החרגת רכבים פרטיים אשר שימשו להשכרה ו/או החכרה (ליסינג) מתחולת סעיף 96 לפקודה

רשות המסים בישראל

לאור החרגת רכב נוסעים פרטי (2) ששימש בידי המוכר להחכרה או השכרה אחרת מתחולת סעיף 96 לפקודה, הרי שממילא ממועד תחילת ואילך מתייתר הדיון בתחולת הוראות סעיף זה
חניון מכוניות
1. החרגת רכבים פרטיים אשר שימשו להשכרה ו/או החכרה (ליסינג) מתחולת סעיף 96 לפקודה
ביום 5 באוגוסט 2013 פורסם חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 (1) (להלן: "חוק ההסדרים"), במסגרתו בוצעו תיקונים בהוראות שונות בדיני המס, ובין היתר תוקן סעיף 96 לפקודה המאפשר דחיית רווח הון בעת חילוף נכס, כך שהוחרג במפורש מתחולתו חילוף רכבי השכרה או החכרה (ליסינג).
במסגרת חוזר מס הכנסה 4/2012, נדונה בהרחבה סוגיית סיווג הכנסות הנובעות ממכירת כלי רכב בחברת ליסינג, ובין היתר נדונו בו סוגיית מהות הנכס הנמכר (הוני או פירותי), שינוי ייעוד של כלי הרכב מרכוש קבוע למלאי עסקי עובר לתהליך המכירה והחלת הוראות סעיף 100 לפקודה, וכן נדונה בו תחולת סעיף 96 לפקודה.
לאור החרגת רכב נוסעים פרטי (2) ששימש בידי המוכר להחכרה או השכרה אחרת מתחולת סעיף 96 לפקודה, במסגרת חוק ההסדרים, הרי שממילא ממועד תחילת התיקון (1 באוגוסט 2013) ואילך מתייתר הדיון בתחולת הוראות סעיף זה במכירת רכבים כאמור המשמשים בחברות ליסינג ו/או השכרה. לתשומת הלב, סוגיית שינוי הייעוד למלאי עסקי ומועדו, עדיין תקפים בתיקים.
2. שיעור הפחת על כלי רכב המשמש בליסינג
ביום 29 ביולי 2013 פורסם תיקון לתקנות מס הכנסה (פחת), 1941 (להלן: "תיקון תקנות הפחת")(3).
עובר לתיקון תקנות הפחת היה קבוע פחת שנתי בשיעור 20% לרכב שסיווגו M1 או N1, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, שצוין ברישיון הרכב שלו "להשכרה".
בתיקון נוסף פריט פחת חדש לרכב שסיווגו M1 או N1, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב "השכרה/החכרה" (דהיינו, רכב ליסינג, ר' הסבר בהמשך) בשיעור 16% לשנה.
כמו כן, למען הסר ספק, מועטו רכבי הליסינג מרכבי השכרה (שעליהם ימשיך לחול פחת שנתי בשיעור 20%).
תחילתו של תיקון תקנות הפחת הוא ביום 1 באוגוסט 2013 והן יחולו על רכב שהחל לשמש לראשונה להחכרה ביום זה או לאחריו.
בעניין זה יצוין לעניין זיהוי רכבי השכרה או החכרה, כי סעיף 44(א) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985 (להלן: "הצו") קובע כי ברישיון הרכב של רכב השכרה, תציין רשות הרישוי את המילה "השכרה", ואולם אם הושכר הרכב בהחכר, תציין רשות הרישוי ברישיון הרכב גם את המילה "החכר" (קרי, ליסינג). בהתאם לצו האמור רכב השכרה כולל גם רכב המושכר בהחכר, שאינו החכר מימון. החכר מוגדר בצו כהשכרה לתקופה שלא תפחת מששה חודשים. החכר מימון (ליסינג מימוני) שהצו לא חל עליו הוא החכר על-פי הסכם המטיל את האחריות למצבו של הרכב, לתחזוקתו ולשימוש בו על החוכר. על פי הוראת נוהל רישום וביטול רכב כרכב החכר (ליסינג) מס' 1/2008 מיום 25 במרץ 2008 של אגף הרישוי במשרד התחבורה, חברת החכר הקונה רכב לצורך החכרה (כאמור השכרה שלא תפחת משישה חודשים) חייבת להודיע לרשות הרישוי או לנציגה (היבואן ממנו נקנה הרכב) במועד הבקשה לרישום ראשוני של הרכב כי הרכב ישמש להחכר. ברישיון הרכב יצוין "השכרה/החכר". במידה והרכב יהיה מיועד להשכרה ולא להחכר, תציין רשות הרישוי את המילה "השכרה" בלבד.
-------
(1)ס"ח 2405, מיום 5 באוגוסט 2013.
(2)רכב נוסעים פרטי כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.
(3)ק"ת 7272.

חוזר רשות המסים בישראל מיום 06 באפריל 2014.


תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות