה לעלות עד בג"צ, והמיזוג הוא לא סופי, אם כי, על פניו מובן עכשיו (והיה מובן לרבים כבר קודם) שההחלטה של רשות התחרות שהמיזוג פוגע בתחרות היא לא החלטה של שחור ולבן. יש שיאמרו ההיפך - המיזוג מחזק את מזרחי טפחות ושם אותו בתחרות ישירה ורצינית מול שני הבנקים הגדולים - פועלים ולאומי.

כך או אחרת, ברור שסיכוי השלמת המיזוג בשלב זה גבוהים, ולראיה מניית בנק אגוד זינקה בבורסה ביום ההודעה ובהמשך בקרוב ל-13%. אבל...היא צפויה להמשיך ולעלות. נכון לעכשיו יש לה עוד קרוב ל-20% כדי לסגור הפער של מחירי המיזוג. 

אתחיל מההתחלה. בסוף חודש יולי 2017 הודיעו לבורסה בנק מזרחי טפחות -0.86% מזרחי טפחות 9,274 -0.86% מזרחי טפחות בסיס:9,354 פתיחה:9,282 גבוה:9,317 נמוך:9,256 תמורה:2,583,101 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ובנק אגוד -0.87% אגוד 2,273 -0.87% אגוד בסיס:2,293 פתיחה:2,293 גבוה:2,293 נמוך:2,271 תמורה:296,512 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , על דיונים ראשונים לקראת רכישת מניות אגוד על ידי בנק מזרחי. בסוף חודש נובמבר 2017 הודיעו שני הבנקים לבורסה על חתימת הסכם לפיו בנק מזרחי, באמצעות הצעת רכש חליפין, ירכוש את מלוא המניות של בנק אגוד.

מה כתוב בהסכם?
התמורה לפי ההסכם תשולם במניות בנק מזרחי בכמות אשר תשקף יחס של 60% על ההון העצמי של בנק אגוד, ובניכוי סכום כספי אשר הותר לחלוקה כדיבידנד (הסכום המקסימלי שנקבע בהסכם כמותר לחלוקה עמד על 100 מיליון שקל).

בהסכם מנובמבר 2017 נקבע כי הדו"ח הכספי הקובע לצורך בחינת שווי ההון העצמי של בנק אגוד הוא הדו"ח ליום ה-30/6/2017 (שכבר פורסם לפני מועד החתימה).

כמו כן נקבע כי מחיר מניית בנק מזרחי אשר ישמש לצורך הצעת רכש החליפין יחושב כממוצע של 90 ימי מסחר שקדמו ליום ה-30/6/2017.

בהסכם נקבעו גם מספר תנאים מתלים לצורך כניסת ההסכם לתוקף.

בין התנאים המתלים שנכללו: קבלת היתר מבנק ישראל, קבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים וכן הגעה להסכמות עם עובדי בנק אגוד.

במאי 2018 החלו לצוץ "הבעיות" 
ביום ה-30 במאי 2018 הודיע ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים כי הוא מתנגד למיזוג (הממונה על ההגבלים העסקיים, מיכל הלפרין, הייתה מנועה מלעסוק בנושא כתוצאה מהסדר ניגוד עניינים עליו היא חתמה עם כניסתה לתפקיד).

מלבד הממונה על ההגבלים העסקיים נותר כמובן העניין "הפעוט" של להגיע להסכמות עם עובדי בנק אגוד.

לאור התנגדות הממונה על ההגבלים העסקיים למיזוג בין הבנקים בטענה של חשש לפגיעה בתחרות ומכיוון שתוקף מועד ההסכם עמד לפוג, חתמו הצדדים באוגוסט 2018 על תוספת להסכם הרכישה.

התוספת להסכם
בתוספת נקבעו ההוראות שיחלו בקשר עם הערעור שיגישו שני הבנקים על החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים, ובנוסף הוארך המועד הסופי למיזוג ב-12 חודשים ונקבע כי, "במידה ויימסר לצדדים פסק דין המקבל את הערר עד לתום המועד המוארך, יפרסם בנק מזרחי בתוך 60 ימים ממועד קבלת הערר, את הצעת הרכש בהתבסס על הדוחות הקובעים כהגדרתם בהסכם".

על פי התוספת להסכם משמעות המונחים "הדוחות הקובעים" ו"מועד הדוחות הקובעים" (בהתאמה) לגבי מזרחי או אגוד, לפי העניין, תהא הדו"ח הכספי השנתי או הרבעוני לתקופה המסתיימת ביום האחרון ברבעון שקדם למועד קבלת הערר.

אתם שואלים מדוע אני מקפיד לדקדק כל כך בפרטי ההסכם? ובכן אחזור לכך בהמשך הטור רק אציין כי תנאים אלו הינם קריטיים לצורך חישוב שווי התמורה במיזוג.
 
בתוספת להסכם במסגרת חישוב התמורה תוקנה הנוסחה לחישוב כמות מניות בנק מזרחי אשר תהווינה את מניות התמורה, נקבעה התמורה מהעסקה 

התמורה בעסקה
כמות מניות בנק מזרחי שישולמו למחזיקי מניות בנק אגוד תשקף את היחס שבין:

 1. סכום השווה ל-60% מסך כל ההון של אגוד, בהתאם לדוחות הקובעים, כהגדרתם בהסכם, ובניכוי סכום החלוקה המותרת (לפי סעיף 4 סכום זה הינו 100 מיליון שקל) אם וככל שתחולק (ככל שלא נוכה מהדוחות הקובעים של אגוד) ובנטרול סכומים נוספים שיוסכמו בין הצדדים, לרבות תשלומים לעובדי אגוד על פי האמור בסעיף 4.8.1 לדיווח המקורי.
 2. לבין המחיר הממוצע של שערי הנעילה המתואמים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב של מניה אחת בת 1.0 ₪ ע.נ. של בנק מזרחי בתקופה של 60 ימי המסחר שתחילתה 60 ימי מסחר לפני מועד הדוחות הקובעים (כהגדרת המונח לעיל) וסופה במועד הדוחות הקובעים.

ביום ה-8/7/2019 הוארך מועד סופו של ההסכם והתוספת להסכם ונקבע כי המועד האחרון להתקיימות התנאים להסדר תהיה ה-30/11/2019, כאשר ישנה אופציה לדחות בחודש ימים את המועד האחרון במידה ולא יינתן פסק דין בגין הערר עד ל-30/11/2019.

ביום ה-28/11/2019 התקבל פסק דין בו בית הדין מקבל את הערר. במסגרת פסק הדין הורה בית הדין לממונה על התחרות לבחון אם ניתן להפיג את החשש לתחרות בענף היהלומים עקב המיזוג (בנק אגוד הינו שחקן חשוב בתחום האשראי ליהלומנים) , תוך קביעת תנאים למיזוג בהקשר לענף זה ובכל מקרה לא יאוחר מיום ה-31/12/2019.

ובכן אז מה יש לנו כאן?
הערר שהגישו הבנקים התקבל ביום ה-28/11/2019, זהו מועד הקודם לתום תקופת הארכת ההסכמים.

לכן בהתאם לתוספת להסכם המועד הקובע של הדוחות לפיהם תקבע התמורה הוא היום האחרון של הרבעון שקדם למועד קבלת הערר כלומר ה-30/9/2019.

ביום ה-28/11/2019 פרסם בנק אגוד את הדוחות הכספיים שלו ליום ה-30/9/2019, על פי דוחות אלו ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של בנק אגוד עומד על 2.663 מיליארד שקל.

בחישוב כמות המניות של בנק מזרחי שתהווינה את מניות התמורה יש לחשב את ממוצע שער מניית בנק מזרחי ב-60 ימי המסחר שקדמו למועד הדוחות הקובעים, כלומר 60 ימי מסחר שקדמו ל-30/9/2019.

במסגרת חישוב השער הממוצע יש לנכות את הדיבידנד שחולק בין המועד הקובע ה-30/9/2019 לבין ה-28/11/2019 – במועד זה חילק בנק מזרחי כ-72 אגורות למניה כדיבידנד.

על פי החישוב שביצעתי השער הממוצע לפיו תבוצע הצעת הרכש הינו כ-8,200 אגורות (ממוצע של 60 ימי מסחר).

אז מה התמורה שיקבלו בעלי המניות של בנק אגוד?
הון עצמי על פי הדוחות ליום ה-30/9/2019 – 2,663 מיליון שקל
בניכוי סכום החלוקה המותרת – 100 מיליון שקל
בניכוי תשלומים לעובדים - עדיין לא ידוע
סה"כ הון עצמי לצורך הצעת רכש חליפין – כ-2,553 מיליוני שקלים

תמורה לבעלי המניות של אגוד = 60% *2,553 מיליוני שקל + 100 מיליון שקל דיבידנד
סה"כ תמורה = כ-1,630 מיליון שקל.

הון מניות מונפק ונפרע = 73,583,024

סה"כ תמורה למניה = 1,630,000,000/73,583,024 = כ-2,210 אגורות.

התמורה תתקבל במניות בנק מזרחי לפי מחיר מניה לבנק מזרחי של 8,200 אגורות, כלומר מי שיחזיק במניות בנק אגוד במועד הצעת הרכש יקבל כ-0.269 מניות של בנק מזרחי.

שווי 0.269 ממניית בנק מזרחי בהתאם למחירי השוק במועד כתיבת הטור משקף שווי של כ-2,460 אגורות למניית בנק אגוד, ואם ניקח בחשבון שמניית בנק אגוד נסחרת במועד כתיבת הטור ב-1,980 אגורות המשמעות היא פער של כ-20% בין מחיר המניה הנוכחי של בנק אגוד לתמורה הצפויה במידה והמיזוג ייצא לדרך ולפני ההפחתה בגין התשלום לעובדי אגוד.

במילים אחרות קונים את מניית מזרחי טפחות בדיסקאונט של כ-18%. 

הסיכוי והסיכון
קבלת הערר שהגישו בנק מזרחי ובנק אגוד פותחת אפשרות להשתמש בפערי המחירים בין מניית אגוד למניית מזרחי על מנת לייצר רווחי הון.

אומנם עדיין נותרה אי ודאות לגבי המיזוג וקיים חשש שהמיזוג לא יצא לפועל אולם כפי שזה נראה כרגע הסיכוי לכך יחסית אינו גבוה.

המכשולים שנותרו
מגבלות שיטיל הממונה על ההגבלים העסקיים לגבי תיק האשראי ליהלומנים – כפי שזה נראה גם אם הממונה יחייב את אגוד למכור את תיק האשראי ליהלומנים, מצב זה לא ימנע את המיזוג.

הגעה להסכמות עם עובדי אגוד- זו הנקודה העיקרית שנותרה פתוחה וטומנת בתוכה אי ודאות למשקיעים. השאלה היא מה גובה המענקים שישלם בנק אגוד לעובדים ואשר צפויים להיות מופחתים מהתמורה שיקבלו בעלי המניות באגוד?

אם נניח כי ישולמו כ-150 מיליון שקל לעובדים (מדובר במענק ממוצע של כ-125,000 שקל לכול אחד מ-1,200 עובדי בנק אגוד) ,תחת הנחה זו התמורה לבעלי המניות תופחת ב-0.6*150 מיליון = 90 מיליון שקל כך שבמקרה כזה בגין כול מנית אגוד תתקבל כ-0.255 מנית בנק מזרחי.

שורה תחתונה - משקיע המעוניין להיחשף למניות בנקים בכלל ולמניית בנק מזרחי בפרט יעשה נכון אם יבצע את השקעתו באמצעות רכישת מניית אגוד וימתין 60 יום להצעת הרכש.

** אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.

מיכה צ'רניאק הוא אנליסט בכיר ויועץ למשקיעים כשירים

תגובות לכתבה(40):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 20.
  מיכה תותח
  אגחניק 10/12/2019 12:03
  הגב לתגובה זו
  2 0
  מי שלא אסף את הכסף על הרצפה שיבוא בטענות רק לעצמו- מיכה תותח !!!!
  סגור
 • ברגע שאגחני"ק מופלא מנתח מניה, זה אומר ששוק האג"ח כבר..
  עצוב 15/12/2019 20:42
  הגב לתגובה זו
  1 0
  ...עבר את שלב הבועה.
  סגור
 • "אג"חניק מופלא" - הזיה
  עמית 10/01/2020 11:43
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מציע לך לעקוב אחר ההמלצות הכושלות של מיכה לאורך השנים האחרונות..
  סגור
 • 19.
  לא יהיה מיזוג בין בנקים
  דוראה 09/12/2019 21:50
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אין בכך הגיון כלכלי
  סגור
 • 18.
  סטרווד ווסט אגח א
  רוני 07/12/2019 20:36
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אני חושב שהאגח ירד יותר מדי. אני רוצה לדעת אם אתה גם חושב כך ומה אתה חושב על הסיכוי שהמשקיעים לא יקבלו את ההשקעה שלהם. תודה
  סגור
 • טען עוד
 • סטרווד אג"ח
  מיכה צ'רניאק 08/12/2019 09:00
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אני חושב שמחזיקי האג"ח יתקשו לקבל את מלוא החוב , החברה זקוקה להרבה פעולות ומזל על מנת לעמוד בחובות שלה ולאור התנהלות ההנהלה ובעלת השליטה אני בספק שהם יעשו פעולות מעבר למינימום הנדרש על מנת לסייע לחברה לעמוד בחובותיה. לפחות יש חדשות חיוביות בדמות מינוי מעריך שווי חיצוני המוסכם על הנאמן של מחזיקי האג"ח על מנת שניתן יהיה לקבל תמונה ברורה יותר מה השווי "האמיתי" של נכסי החברה. לאחר ביצוע הערכת שווי כזו יהיה אפשר להעריך עד כמה גדול הבור של מחזיקי האג"ח. בעוד כחודשיים אמורים מחזיקי האג"ח לקבל ריבית משמעותית כ 6% מדובר בתשלום משמעותי השווה ל כ- 17% משווי האג"ח כיום .קבלת תשלום זה תפחית את הסיכון ,משמעותית, בהחזקת האג"ח במחירים הנוכחיים.
  סגור
 • 17.
  אידיבי אגח ט
  דן 07/12/2019 15:46
  הגב לתגובה זו
  1 0
  שלום. שווי הנכסי הנקי של אידיבי הוא שלילי וגדול. אם אני שם את אלשטיין בצד ומניח שלא יקרו ניסים אז אין סיכוי לחברה לפרוע את כל החוב לאגחים שלה. אם אני מוסיף את אלשטיין אחרי שהשקיע סביב 3 מיליארד ₪ ואני מוסיף את תגובתו בראיון בגלובס אתמול שהנינים יהנו מפירות השקעתו באידיבי ושהוא לא ינטוש את הספינה עד טיפת דמו האחרונה אז אפשר להעריך שהוא יפרע את האחים הקיימים במלואם כמו שפרע את כל האגחים מאז שנכנס לאידיבי. נכון שלא בטוח שנשארו לו אמצעים, אך אם החברות האחרות שלו יניבו רווח סביר, אז מחזיקי אגחי אידיבי יראו כיסוי גבוה לחובם. מסכים עם הדברים?
  סגור
 • אידיבי אג"ח
  מיכה צ'רניאק 08/12/2019 08:54
  הגב לתגובה זו
  0 0
  1- מסכים. 2- בינתיים צריך להתייחס להתחייבות של אלשטיין להזרים עד 210 מיליון ₪ לחברה , במידת הצורך , עד לשנת 2021 ( 70 מיליון בכול שנה ). 3- שוב כפי שציינת בסופו של דבר הכול יהיה תלוי ביכולות הכספיות של אלשטיין ובמצב החברות האחרות שלו. אני מניח שאם מצבו הכלכלי יאפשר זאת הוא יפעל לתמוך באי.די.בי הבעיה היא מה יקרה אם המצב בשווקים יתדרדר , במצב כזה ברור לך כי מחזיקי אידיבי יהיו בצרות.
  סגור
 • 16.
  אול-יר אגחים
  דן 07/12/2019 15:33
  הגב לתגובה זו
  0 0
  האם הפסד ב- 9 חודשים של 52 מיליון $, בעיקר אם הסיבה העיקרית היא הפרשי שער, מצדיקה ירידות חדות באגחים? או שהסיבה היא אחרת כמו חוסר אמון בהנהלה.. ביום ד פורסם בביזפוטל https://www.bizportal.co.il/capitalmarket/news/article/772361 שהסיבה היא קובננט שקובע שאם החוב ביחס ל-EBITDA עולה על 19, אז ניתן לפרוע אגח ב. לחברה אין יכולת לפרוע האגח והיא מתמרנת שהיחס יהיה מתחת ל- 19. האם הכנסות החברה מסוגלות לממן את הוצאות החברה כולל לחוב? אשמח לשמוע את דעתך.
  סגור
 • אל דאגה
  בני גור 08/12/2019 17:48
  הגב לתגובה זו
  0 0
  כל סוף שנה, פותחים על הנייר שורט, ומתחילים כתבות שליליות, עדיף שתשקיע בחברות שמייצרות רעל של עכברים.
  סגור
 • אול יר אג"ח
  מיכה צ'רניאק 08/12/2019 08:42
  הגב לתגובה זו
  0 0
  הרבעון השלישי של אול יר הצביע על הפסד של 40 מיליון דולר כאשר כ 16 מיליון דולר מתוכם נובעים מהפרשי שער. זו אינה הסיבה העיקרית , כמובן, לירידות שפקדו את אגרות החוב של החברה. הרי התחזקות השקל ביחס לדולר ברבעון השלישי הייתה ידועה והוצאות בגין הפרשי שער יש בכול הדוחות הכספיים של החברות הפועלות בארה"ב וגייסו אג"ח שקלי. אני לא מכיר את הקובננטים שיש לחברה ,אבל אין ספק כי אמון השוק בחברה ובהנהלתה אינו גבוה , ולדעתי בצדק . ההיסטוריה מוכיחה שיש להיזהר עם התנהלות נושאי המשרה בחברה. החברה מדווחת על LTV נטו של 72% זה יחס חוב להון גבוה מאוד ומעיד על צורך עצום במימוש נכסים מצד החברה. השוק פשוט חושש שהחברה תתמהמה בפעולה זו. בכול מקרה החברה בקצב הכנסות של 80 מיליון דולר נטו בשנה מהכנסות שכירות שזה נתון מעודד. החברה חייבת לממש נכסים במהירות וכן להמשיך בהעברת נכסים של בעל השליטה לחברה כפי שהוא התחייב.
  סגור
 • 15.
  יצירת טריאופול במערכת הבנקאית היא טעות איומה
  כלכלנית 06/12/2019 15:31
  הגב לתגובה זו
  1 4
  ככל שיהיו יותר בנקים, התחרות תיגבר.
  סגור
 • 14.
  יוגש ערעור ובימ״ש העליון יפסול קידום קרטל
  לא יהיה מיזוג 06/12/2019 15:29
  הגב לתגובה זו
  0 1
  מעניין לקבל ניתוח על תסריט של פירוק גרעין השליטה בבנק איגוד, מכירת מנעות בעלי השליטה בבורסה.
  סגור
 • 13.
  צפויה עתירה לבגץ ואולי גם ערעור של הממונה על התחרות
  שלומית 06/12/2019 14:27
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אין שום הגיון במחיקת בנק בישראל, בנק עם פוטנציאל לחולל תחרות לאחר שהבעלים הכושלים יוחלפו בבעלים מוכשרים יותר או שיפורק גרעין השליטה
  סגור
 • 12.
  הצעת רכש ב 0.7 על ההון
  שחר ב 06/12/2019 10:55
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לא ראיתי התייחסות לאי קבלת הצעת הרכש ב 0.6 בבורסה, מה ידר הולכים למיזוג סטטוטורי?
  סגור
 • 11.
  יש כאן בעיה
  כריש 05/12/2019 11:53
  הגב לתגובה זו
  4 2
  בעיה קטנה שלא יהיה מיזוג
  סגור
 • 10.
  אם זה לא הרצת מנייה.. אז מה כן
  אנונימי 05/12/2019 10:39
  הגב לתגובה זו
  11 8
  מה זה הדבר הזה? כסף על הרצפה? אין כותרת יותר מריצת מנייה מזה. באמת.
  סגור
 • זה לא הרצה ולא קרוב להרצה
  יש כאן סיבות מפורטות 05/12/2019 14:26
  הגב לתגובה זו
  8 5
  ואני אגב מאמין שהמיזוג לא יצא אל הפועל ומי שקונה עכשיו איגוד הולך בסבירות גבוהה יותר למחוק 20% מאשר להרוויח 20%
  סגור
 • כזו כותרת יכולה להטעות משקיעים לא מקצועיים
  באמת? 06/12/2019 15:11
  הגב לתגובה זו
  3 1
  רואים כסו כותרת ואומרים.. יאללה בואי נקנה לפני שכולם יקנו.. וכך רצה לה מנייה מכלום. רק מכותרת. מיכה אדם רציני ומוערך מאוד ולכן מאוד מפתיעה אותי הכותרת.
  סגור
 • מיכה לא מריץ ניירות ערך כאן, והוא תמיד מפרט סיכונים.
  מוטי 05/12/2019 11:25
  הגב לתגובה זו
  7 1
  הוא מנגיש לנו הזדמנויות. צריך סובלנות, בסוף אתה רואה תשואות יפות ברוב המקרים
  סגור
 • 9.
  המיזוג לא יצא לפועל
  אולימפיה 05/12/2019 10:25
  הגב לתגובה זו
  7 2
  לצערי
  סגור
 • 8.
  תודה רבה, מיכה!
  מוטי 05/12/2019 09:48
  הגב לתגובה זו
  10 0
  על הנתינה והאיכות של הפוסטים שלך!
  סגור
 • 7.
  המיזוג לא יעבור
  להבה 05/12/2019 09:40
  הגב לתגובה זו
  6 3
  אין סיכוי
  סגור
 • 6.
  לא יאשרו את המיזוג
  תנסו להבין 05/12/2019 09:31
  הגב לתגובה זו
  11 4
  מה שקרה במסחר אחר שבוטלה ההחלטה הקודמת והמיזוג אושר זה שמדד הבנקים זינק 3.5% אבל למה שמדד הבנקים יזנק אם המיזג של מזרחי ואגוד אמור לייצר בנק שיוכל להתחרות בפועלים ולאומי ? הרי אמור לקרות בדיוק ההפך...תחרות גדלה, מחירים יורדים, מניות מכניסות ומרוויחות פחות , מחירי המניות יורדים אז אם הן זינקו בצורה כל כך חריגה כנראה המשמעות של האישור הפוכה לגמרי ...שהתחרות תקטן, המחירים יעלו, הרווחים יגדלו ולכן המניות של כל הבנקים טסו ... עכשיו הרגולטורים בגדול די טיפשים אבל לא עד כדי כך וגם הם לא עוורים למה שקורה בשוק ומסוגלים לנתח מה קרוה במידה מסויימת של הגיון ולכן מה שיקרה עכשיו זה ערעור על ההחלטה וביטול חוזר של המיזוג ולכן כל הכתבה שהיא מאוד יפה ונכונה אם יש מיזוג תקרוס לתוך עצמה
  סגור
 • הנתונים בפועל מעט שונים
  מיכה צ'רניאק 05/12/2019 10:36
  הגב לתגובה זו
  4 0
  אני חייב לציין שזה לא מדויק מה שכתבת כאן. אומנם מדד הבנקים זינק ביום חמישי שעבר , בעיקר בגלל רכישות טכניות , אבל בהמשך הוא ירד. כרגע מדד הבנקים נסחר ברמה של 2646 לעומת רמה של 2630 לפני החלטת בית המשפט , כלומר מדובר בעלייה של 0.6% בלבד. ושים לב מי שהעלה את המדד הם : בנק מזרחי שעלה ב 3% ותרם כ 0.5% לעלייה . כשברור שהנהנה העיקרי מהמיזוג הוא בנק מזרחי ולכן העלייה במחירו "עושה שכל" . בנק דיסקונט- שעלה ב 2% ותרם כ 0.28% לעלייה מצד שני בנק פועלים עלה רק ב 0.8% בשבוע הזה ואילו בנק לאומי ירד ב 2.5% כך שדווקא התנהגות הבנקים בשוק לפי ההיגיון שנקבת בו תומכת בסיכוי המיזוג. הבנקים הגדולים נחלשים ואילו מזרחי ודיסקונט מתחזקים.
  סגור
 • המדד ירד כי אמרו שיוגש ערעור
  נחיה ונראה 05/12/2019 14:29
  הגב לתגובה זו
  1 0
  מציע לכל מי שרוצה לקחת חשיפה על אגוד לקחת במקביל שורט על מדד בנקים בכפול כסף
  סגור
 • 5.
  1200 עובדים כפול מליון ש"ח לעובד
  לילי 05/12/2019 09:30
  הגב לתגובה זו
  8 1
  אם כל העובדים יפרשו זה הסכום שיש לנכות מההון העצמי . סביר כי יופרשו 50% מהעובדים ויש לנכות 600מיליון מההון . לכן מניית איגוד נסחרת בפרמיה על שווי העסקה .
  סגור
 • מיליון ש"ח אינו מספר ריאלי
  מיכה צ'רניאק 05/12/2019 10:25
  הגב לתגובה זו
  5 2
  יש להפריד בין פיצויי הפיטורים בעתיד אשר ישולמו על ידי בנק מזרחי לאחר המיזוג לבין העלויות של תשלום מענקים לעובדים בעקבות המיזוג ואשר אמורים להסתכם במספר משכורות ואשר יהיו באחריות בנק אגוד. אגב עלויות פיצויי פרישה מופרשים כבר בדוחות בנק אגוד באופן שוטף ולכן עלות של מיליון ₪ מעבר לפיצויים המופרשים אינה ריאלית בכלל.
  סגור
 • תבדקו כמה בנקים אחרים הפרישו (ל"ת)
  לילי 05/12/2019 17:37
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סגור
 • מיליון שח ? בנק אגוד ? חחח
  היו רוצים 05/12/2019 14:31
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סביר להניח חצי מיליון שח לעובד עודף למה ? 250% פיצויים בהתמך על פיצויים לפרישה מוקדמת בבנקים אחרים
  סגור
 • 4.
  ניתוח יפה אבל אלי כהן, השר, מתנגד
  יעקבי 05/12/2019 09:29
  הגב לתגובה זו
  2 3
  השר אלי כהן מתנגד בתוקף לעיסקה, כי איגוד שולט על 2.5 אחוז מהשוק (במילים: שניים וחצי אחוז!), וזה פוגע בתחרות בין הבנקים.
  סגור
 • מי זה אלי כהן? (ל"ת)
  ביבי 05/12/2019 10:31
  הגב לתגובה זו
  3 1
  סגור
 • ההתנגדות של שר הכלכלה במקום אבל הוא אינו הקובע במקרה זה
  מיכה צ'רניאק 05/12/2019 10:22
  הגב לתגובה זו
  2 1
  שר הכלכלה יכול אומנם להתנגד , אבל זו סה"כ דעה אישית. מי בפועל בית המשפט קיבל את הערר שהגישו מזרחי ואגוד להחלטה של הממונה על ההגבלים העסקיים. ומה שנותר לממונה לעשות זה 1- להציע מגבלות על מזרחי ואגוד בתחום האשראי ליהלומנים – כפי שקבע בית המשפט 2- או להגיש ערעור על ההחלטה של בית המשפט לבג"צ. לאור הפסיקה של בית המשפט שקבע שאין פגיעה בתחרות כי פשוט בנק אגוד אינו פקטור כלל אז הסיכוי שבג"צ יהפוך את ההחלטה אינו גבוה – זו לפחות דעתי והיא מבחינת בית המשפט כנראה שווה לדעתו של שר הכלכלה. שעם לב שכבר אושר מיזוג בתחום הבנקאות לאחרונה כך שלא מדובר באירוע חריג. ערעור על ההחלטה של הממונה על ההגבלים לדעתי בעיקר יביא לדחייה של המיזוג
  סגור
 • 3.
  מיזוג בנקים- רע בכל מובן
  רם 05/12/2019 09:21
  הגב לתגובה זו
  2 3
  מבחינת האזרחים, מיזוג בין בנקים זה פשוט דבר רע. אם הממונה היה משקיע קצת יותר בנימוקיו בית המשפט היה דוחה את הערעור. בתקווה שהמיזוג יפול בהמשך- יהיה טוב לכולנו, האזרחים.
  סגור
 • תגובה
  מיכה צ'רניאק 05/12/2019 10:16
  הגב לתגובה זו
  1 0
  עידוד תחרות בתחום הבנקאות הינו מחויב המציאות כיוון שעבור הציבור הרחב התחום נשלט על ידי שני בנקים. הבעיה שבנק אגוד אינו מחולל תחרות וגם אינו יכול לחולל תחרות. זהו בנק לא יעיל שים לב לתשואה הנמוכה על ההון העצמי של הבנק וכן הרצון של בעלי השליטה למכור את הבנק במחיר זול ביותר , בטח ביחס למחירי מניות הבנקים בבורסה. התנגדות הממונה על ההגבלים העסקיים , לדעתי האישית, נבעה מצעד שהוא יותר פופוליסטי מאשר כלכלי . בנק אגוד לא תרם לתחרות ולא יתרום לתחרות . הבנק לא מצליח למשוך את הציבור הרחב אליו למרות שהוא ניסה. זו הסיבה שלהערכתי הסיכוי שהמיזוג ייפול בבג"צ הוא נמוך – פשוט אין לכך הצדקה כלכלית. אגב המיזוג הזה מצוין לבנק מזרחי ופחות כלכלי לבעלי המניות של אגוד. פשוט בנק מזרחי במיזוג הזה יוצר לעצמו רווח הון של כ- מיליארד ₪ .ורק שתבין שאישית המיזוג הזה הוא רע לי כי אני לקוח של בנק אגוד בתנאים שבזמנו קיבלו אותם עובדים במשרדי רו"ח הגדולים ואלו תנאים המגלמים הפסד לבנק אגוד כאשר אין לי רצון להפוך ללקוח של בנק מזרחי כך שאני מוכן להצטרף לשביתה של עובדי אגוד המוחים נגד המיזוג מתוך חשש לעתידם .....
  סגור
 • 2.
  מיכה תענוג לקרוא אותך (ל"ת)
  דני 05/12/2019 09:15
  הגב לתגובה זו
  8 0
  סגור
 • תודה (ל"ת)
  מיכה צ'רניאק 05/12/2019 15:25
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סגור
 • 1.
  גידור ההשקעה
  שורטיסט 05/12/2019 08:28
  הגב לתגובה זו
  2 1
  הפעולה העדיפה היא: קניית אגוד ומכירת מזרחי בשורט. נכון שיש כאן חשיפה לביטול העסקה אבל גם בקנייה והמתנה יש חשיפה.
  סגור
 • תגובה
  מיכה צ'רניאק 05/12/2019 10:13
  הגב לתגובה זו
  3 0
  תיאורטית מכירת מניית בנק מזרחי ורכישת מניית בנק אגוד בהנחה שהמיזוג ייצא לפועל אכן מקבעת רווח. הבעיה בפעולה הזו שהיא אינה מתאימה לרוב מוחלט של הציבור אשר אינו עוסק במכירות בחסר ולכן מראש היא לא תיושם על ידי רוב מוחלט של ציבור הקוראים ולכן כמובן כלל לא הוזכרה הטור.
  סגור
 • לא תמיד זה עובד (ל"ת)
  אבל הפעם נראה מתאים 05/12/2019 09:27
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות