בנק ישראל: "מכרזי 'מחיר למשתכן' כמעט ולא יוכלו להשפיע על מחירי הדירות באזורי הביקוש" - ויש שם פצצה מתקתקת

בדו"ח מתייחסים בבנק ישראל לצמיחה ולתעוסקה, אבל שימו לב להתייחסות החריפה לעניין שוק הנדל"ן
|
(34)
הדו"ח השנתי

דו"ח בנק ישראל לשנת 2015 התפרסם לפני מספר דקות ומתייחס לליבת הנושאים הכלכליים במדינה, הנמדדים באופן אמפירי על ידי הבנק המרכזי. ראש הממשלה כבר התייחס לדו"ח בישיבת הממשלה, בטרם פרסומו, והביע סיפוק מביצועי המשק, עם דגש על התעסוקה המלאה בו הוא נמצא. עם זאת, בבחינת הנתונים לעומקם, נראה כי עוד רבה העבודה לממשלה ולבנק ישראל - הן מבחינת האינפלציה, כמובן בגזרת מחירי הדיור, ואולי (בעיקר) בתחום צמצום הפערים החברתיים:

ב-2015 צמח התוצר במדינה ב-2.5%, שיעור מתון אך דומה לשיעור הממוצע בשלוש השנים שקדמו לשנה זו (בניכוי השפעת תחילתה של הפקת הגז), ומדובר בהחלשות של 0.3% לעומת השנה שעברה. על מגמת החלשות הצמיחה ציינו בבנק ישראל כי בשנים שבאו בעקבות המשבר של 2008 סייעו המדיניות הפיסקלית, לצד הגידול בהשקעות בבנייה למגורים, להגדיל את הביקושים המקומיים וליצור תחליף מסוים לביקושים ליצוא, "אולם בשנתיים-שלוש האחרונות השפעתם מוצתה, והצמיחה עברה להתבסס באופן הדרגתי וכמעט בלעדי על הצריכה הפרטית, רכיב שקיבל תמיכה מהמדיניות המוניטרית המרחיבה". 

בהסתכלות קדימה, מזהירים בדו"ח כי "קיימים סימנים לכך שהצמיחה התמתנה בשנה האחרונה גם עקב היווצרותן של מגבלות נקודתיות בהיצע של כוח האדם, בפרט בתחום הטכנולוגיה העילית, מגזר שנהנה בשנים האחרונות מגידול מהיר של התעסוקה בענפי השירותים העסקיים". מבחינת השימושים, מציינים בב"י כי בלטה השנה ההתכווצות ביצוא: "לצד הצמיחה הנמוכה בסחר העולמי גרמו לה גם שחיקה בכושר התחרות כתוצאה מהייסוף שחל בשנים הקודמות בשער החליפין וירידה ביצוא השירותים העסקיים".

אינפלציה

יעד האינפלציה של הבנק פוספס בגדול, זו השנה השניה ברציפות, בעוד זו הפכה לשלילית בסוף 2014, ומגמת הירידה בה נמשכה השנה: האינפלציה הסתכמה ב-2015 במינוס 1%, משמעותית מתחת לתחום היעד ליציבות המחירים (1%—3%). מאז חודש יוני 2014 האינפלציה השנתית נמצאת מתחת לתחום היעד, ומספטמבר 2014 היא אף שלילית. האינפלציה השלילית, לפי הדו"ח, נבעה בעיקר מגורמי היצע: ירידות במחירי הסחורות בעולם, בפרט הנפט, תהליך שהשפעתו על האינפלציה בישראל גדלה עקב ייסוף השקל, ו-הוזלות מחירים שהממשלה יזמה והפחתת המע"מ. בניכוי השפעתן הישירה של הירידה במחירי האנרגיה והוזלות המחירים שהממשלה יזמה הסתכמה האינפלציה ב-2015 ב-0.6%.

לפי הדו"ח, מגמת הירידה באינפלציה משותפת לרוב המכריע של המדינות המפותחות והיא מבטאת בעיקר את הירידה החדה במחירי האנרגיה ושאר הסחורות האחודות. המדיניות המוניטרית נותרה השנה מרחיבה, והוועדה המוניטרית הפחיתה את הריבית לרמתה הנמוכה ביותר אי פעם – 0.1% – והרחיבה את רכישות המט"ח. "הוועדה החליטה שלא להעמיק את ההרחבה המוניטרית, מפני שהמשק נמצא בתעסוקה מלאה והתגבשה הערכה שהאינפלציה הנמוכה נובעת בעיקר מצד ההיצע ומההוזלות שיזמה הממשלה, וכן מפני שהריבית התקרבה לאפס ומחירי הדיור הוסיפו להאמיר".

השקל הישראלי

בדו"ח כמובן מתייחסים לחוזקו של השקל, שנמצא כעת סביב שיא כל הזמנים שלו מול סל המטבעות לאחר שב-2015 התייסף ב-9.3% (במונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי)ץ את התחזקותו של המטבע הישראלים מסבירים בדו"ח כי "מאחר שכלי הריבית התקרב למיצוי, ומאחר שהתגבשו הערכות כי קיים ייסוף יתר, בנק ישראל הרחיב את רכישות המט"ח כדי למתן את הייסוף ולתמוך בענפים הסחירים ובאינפלציה". בעניין זה נציין כי בנק ישראל התערב ביום שישי האחרון בניסיונו לבלום את התחזקות השקל מול הדולר, אך גם בסיום יום זה המשיך להתחזק המטבע הישראלי.

נדל"ן

בגזרת הנדל"ן, מחירי הדירות הוסיפו להאמיר גם השנה, תוך גידול בהיקף העסקאות והתרחבות משמעותית של המשכנתאות.  לגבי ההכנסות ממסים ישירים על נדל"ן וממע"מ על דירות חדשות, אלו תרמו השנה כ-30% מסך הגידול בגבייה, והיו גבוהות בכחצי אחוז תוצר מרמתן באמצע העשור הקודם.

התחלות הבנייה הסתכמו בשנה החולפת בכ-48 אלף יחידות דיור ונסתיימה בנייתן של 43 אלף יחידות דיור. בבנק ישראל מציגים ספקות לגבי סיכויי ההצלחה של תכנית 'מחיר למשתכן' של שר האוצר כחלון, בשל הצעת מחירים זולים מצד אחד, אך הגדלת הביקוש מצד שני: "מכיוון שהתכנית מרימה רק תרומה קטנה להגדלת היצע הדירות, אין זה ברור כיצד תשפיע על המחירים בשוק בכללותו".

ועוד נכתב בדו"ח בעניין תכנית הדגל של שר האוצר כחלון: "מכרזי 'מחיר למשתכן' כמעט לא יוכלו להשפיע ישירות על המחירים באזורים של ביקוש גבוה כדוגמת תל אביב וירושלים". כמו כן, "במכרזי 'מחיר למשתכן' אי אפשר להגדיל את זכויות הבנייה ולכן התהליך מהיר יותר. במובן זה מכרזי 'מחיר למשתכן' משקפים את צמצום ההיצע הפוטנציאלי בטווח הארוך לטובת זירוז ההיצע בטווח הקצר". פצצה מתקתקת?

מעבר לכך, בבנק ישראל כותבים כי התכנית אף עשויה להשיג אפקט הפוך, של עליית מחירים: "תכנית 'מחיר למשתכן' עלולה להפעיל על המחירים הבלתי מסובסדים לחץ כלפי מעלה שכן ההיצע לשוק החופשי יקטן. אמנם ב'מחיר למשתכן' היזמים מתחייבים על מחיר מקסימלי לדירה והדבר מונע מצב שבו הם מגדילים את רווחיהם כתוצאה מההנחה על הקרקע (בתנאי שהפיקוח יהיה יעיל) אולם הגדלת הביקושים במצב של היצע נתון פועלת להגדלת רווחי הקבלנים בשוק החופשי.".

לפי הדו"ח, ברבעון הרביעי של 2014 התעוררו מחדש הביקוש לדירות והאמרת מחיריהן, ואף כי הריבית המשוקללת על המשכנתאות עלתה במחצית השנייה של 2015, מחירי הדירות עלו בשנה החולפת בכ-8%. בבנק מתייחסים להיקף המשכנתאות אותו לוקח הציבור, ומציינים כי "פרופיל הסיכון של המשכנתאות שניתנו בשנים האחרונות ירד בעקבות הצעדים שהפיקוח על הבנקים נקט בשוק המשכנתאות מאז 2010, אך היקף המשכנתאות הוסיף ועלה. התפתחויות אלה הציבו שוב בפני קובעי המדיניות את האתגר הכרוך בשמירה על היציבות הפיננסית". 

רווחה

"אי-השוויון בין משקי הבית בישראל גבוה בהשוואה בין-לאומית כאשר הוא מחושב על בסיס ההכנסה הפנויה (לאחר מסים ישירים ותשלומי העברה), אך הוא אינו חריג כאשר הוא מחושב על בסיס ההכנסה הכלכלית (לפני מסים ישירים ותשלומי העברה)". מכאן נובע, וגם בדו"ח מציינים זאת, כי תרומתה של מדיניות המסים וההעברות בישראל להפחתת אי-השוויון נמוכה בהשוואה בין-לאומית, בעיקר עקב תשלומי העברה נמוכים

מנגד, בבנק ישראל מציינים כי אי-השוויון בהכנסה הכלכלית דווקא יורד בהתמדה מראשית העשור הקודם בזכות גידול מתמשך בשיעור התעסוקה; זה נבע מגידול בשיעור ההשתתפות על רקע העלייה ברמת ההשכלה, ההפחתה בשיעור המס הישיר והקיצוץ בקצבאות.

תחולת העוני גבוהה מאוד בקרב משקי בית חרדיים וערביים – מעל 50%. אף כי שיעור התעסוקה בקבוצות אלה עלה במידה ניכרת, שתיהן מתאפיינות עדיין בתת-ייצוג בולט בשוק העבודה לפי כל הפרמטרים: שיעור התעסוקה, היקף המשרות והשכר לשעת עבודה.

מאפייני העוני בקרב החרדים מעידים כי בהתחשב בגודל משפחותיהם, צמצום העוני בקרבם יתאפשר על ידי העלאת כושר השׂתכרותם בעזרת לימוד של מקצועות רלוונטיים לשוק העבודה.

בדו"ח מציינים כי סבסוד מעונות יום ומשפחתונים אכן תורם להרחבת שיעור ההשתתפות של אימהות לילדים בגיל הרך וכן להעלאת שכרן בשנים הראשונות לאחר הלידה. עם זאת,  מציינים, "רבות מהמשפחות הזכאיות לסבסוד אינן מקבלות אותו בשל מחסור במקומות במסגרות המפוקחות". בבנק אומרים כי יישום החלטות הממשלה בנוגע להרחבת היצע המסגרות יקל על המחסור.

תגובות לכתבה(34):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 28.
  תעלי ריבית ואז מחירי הנדלן יתרסקו, ויהיה אלפי דירות
  קחי עצה 03/04/2016 21:48
  הגב לתגובה זו
  0 0
  פנויים
  סגור
 • 27.
  תעשו הגרלות רולטה על חשבונכם (ל"ת)
  שכיר עשוק 03/04/2016 19:40
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 26.
  נרקומן של כסף. הם יכלו מזמן לעצור את הבועה ע"י
  בנק ישראל 03/04/2016 16:01
  הגב לתגובה זו
  4 0
  הגבלת המשכנתאות. אך הם מישכנו אנשים עד המוות. נתנו לאנשים משכנתא של מליון ש"ח לדירה. אם היו מגבילים את המשכנתא אז לא היו קונים במחירים האלה. נתנו משכנתא לדירות זבל שעלו 700 אלף שח 500 אלף שח משכנתא הם זרקו כסף לציבור כמו סוחר סמים שנותן בהתחלה בחינם סמים עד להתמכרות. בנק ישראל מסובך וסיבך את כולם עד הסוף המר. לא ברור למה אנשים רוצים לקנות דירות בישראל במחיר מנופח ובידיעה שזה מנופח.
  סגור
 • 25.
  נבחרה כי טובים ממנה נפסלו בגלל שהם חולי מין
  פלוג 03/04/2016 15:36
  הגב לתגובה זו
  5 3
  אז ביבי בחר אותה כברירת המחדל שלו. היא צריכה להיות אסירת תודה ולהבטיח שבועת הנדלן לא תתפוצץ כי הם יודעים שכל הכלכלה פה מבוססת על בועה . הציבור לא מרגיש אבל לאט לאט המדינה מגלחת לו את החסכונות קודם עם ועדת בכר אחכ עם דחיית גיל הפרישה שהיא יודעת שאין עבודה לזקנים והם יאכלו חסכונות. אז במקום לפשוט רגל כמו יוון הם גונבים לצבור את הכסף בתחכום. אני לא אשקיע להם שקל בתוכנית חסכון או קופת גמל או בבורסה. ממני הם לא יראו שקל. גם לא אשקיע בדירה בישראל עדיף לקנות דירה בחו"ל ולא פה. לשלם על זבל מליונים בקו האש של חיזבאלה - שהבתים של המליונרים יהרסו
  סגור
 • 24.
  מזכיר את רגעי השיא בבורסה לפני הקריסה
  יצחק 03/04/2016 15:20
  הגב לתגובה זו
  5 0
  ברגע שכולם אומרים שיש עוד מקום לעליה ושהחברות רווחיות וכל עם ישראל משקיע זה הזמן לברוח.///
  סגור
 • טען עוד
 • 23.
  סופבועה=שנים מונופול נדלניסט+תקשורת פסיכו-הרצה עם טיפש!
  קבלן,בנק,ממשל=חזירות 03/04/2016 15:19
  הגב לתגובה זו
  5 0
  שנים מונופול לפסיכו-הרצה= תירוץ החזירות הנדלניסטים למנועה פיצוץ סופבועה להגנת על הבנקים= שקר חזירי באישור הממשל ובנק ישראל להמשך ניצול עם טיפש שיהיה משועבד לבנקים ולממשלה במשכנתאות מטורפות של מיליון+( 70-90% )= הבנקים בישראל היו תמיד מפוקחים ל-% קטן למשכנתאות נדל"ן=פישר ברח+ עם פלוג יצרו סופבועה=אפילו פישר לאחר שברח הודע בפרסום לא מזמן שיש בישראל בועה =הם סיכנו את עתיד המדינה יצרו עדר של העם הטיפש הצעיר והוריהם לעבדות של דורי דורות! .... בושה וחרפה של מדינה שמנצל ושעושק את אזרחיה לעבדות, לטובת הלוביסטים,הבנקים והטייקונים =זה סיכון קיום המדינה!
  סגור
 • 22.
  גברת פלוץ עם את כל כך חכמה אז תעשי את מה שצריך,
  פלוץ 03/04/2016 14:18
  הגב לתגובה זו
  8 1
  ואם את לא יודעת או שיטות ישנות לא עובדות אז תני לנסות משהוא חדש.
  סגור
 • 21.
  איפה הבעיה??
  משה 03/04/2016 14:14
  הגב לתגובה זו
  1 3
  תמשיכו לבחור בביבי. נראה לאן תגיע המדינה שלנו. רק עיוור לא מבין את עומק התהום.
  סגור
 • 20.
  הגדלת הבניה תוזיל אולי את שכר הדירה. כדי להוריד מחירים
  רות 03/04/2016 13:40
  הגב לתגובה זו
  6 0
  של הדירות עצמן, יש צורך בשינוי מאזן הכוחות בין כמות האנשים שרוצים לקנות דירה השנה, לבין כמות האנשים שרוצים למכור
  סגור
 • צודק מהסיבות הבאות:
  דמוגרפיה 03/04/2016 15:37
  הגב לתגובה זו
  0 0
  יש בישראל כ 2.5 מיליון דירות וכ 8 מיליון תושבים. נדרשות כ 40,000 דירות בשנה. גם אם יבנו 60,000 במשך 5 שנים רצופות, החישוב של יחס דירות לאוכלוסיה, ישתנה ב 4% קטנטנים. זה יוזיל קצת שכר דירה, וזהו. כדי להוריד את מחירי הנכסים בחזרה, יש להוריד את מספר האנשים שנורא רוצים לקנות דירה השנה, ולהגדיל את מספר האנשים שרוצים למכור. זה הכל. בדיוק כמו בבורסה. אגב, גם בתקופה בה בנו רק 30,000 דירות וגרמו להרעה ביחס דירות/אוכלוסיה, מדובר בהרעה קטנה שגרמה להתייקרות קטנה בשכר דירה. רואים בגרף ששכר דירה כמעט לא עלה ריאלית (ביחס להתייקרות שאר המוצרים בישראל). הגרף עם העליה התלולה של מחירי הדירות מוכיח שהבעיה היא בביקוש לדירות כנכסים לקניה, לא כמקום מגורים. הרבה קונים מתוך רצון להתעשר, הרבה צעירים מקדימים את הקניה בגלל פחד לאחר את הרכבת. במקביל יש פחות מוכרים - כי הריבית בבנק אפס ואם הם יקבלו מזומן לא יהיה להם מה לעשות איתו.
  סגור
 • 19.
  במקום הגרלות לעשות קדימות לפי גיל:
  תקראו 03/04/2016 13:29
  הגב לתגובה זו
  8 2
  כיום בהגרלותן עשויים לזכות בני 20 נשואים פיקטיבית (או ידועים בציבור), שחלק מהם גם יסתבר הם אנשי קש להורים שלהם שרוצים להשקיע בנדלן ולהשיג "מציאה" מתחת למחיר השוק. גם אם הם לא יקנו משיקולי השקעה ובאמת נשואים בגיל צעיר בלי קשר למחיר למשתכן, הרי שלא הוגן שהם יזכו בדירה על חשבון זוג בני 38 שכבר 15 שנה משלמים שכר דירה, ושנותרו להם הרבה פחות שנים לשלם את המשכנתא. אני מציע כן לפתוח את ההגרלות לכל הגילאים, עם מכסה מובטחת לבני המקום (חשוב והוגן) אבל במקום לסדר את הזוכים אקראית, לסדר אותם לפי גיל. כל מי שאין ולא היתה לו דירה והוא בן 45 כבר, יזכה ראשון, אח"כ בני 40, אח"כ בני 35 ואם ישארו דירות אז גם בני 30. רק במידה והתוכנית תהיה בהיקף משמעותי יצליחו גם בני 20 ומשהו לזכות. אבל להם עדיין לא נעשה העוול הגדול שנעשה לגדולים מהם בכמה שנים. בצורה זאת, התוכנית הוגנת יותר, והסיכוי לזכות לבני ה 30 פלוס גבוה משמעותית, ולכן נראה שינוי פסיכולוגי מצדם (יעצרו רכישות וביקושים לדירות "רגילות" וימתינו בסבלנות להגרלה במקום המועדף עליהם, מתוך ידיעה שהם בקדמת התור בגלל הגיל
  סגור
 • הצעה חכמה. יפה (ל"ת)
  צעיר 03/04/2016 15:37
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 18.
  תגבילו משכנתא ל 180 תשלומים במקום להאשים אחרים!
  רות 03/04/2016 13:29
  הגב לתגובה זו
  9 1
  זה יעבוד מעולה גם בריבית 0% והשוק יצטנן מאוד והמחירים ירדו
  סגור
 • 17.
  בבנק ישראל יושבים אנשים מלאי תארים מרובעים ומנותקים
  אין מושג 03/04/2016 13:15
  הגב לתגובה זו
  11 2
  פחדנים חסרי תעוזה ,בתור רק בוגר תואר ראשון בכלכלה, אני יכול להגיד שאם המחיר למשתכן ישווק בכמות שכחלון אמר המחירים בוודאות ירדו
  סגור
 • 16.
  צמד חמד - יד רוחצת יד. טובת הצבור לנגד עיניהם
  פלוג וכחלון 03/04/2016 13:08
  הגב לתגובה זו
  7 1
  וזאת פלוג שלחצה על הגדלת מיסים ועל העלאת גיל הפרישה על עושק הצבור ועל פגיעה בקשישים . העיקר שיש לה משרה בטוחה אף אדיוט לא יעיף אותה מהבור שומן שהיא וכחלון נחתו בו העלאת גיל הפרישה לגיל 70 למרבית הישראלים זה מחנה עבודה . לא כולם כמוה וכמו כחלון יושבים במשרד ממוזג עם מזכירות תה קפה חופשי עם קרן השתלמות פטורה ממס ועם משכורת חודשית שקשה לבזבז בשנה. היא המנותקת ביחד עם כחלון דנים נשים מבוגרות לעוד שנים של עבודה כשאין עבודה גוזלים מהם קצבה עלובה של 1500 שח לחודש כשחברי הכנסת העלו לעצמם את השכר. לא נשכח ולא נסלח.
  סגור
 • כמה קל להיות דמגוג
  t 03/04/2016 14:31
  הגב לתגובה זו
  3 2
  פעם, עבדו עד גיל שישים וחיו עד גיל 70-80. שנות העבודה פרנסו כ15 שנות פנסיה. היום חיים עד גיל 90-100, ואם גיל הפרישה יעמוד על 62, זה אומר למעלה מ30 שנות פנסיה, שאין ממה לממן אותן. אם יש לך פתרון יותר טוב, כתוב אותו. אם לא, עדיף לשתוק, ולא לזרוק רפש על מי שמנסה לפתור את הבעיה.
  סגור
 • אין דאגות- היום חיים עד גיל 100 חחחחחחחח
  אין שכל 03/04/2016 15:32
  הגב לתגובה זו
  2 1
  לא ידעתי שיש לך קשר עם אלוהים והוא סיפר לך שכל אחד יחיה עד גיל 100. או לפחות 90. בגיל 60 רוב האנשים כבר חולים ומותשים לחיות שנים ארוכות לא אומר איכות חיים. אלא אם כן אתה יוצא מהכלל . פלוג וכחלון לא פותרים שום בעיה. הם פשוט יודעים שהכסף של בטוח לאומי אצל הממשלה שלוותה את הכסף משם ולא רוצה להחזיר. זה פשוט עוד תספורת של כחלון פלוג וביבי כדי לאכול את הכסף מהצבור. כמו עם קופות הגמל וועדת בכר שבגללם אין כסף לצבור הכל חלף עם הרוח. אז מי שצריך לשתוק זה אתה ולא מי שיודע את האמת .האמת היא שפלוג וכחלון מכרו את הצבור .העיקר שלהם יש עבודה קבועה והם שולחים נשים וגברים לעבוד בשכר עלוב אם בכלל אז לגברים שנזרקו יש עתיד מובטח כשומר בסופר (יש נשק?) ולנשים יש עתיד מובטח כמטפלת או משגיחה באוניברסיטה בשכר מדהים של 100 שח ליום פעמיים בשבוע בעונת המבחנים סך ההכנסה שלה עלובה של 2000 שח בשנה במקרה הטוב פלוג פשוט זורקת אנשים לכלבים. איחוליי שהיא לא תהנה לה מהפנסיה שלה אמן.
  סגור
 • "לחיות שנים ארוכות לא אומר איכות חיים"
  t 03/04/2016 17:20
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אבל זה עדיין עולה כסף...
  סגור
 • 15.
  כשהשווקים עולים ופא הבורסה יורדת זה כריסה סדרך
  שמעון טיף למהמרים 03/04/2016 13:07
  הגב לתגובה זו
  2 0
  הבנתם
  סגור
 • 14.
  אין טייס בתא, כל הנורות מהבהבות וזועקות
  אאא 03/04/2016 13:02
  הגב לתגובה זו
  11 2
  אבל המטוס על אוטומט, לא מבינים כמה מסוכן מה שקורה עכשיו בשוק הנדלן, לא רואים את הטייקונים שקרסו אחד אחרי השני, לא רואים את החוב הפרטי שמזנק ללא הרף, לא רואים רווחי חברות שמתחילים להישחק...אנשים עובדים מבוקר עד לילה רק כדי לממן קירות...ואין אף אחד שבא להזהיר ...פירמידה.
  סגור
 • 13.
  למה אתם מצומצמים קונים ניירות סתם תקחו כסף לבית (ל"ת)
  איגור 03/04/2016 13:01
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 12.
  איזה חגיגה קניתי פוטים ב5000 ש״ח ביום חמישי
  יודע זנדברג מבאר שבע 03/04/2016 12:53
  הגב לתגובה זו
  0 3
  עכשו יש לי 14000 ח לא מוכר
  סגור
 • 11.
  הכל השועל והכרם
  בנק ישראל 03/04/2016 12:50
  הגב לתגובה זו
  1 0
  ניפוח מיותר והוצאת אוויר במוקדם או מאוחר
  סגור
 • 10.
  חיקוי גויים ולא מודה בטעותו
  בנק ישראל הורס מדינה 03/04/2016 12:50
  הגב לתגובה זו
  5 0
  אלא ממשיך.בריבית אפסית מיותרת לסל הדולרים שלו..
  סגור
 • 9.
  הבנקים משחקים באופציות חזק אז אם הבנק יורד ק פוטים (ל"ת)
  החזאי מבוסטון 03/04/2016 12:50
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 8.
  אז מה את עושה בשביל מדינה מקבלת שכר ללא הצדקה (ל"ת)
  הכתום 03/04/2016 12:49
  הגב לתגובה זו
  6 0
  סגור
 • 7.
  לשחררר את כל התיק בנגל מניות מטח קרנות אוי ואאבווי (ל"ת)
  אפריל השחור בעיצומו 03/04/2016 12:36
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 6.
  לקנות פוטים הקריסה בעיצומה ולא להיתראות קרב גם (ל"ת)
  חבריה רוצפו מהר 03/04/2016 12:33
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 5.
  רוצו (ל"ת)
  חברה הודעה שתעזור לכ 03/04/2016 12:32
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 4.
  האוצר מוריד מע"ם ועוד - מפחד מהעלאת ריבית
  אחד 03/04/2016 12:30
  הגב לתגובה זו
  2 0
  הכל יעשה כדי לשמור ריבית אפסית. רק שהפד לא יעלה. העתיד הכלכלי ייקבע בארה"ב. לא כאן.מי שהורס את כלכלות העולם, לא רק בארץ, אלה הם האמריקאים. אבל הם גם מסתכנים בהורדת הדולר ממעמדו.
  סגור
 • 3.
  ביבי
  דודי 03/04/2016 12:27
  הגב לתגובה זו
  3 2
  איפה הוא בעיניין הדירותלמה הוא לא מתערב כדי לשנותמה עם הזוגות שגרים אצל ההוריםללא תקווה(שלושה זוגות עם ילדים מילדיי גרים אצלי)לעזאזל המדינה הזו
  סגור
 • ביבי ניסה למנות נגיד אחר
  t 03/04/2016 14:31
  הגב לתגובה זו
  2 1
  וה"שופטים המכובדים" לא נתנו לו.
  סגור
 • 2.
  חייבה את כולם לנדלן וגרמה
  הרס הריבית האפסית 03/04/2016 12:08
  הגב לתגובה זו
  5 0
  ניפוח מיותר והרחבת פערים.וחיסלה את החוסכים שלא מבזבזים
  סגור
 • 1.
  איך לא ייחלש?
  GD 03/04/2016 12:07
  הגב לתגובה זו
  4 1
  מליארדי דולרים נשלחים מידי שנה לחו״ל על ידי שבחים, מסתננים וזרים חוקיים במקום להיות מוחזרים לכלכלה הישראלית...והמגמה הזו רק גוברת.
  סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות