מדריך: חסכתם כל החיים? אלו האנשים שיקבלו את הפנסיה שלכם אחרי מותכם

עומר בן יאיר מפסגות, מסביר ל-Bizportal מי זכאי לקבל כספים של חוסך שנפטר חלילה; וגם כיצד מחושבת הפנסיה של השארים?
|
(12)
הנפקות, צילום: Getty images Israel
לאחרונה פרסם משרד האוצר טיוטת חוזר לפיה אפשר יהיה למשוך כספים מקופות גמל של עמיתים שנפטרו ללא צורך בצו ירושה או צו קיום צוואה. עומר בן יאיר, מומחה פנסיוני במרכז הידע של פסגות לחינוך פיננסי, מסביר באופן כללי מי יקבל את הכספים במקרה של מות החוסך.

בכדי לענות על השאלה מי זכאי לקבל את הכספים בחיסכון הפנסיוני במקרה של מות החוסך יש להבחין בין סוגי המכשירים - קופת גמל, ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, וכן בין סוגי הכספים הצבורים -תגמולים, פיצויים, וביטוח חיים במידה וקיים.

מה קורה במקרה של קופת גמל וביטוח מנהלים?

"כספי התגמולים ישולמו למוטבים שמינה החוסך בקופה טרם פטירתו. כספי התגמולים אינם חלק מהעיזבון (אלא אם נקבע אחרת, למשל בצוואה) ולכן זכותו של אדם לקבוע למי ישולמו כספי התגמולים לאחר פטירתו.

במידה ולא מונו מוטבים בקופה, ישולמו הכספים ליורשים החוקיים שמינה החוסך בצוואתו וזאת רק על פי הצגת צו קיום צוואה. במידה ולא מינה יורשים בצוואתו אזי הזכאים הם היורשים על פי דין שנקבעו על פי צו ירושה (מבית משפט - הרשם לענייני ירושה או בית דין רבני). התגמולים שנצברו ישולמו בסכום חד פעמי (הוני)".

ואם יש לחוסך גם ביטוח חיים?

"התשלום של סכום הביטוח יועבר בהתאם לזה של התגמולים: למוטבים ובהיעדר מוטבים ליורשים החוקיים, על פי צו קיום צוואה או על פי צו ירושה".

מה לגבי כספי הפיצויים?

"הזכאים לפיצויי פיטורים הם השארים כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים. הכספים ישולמו בסכום חד פעמי (הוני). לא ניתן לקבוע מוטבים על כספי הפיצויים שכן הם ישולמו לשארים . גם במקרים בהם העובד מינה מוטבים למקרה מוות בקופת גמל או בפוליסת ביטוח מנהלים בה מופקדים כספי הפיצויים (במעמד שכיר במסגרת מקום עבודתו) - המוטבים יהיו הנהנים לעניין מרכיב התגמולים בלבד בקופת הגמל ואילו לעניין מרכיב הפיצויים בקופת הגמל - הנהנים יהיו השאירים".

אם עובד נפטר אחרי שסיים יחסי עובד מעביד?

"במקרה בו העמית נפטר ויש בקופה כספי פיצויים, אולם העמית סיים בעבר יחסי עובד מעביד, והכספים לא שוחררו או לא נמשכו, הכספים ישולמו ליורשים החוקיים על פי צו קיום צואה או צו ירושה מאושר כדין".

מי זכאי לקבל כספי קרן פנסיה של חוסך שנפטר?

קרן הפנסיה פועלת לפי תקנון לפיו היא תשלם קצבה לשארים של הנפטר במועד פטירתו. השארים המוגדרים בתקנון הקרן והם: אלמן/ה ויתומים עד גיל 21. ישנם מקרים בהם הגדרת השארים מורחבת יותר כמו למשל: ילדים מעל גיל 21 אם מדובר בילד מוגבל (ילד שלא מסוגל לכלכל את עצמו), הורים שפרנסתם היתה תלויה בנפטר והיו סמוכים על שולחנו וכדומה".

כיצד יתבצע התשלום?

"התשלום לשארים בקרן הפנסיה יהיה בצורה של קצבה חודשית, אולם ישנם מקרים בהם ישולמו הכספים שנצברו בחיסכון גם בצורה של סכום חד פעמי (הוני) וזאת במידה והקצבה החודשית נמוכה מאוד (פחות מ-5% מהשכר הממוצע במשק) או לחלופין במקרים שמפורטים בתקנון הקרן - כמו למשל במקרה של מוות כתוצאה מתאונת דרכים".

ואם אין שארים?

"במידה ואין שארים הקרן תשלם את הכספים שנצברו בחיסכון בסכום הוני כמו במקרה של קופת גמל: תגמולים - למוטבים ובהיעדר ליורשים לפי צו קיום צוואה או צו ירושה ופיצויים – לשארים לפי הגדרתם בחוק פיצויי פיטורין.
הנושא של תשלום במקרה מוות בקרן הפנסיה תלוי גם בסטטוס הנפטר: האם מדובר בעמית בקרן או בפנסיונר שהחל לקבל קצבה מהקרן".

כיצד מחושבת הפנסיה של השארים עבור עמית פעיל בקרן (שיש לו כיסוי ביטוחי לשארים)?

"גובה קצבת השארים נקבע בין היתר על ידי הכפלת שיעור הכיסוי למקרה מוות של האלמנה והיתום בשכר הקובע של המבוטח בקרן. שיעור הכיסוי למוות (אלמנה ויתום) ולנכות נקבע בהתאם למסלול הביטוח הנבחר בקרן ולגיל הכניסה לקרן.

נניח אדם שמצטרף לקרן למסלול ביטוח אשר מעניק כיסוי לאלמנה 60%, ליתום 40% ולנכות 75%. אזי במקרה מוות תקבל האלמנה 60% משכרו הקובע של העמית. החישוב של השכר הקובע מפורט בתקנון ובגדול מדובר על השכר המבוטח הממוצע ב-3 חודשים או 12 חודשים האחרונים (לכל קרן שיטת חישוב שונה במקצת). לרוב סך קצבת האלמנה והיתום לא יעלה על 100% מהשכר הקובע. בכל מקרה הערך המהוון של סך הקצבאות שישולמו לאלמנה וליתומים לא יפחת מסך היתרה הצבורה של העמית בקרן".

כיצד מחושבת הפנסיה של השארים עבור עמית שאינו פעיל (ללא כיסוי ביטוחי לשארים)?

"הקרן תשלם לשארים קצבה שתחושב לפי חלוקת היתרה הצבורה במקדם לפי פרמטרים של האלמנה ושל היתומים. כלומר, הקרן תחשב את הקצבה שתשולם בהתאם ליתרה בקרן ובהתאם למין וגיל השארים.

ישנם מקרים בהם ישולמו הכספים שנצברו בחיסכון גם בצורה של סכום חד פעמי (הוני) וזאת במידה והקצבה החודשית נמוכה מאוד (פחות מ 5% מהשכר הממוצע במשק) או לחלופין במקרים שמפורטים בתקנון הקרן - כמו למשל במקרה של מוות כתוצאה מתאונת דרכים".

עבור פנסיונר - כמה יקבלו השארים?

"לפני הפרישה החוסך נדרש לבחור את 'מסלול הפרישה שלו' כלומר עליו לבחור מספר פרמטרים המשפיעים על גובה הקצבה שיקבל ועל גובה קצבת השארים שיקבלו שאריו (אלמנה ויתומים). על החוסך לבחור את שיעור הקצבה שתקבל האלמנה (בדר"כ בין 30% ל-100%) מהקצבה החודשית שלו. אם בחר 100% אז קצבת האלמנה תהיה זהה לזו שהוא קיבל בפרישתו.

האם לשיעור קצבת השארים השפעה על גובה קצבת הזקנה?

"ככל שיבחר בשיעור גבוה יותר כך תהיה השפעה שלילית על גובה קצבת הזקנה שיקבל. בנוסף, יכול לבחור במינימום תשלומים מובטחים כאשר לרוב קיימת מגבלת גיל שאחריו לא ניתן לבחור במספר תשלומים מובטחים (לדוגמא מי שפרש בגיל 67 יבחר עד 240 תשלומים מובטחים).

מה לגבי פנסיונר שלא בחר תשלומים מובטחים?

"אחרי מותו תשלם הקרן קצבה לשארים (אלמנה ויתומים עד גיל 21) לפי השיעור שנבחר. במידה ואין שארים או שנפטרו אז הקרן סיימה את התשלומים ולא תהיה חבות נוספת.

לדוגמא: קצבת זקנה 10,000 שקל ובחר לאלמנה 60%. אזי אחרי מותו תשלם הקרן 6,000 שקל לאלמנה לכל ימי חייה בהתאם לתקנון הקרן.

אם בחר 240 תשלומים מובטחים אזי תשלם הקרן לאלמנה אחרי מותו 10,000 שקל עד להשלמת מספר התשלומים המובטחים ולאחר מכן תשלם לאלמנה את השיעור שנבחר (נניח 60% קרי 6,000 שקל)".

מה יקבלו השארים אם הגמלאי נפטר לפני סיום תקופת התשלום המינימלית?

"במידה ונפטר הגמלאי טרם הסתיימה תקופת התשלום המינימלית ואין לו שארים או לחלופין נפטרה האלמנה טרם הסתיימו מינימום התשלומים המובטחים, אזי הקרן תשלם למוטבים או ליורשים החוקיים בסכום חד פעמי את הערך המהוון של סך התשלומים שנשארו.

לדוגמא: בחר 240 תשלומים, נפטר לאחר 40 תשלומים ואין לו שארים, תשלם הקרן ערך מהוון של 200 קצבאות למוטבים שבחר".
עומר בן יאיר, מומחה פנסיוני בפסגות
עומר בן יאיר, מומחה פנסיוני בפסגות


ילדים, בני זוג או הורים של חוסך בקופת גמל שנפטר, ונצבר בחשבונו עד 5,000 שקל יקבלו את הכספים מבלי להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסם באחרונה טיוטת חוזר שתקל על בני משפחות של נפטרים למשוך את כספם מקופות גמל. מדובר בחשבונות שיש בהם יתרה נמוכה, עד 5,000 שקל, על שם חוסכים שנפטרו וטרם מילאו הוראת מינוי מוטבים בה ציינו במפורש מי המוטבים בחשבון.

הטיוטה קובעת כי ילדים, בני זוג או הורים של חוסך בקופת גמל שנפטר, ונצבר בחשבונו עד 5,000 שקל יקבלו את הכספים מבלי להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה, ובלבד שיתחייבו להחזיר את הסכום לחברה המנהלת אם אדם אחר יוכיח שהוא זכאי לכספים. תנאי נוסף הוא שחלפו שלוש שנים מפטירת החוסך.

כאשר בחשבון של חוסך שנפטר לא קיימת הוראת מינוי מוטבים, נדרשים הזכאים לכספים להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה על מנת למשוך את הכספים. הליך הוצאת הצווים כרוך בעלויות כספיות שלעיתים מתקרבות ואף עולות על גובה החיסכון הצבור בחשבון החוסך שנפטר. המשמעות היא שהכספים נותרים "תקועים" בחשבון החוסך שנפטר.

לפי הערכות האגף, הפתרון המוצע יאפשר לזכאים למשוך כספים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.

הנושא של תשלום הכספים בחשבונות נפטר עם יתרה נמוכה, ללא צורך בהוצאת צו ירושה או צו קיום צואה, עלה בעקבות האפשרות שניתנה לאיתור חשבונות נמוכים. במסגרת איתור החשבונות, חוסכים רבים איתרו קופות של קרובים שנפטרו בעלי יתרה נמוכה וכאשר הם ביקשו לבצע משיכה הם נתקלו בהליך מסורבל ויקר של בירוקרטיה.

פסגות: מובהר כי המידע הנמסר לך לעיל הינו כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות/פנסיוני ו/או שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס המתואם לך באופן פרטני בהתבסס על הצרכים והנתונים האישיים שלך כמו כן המידע שנמסר לעיל ניתן כשירות בלבד והשימוש בו הינו באחריותך הבלעדית פסגות בית השקעות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולו זיקה למוצרים המנוהלים על ידו.
תגובות לכתבה(12):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 10.
  פנסית שאירים
  תומר 23/06/2019 14:48
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ציטוט- "בכל מקרה הערך המהוון של סך הקצבאות שישולמו לאלמנה וליתומים לא יפחת מסך היתרה הצבורה של העמית בקרן". האם כוונתך פנסיית השאירים היא נגזרת של הצבירה? לא ייתכן
  סגור
 • 9.
  גנבים יש בכל מקום חובה לקחת עורך דין
  רחלי 24/11/2016 18:49
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אין קשר לקיצבה החודשית והפידיון של גיל הפרישה ...לבקש העתק של הפוליסה ולקחת עורך דין
  סגור
 • 8.
  זכאות למשיכת כספים מקרן פנסיה של אדם שנפטר
  שחר 07/03/2016 11:18
  הגב לתגובה זו
  4 5
  אבי מפטר ומקרן הפנסיה מבטחים נמסר לי שכיוון שקיבל קיצבת זיקנה יורשיו אינם זכאים למשיכת יתרת הכסף שנותר האם נכונה קביעתם ?
  סגור
 • 7.
  ומה עם החלק של הפנסיה ששיך לגרושים/ות?
  מירה 18/05/2014 08:47
  הגב לתגובה זו
  1 0
  מדוע לא מקדמים את החוק המחייב את קרנות הפנסיה לשלם לגרושים/גרושות מה שמגיע להם לפי הסכם גרושין שאושר בבית משפט? מדוע מפקירים אותם במקרה של מות הגרוש/ה?
  סגור
 • 6.
  jחלקים מהמידע אינם נכונים/מדויקים
  אנונימי 17/05/2014 02:08
  הגב לתגובה זו
  3 1
  אין מספיק הדגשות על ההבדלים בין חוסכי קופות גמל, גופים פנסיוניים וביוחי מנהלים. לדוגמא: בגופים פנסיוניים (מקפת) מלכתחילה יש הגדרת חד-משמעית מה יקבל בן/בת הזוג של הנימלאי/ת במקרה של מותו החבר. בביטוח מנהלים, רק המבוטח יקבל גימלא כל עוד הוא חי ולשאריו לא תמיד ישארו כספים. את צירוף בן/בת הזוג כגימלאי (נספח), כל עוד אחד מהם בחיים, צריך "לקנות" בכסף/גמלא שקטנה. ועוד הבדלים כאלה ואחרים.
  סגור
 • 5.
  הסבר לא מובן
  משה 16/05/2014 19:30
  הגב לתגובה זו
  4 1
  כתוב שלהוציא צו ירושה או קיום צואה עולה יותר מהירושה , למה הערפל הזה ומה הבעיה לתת עלות מוערכת , נא תשובה
  סגור
 • 4.
  אני חושב שיש טעות
  אורן 16/05/2014 15:47
  הגב לתגובה זו
  1 2
  בחלק שמדבר על הכספים שקרן הפנסיה תשלם לעמית לע פעיל.
  סגור
 • כדאי שתבדוק בתקנון של הקרן שלך ותראה שאין טעות (ל"ת)
  רפי 16/05/2014 19:17
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 3.
  עכשיו הכל ברור - אפשר למות בשקט (ל"ת)
  רפי ק. 16/05/2014 15:06
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 2.
  ומי יקבל את הפנסיה התקציבית של החזירים מהשרות הציבורי?
  חזי 16/05/2014 13:10
  הגב לתגובה זו
  6 1
  מדהים! התשובה היא-אחרי מותם-הם יקבלו ! מי שלא שילם שקל ולא חסך בכלל-ימשיכו לקבל את הפנסיה כאילו לא מתו למה לא? כי הם קובעים את החוקים והחוקים הם שהם יקבלו הכל ואנחנו לא נקבל כלום
  סגור
 • סה"כ כ-מאה אלף גנבים ברישיון
  קליפ 18/05/2014 01:14
  הגב לתגובה זו
  2 0
  שופטים,ח"כ (גם יום אחד מספיק),עיריות,צהל,ועוד עשרות אלפים גנבים בזכות היותם ערמומים אכזריים......על גבול פשעים נגד האנושות
  סגור
 • 1.
  כתבה מעניינת מאוד. הגיע הזמן שמישהו יפשט את הדברים. (ל"ת)
  משה 16/05/2014 10:38
  הגב לתגובה זו
  3 1
  סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות