הגדרת מחזור לעניין מע"מ לתושב ישראל שסוחר באמצעות ebay

רו"ח אריק כהן ועו"ד ג'ני אטקין-מוסקוביץ

האם המחזור של העוסק הוא רק ההפרש שהוא משאיר לעצמו ולגבי שאר הכספים הוא רק משמש "צינור" או שהמחזור הוא כל הכסף שהעוסק מקבל מהלקוח בטרם העברתו לספק?

|
הגדרת מחזור לעניין מע"מ לתושב ישראל שסוחר באמצעות ebay

שאלה:
תושב ישראל מנהל את עסקו באופן הבא: באמצעות האתר ebay. הוא מפרסם מוצרים שנמכרים בחו"ל על ידי ספקים שאתם יש לו קשרים עסקיים. לאחר שלקוח ישראלי מזמין מוצר מסוים, על הלקוח להעביר את העלות שפורסמה ב-ebay לחשבון ה-pay pal של העוסק. העוסק מעביר את הכסף לספק בחו"ל באמצעות אותו חשבון ה-pay pal ומשאיר לעצמו את ההפרש בין העלות שפורסמה ב-ebay לבין העלות שדורש הספק. הספק שולח את המוצר ישירות ללקוח והעוסק רק מקבל מהלקוח אישור שהוא קיבל את המוצר.
השאלה:
האם המחזור של העוסק הוא רק ההפרש שהוא משאיר לעצמו ולגבי שאר הכספים הוא רק משמש "צינור" או שהמחזור הוא כל הכסף שהעוסק מקבל מהלקוח בטרם העברתו לספק? ואם רק ההפרש מהווה את המחזור - האם על העוסק להפיק קבלה נפרדת בגין הסכום שהלקוח מעביר ל-pay pal?
תשובה:
"מחזור עסקאות של עוסק" לעניין מע"מ מוגדר בסעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "החוק"), כדלהלן:
"סך כל המחיר, כמשמעותו בסעיף 7, של העסקאות בשנת המס שחלפה, ואם הסכום אינו ידוע, או שעסק רק בחלק מאותה שנה - הסכום העשוי להתקבל בשנת המס השוטפת, כשהוא מחושב לפי הנחיות שקבע שר האוצר, ובלבד שאם התברר למנהל או לעוסק ביום מן הימים בתוך שנת המס השוטפת, כי סך כל המחיר כאמור של העסקאות בשנה השוטפת עולה או יעלה על סך כל המחיר בשנה שחלפה או בשנה השוטפת, כשהוא מחושב כאמור, יראו מאותו יום ועד לתום שנת המס את הסכום הגבוה יותר כמחזור העסקאות של העוסק לענין זה, "עסקאות" - למעט מכירת ציוד;"
(ההדגשות כאן ולהלן אינן במקור – א"כ וג'א"מ)
בהסתמך על הגדרת "המחזור" שבחוק, גובה המחזור של העוסק שבנדון נגזרת משני הפרמטרים הבאים:
1. העסקאות שביצע העוסק בשנת המס;
2. מחירן של העסקאות בהתאם לסעיף 7 לחוק.
"עסקה" מוגדרת בסעיף 1 לחוק כדלהלן:
"עסקה" - כל אחת מאלה:
(1) מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו, לרבות מכירת ציוד;
(2) מכירת נכס אשר נוכה מס התשומות שהוטל על מכירתו למוכר או על יבואו בידי המוכר;
(3) עסקת אקראי.

סעיף 7 לחוק מגדיר את מחירה של עסקה כ-"תמורה שהוסכם עליה,
לרבות -
(1) כל מס, היטל, אגרה או תשלום חובה אחר המוטלים על העסקה שלא על פי חוק זה, זולת אם הוטלו בדין על הקונה אך למעט מס על רווחי הון על פי פקודת מס הכנסה ומס על פי חוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963;
(2) כל הוצאה אחרת בביצוע העסקה שעל פי ההסכם על הקונה להחזירה לרבות עמלה או ריבית בשל תשלום לשיעורין, ריבית או כל תשלום אחר בשל פיגור בתשלום ופיצויים בשל הפרת ההסכם כשאין עמה ביטול העסקה, ולרבות מחירן של אריזות."

מן האמור לעיל עולה כי כדי לקבוע את גובה מחזור העסקאות של העוסק, יש להבין מהו סוג העסקאות שבהן הוא מעורב. במקרה דנן – האם מדובר בעסקאות מכר או בעסקאות שירות.
אם יסתבר כי העוסק מעורב במתן שירותי תיווך/פרסום וכד' לספק חוץ, הרי רק ההפרש בין התמורה המתקבלת מהלקוחות לבין התשלום לספק חוץ ייחשב למחזור העסקאות של העוסק. עם זאת, אם העוסק מעורב במכר של המוצרים, הרי התמורה שהוא גובה מהלקוחות בגין עסקאות מכר תיחשב לחלק ממחזור עסקאותיו.
מנתוני השאלה לא ניתן להגיע למסקנה חד משמעית אם העוסק הישראלי מעניק לספקי חוץ שירותי תיווך/פרסום באמצעות האתר ebay, ואילו ספקי חוץ מעורבים בעסקאות מכר של מוצרים ללקוחות בישראל. לחלופין, העוסק מעורב במכר של מוצרים ללקוחות בישראל.
לאור העובדה כי העוסק הישראלי מקבל את מלוא התמורה בגין מכירת המוצרים לחשבון ה-paypal שלו, נראה כי מדובר בעסקת מכר ולא בעסקאות שירות, ובמקרה זה יש לכלול את מלוא התמורה במחזור עסקאותיו של העוסק לעניין מע"מ.
להשלמת הדיון נציין כי כדי לא לכלול את מלוא התמורה במחיר העסקאות שבהן מעורב העוסק עליו לעמוד בתנאים של תקנה 6 לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, אשר מאפשרת בתנאים מסוימים שלא לכלול סכומים אשר מתקבלים בידי עוסק כחלק ממחיר עסקאותיו, כדלקמן:
"הוצאות לטובת צד שלישי
6.(א) סכום ששילם עוסק כהוצאות בשביל לקוחו, והוצאה חשבונית או מסמך אחר שאישר המנהל לענין זה לשמו של אותו לקוח, לא יהיה חלק מהמחיר.
(ב) נתקבל סכום לתשלום כהוצאות כאמור בתקנת משנה (א) בשביל הלקוח, ולפני שהעוסק שילם אותו כאמור, יראו בו כפקדון ולא כחלק ממחיר העסקה - ויחולו הוראות תקנה 5, באם נתמלאו תנאים אלה, וכל עוד מתקיימים התנאים:
(1) הוצאה חשבונית ללקוח שבה צויין במפורש כי הסכום נתקבל לתשלום הוצאות בשביל הלקוח, תוך פירוט טיב ההוצאות;
(2) הסכום שנתקבל יופקד בחשבון בנק נפרד, לענין הוצאות כאמור ופקדונות כאמור בתקנה 5, שהוא מסוג חשבון עובר ושב ולא יהיה בכספי החשבון כל שימוש אלא לתשלום הוצאות כאמור, או שימוש בפקדונות כאמור.
(ג) כל חלק מהפקדון שלא שימש לתשלום הוצאות כאמור ולא הוחזר ללקוח יראוהו, כחלק מהמחיר ביום שבו התברר שהפקדון לא ישמש לתשלום הוצאות כאמור.
(ד) לא נתקיים התנאי שבתקנת משנה (ב)(2), יראו את הסכום כחלק מהמחיר, שבעה ימים לפני תום תקופת הדו"ח שלאחר אותה תקופה שבה נתקבל הסכום, או במועד שבו נתברר כי הסכום, כולו או מקצתו, לא ישמש להוצאה, על פי המוקדם."

אנו מניחים כי בנסיבות העניין התנאים של תקנה 6 לעיל אינם מתקיימים, דבר אשר מחזק את מסקנתנו לעיל כי ככל הנראה על העוסק לכלול את מלוא התמורה המתקבלת מהלקוחות בישראל כחלק ממחזור עסקאותיו לעניין מע"מ.

המשיבים - רו"ח אריק כהן - ממשרד שטיינמץ עמינח ושות', רואי חשבון; עו"ד ג'ני אטקין-מוסקוביץ - מומחית במע"מ

ביזפורטל מגייסת כתבי שוק הון. אולי זה אתם?

השאירו פרטים ונחזור אליכם

העלאה
* כל השדות חובה

תודה שהשארת פרטים, נשתדל לחזור אלייך בהקדם

התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן. אין במידע המופיע באתר "כל מס" או בירחון "ידע למידע" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים
 
 
<center>>

תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות