מכה לנתניהו: "משבר הדיור מסכן את החוסן הכלכלי של המשק כולו - הממשלה פעלה באופן לקוי, באלתור ובחוסר תכנון"

"החלטות הממשלה לא יושמו ועוכבו, על המינהל ומשרד הבינוי לבחון מדוע לא מומשו יותר מ-50% מהמכרזים"
 |  (40)
בנימין נתניהו נדל"ן, צילום: בוצ'צ'ו; לילך צור
מבקר המדינה פרסם היום (ד') דו"ח חריף ומקיף על אוזלת ידן של ממשלות ישראל בטיפול בזינוק מחירי הדירות, אשר עלו ריאלית משנת 2008 עד דצמבר 2013 ב-55%, כאשר כאשר השכר הריאלי של שכיר בתקופה זו פחת ב-1.1% והתמ"ג עלה בכ-23%. שכר הדירה בתקופה זו עלה בכ-30%.
בליכוד מתחו ביקורת חריפה על פרסום הדו"ח שלושה שבועות לפני מועד הבחירות וטענו כי מדובר באקט פוליטי. המבקר יוסף שפירא אמר כי "אינו שחקן בזירה הפוליטית" וכי "הוחלט לפרסמו לפני הקדמת הבחירות".
"משבר הדיור מסכן את חוסנם הכלכלי של משקי בית רבים ופוגע ברמת חייהם, ואף יותר מכך, הוא טומן בחובו סכנה לחוסן הכלכלי של המשק כולו", נאמר בפתח הדברים. "דיור נאות אינו רק ביטוי נדל"ני גרידא, זהו צורך אזרחי בסיסי. מעורבות הממשלה בשוק הדיור ובשרשרת הייצור של יחידות דיור מטילה לפתחה אחריות עליונה לקיום היצע של פתרונות דיור במחירים שאינם מכבידים יתר על המידה על האזרח ואינם פוגעים ביכולתו לממן את צרכיו הבסיסיים האחרים".
"הממשלה התוותה מדיניות דיור לאומית באופן לקוי"
המבקר ממשיך: "הממשלה ומשרדיה התוו מדיניות דיור לאומית באופן לקוי. בהיבטים רבים הממשלה פועלת ללא מידע מלא מהימן ורלוונטי ונוקטת פעולות מאולתרות ובלתי מתוכננות. חלק ניכר מהחלטותיה לא יושם או שיישומן התעכב. הממשלה לא הצליחה להכווין את הביקושים מהמרכז לפריפריה וחלים עיכובים בפיתוחה של הפריפריה. שרשרת הייצור התנהלה באיטיות, לעתים ללא יעדים ברורים ותפוקותיה במשך כמה שנים היו נמוכות מהנדרש למשק.
"כפועל יוצא מהכשלים בכל אחד משלבי שרשרת הייצור נוצרו פערים גדולים בין היצע לביקוש וחלה עלייה חדה במחירי הדיור. לנוכח העובדה שהליכי התכנון ותהליכי מימוש התכניות עדיין נמשכים בממוצע כ-12 שנים, ובשל המחסור המסתמן בכל שלב משלבי שרשרת הייצור, מסתמן מצב העלול להקשות על הגדלת ההיצע במידה הנדרשת גם בשנים הקרובות".
נמצא כי בשנים 2012-2002 נוצר פער מצטבר בין מספר התחלות הבנייה למספר משקי הבית שהסתכם ב-53,000 יחידות דיור (להלן - יח"ד או דירות). נתוני משרד הבינוי מראים מחסור כולל של כ-115,000 יח"ד. הפערים בין ההיצע לביקוש תרמו לעלייה ניכרת במחירי הדיור. לפי מחקר של בנק ישראל משנת 2011 המחסור בדירות מסביר כ-37% מהעלייה במחירי דירות וכ-75% מהעלייה במחירי שכר הדירה בשנים האמורות.
רק 6% מהדירות עד 3 חדרים
רק 6% מכלל הדירות שבנייתן החלה בשנת 2013 היו דירות שבהן עד שלושה חדרים לעומת כ-42% דירות כאלו שבנייתן החלה בשנת 1980. "ההיצע הנמוך של דירות קטנות פוגע בהלימה בין צורכי חלק ממשקי הבית ובין מצאי הדירות המתאים להם וגורם להכבדה שלא לצורך בנטל הוצאותיהם על דיור".
בד"ח מצוין כי צוות מתכננים שנבחר לבחון את העדכונים הנדרשים בתמ"א 35 (תכנית המתאר הארצית המשולבת לבניה, לפיתוח ולשימור) ואת יישומה (לאלן צוות המעקב) מצא כי נכון ל-2007 יעדי האוכלוסייה שקבעה תמ"א 35 למימוש מדינות התכנון הלאומית לא הושגו וגם מטרת התכנית לתת עדיפות לפיתוח הגליל והנגב ולמתן את הפיתוח במרכז הארץ לא הושגה במידה הרצויה. הפער הבולט ביותר בין היעדים המתוכננים ובין המצב בפועל הוא במחוז המרכז, שעל פי המגמות שמצא צוות המעקב תחרוג בשנת 2020 מהיעדים בכ-400,000 תושבים. גם יעד האוכלוסייה לצפון הארץ ולדרומה לא הושגו, ובמצטבר צפויים בהם כ-600,000 תושבים פחות מיעדי התמ"א. הממשלה לא הצליחה לפי המבקר להכווין את הביקושים בשוק הדיור אל הפריפריה והדבר הגדיל את הפערים בין הביקוש להיצע במרכז הארץ.

תוך כך, על פי חישובי משרד מבקר המדינה, מאחר שכבר בתחילת 2013 מנתה האוכלוסייה כ-8 מיליון תושבים, צריך היה להוסיף משנת 1995 ואילך כ-14,700 יח"ד בממוצע בכל שנה כדי לעמוד ביעד הבינוי שנקבע בתכנית המתאר המחוזית של מחוז המרכז. בפועל, על פי נתוני הלמ"ס, בשנים 2008-1995 נוספו במחוז כ-12,600 יח"ד בממוצע בכל שנה, ועל פי נתוני דוח המעקב לתמ"א 35, בשנים 2008-1999 נרשמו במחוז המרכז 10,190 התחלות בנייה בממוצע בכל שנה. יוצא אפוא שהפער בין הצרכים להיצע הוא כ-4,000-2,000 יח"ד בכל שנה, ובהתחשב בגידול האוכלוסייה שכבר היה מעבר למתוכנן במחוז המרכז, אף יותר מזה.
"היעדר ראייה אסטרטגית של ממשלות ישראל"
הדו"ח מטיל אשמה הן על ממשלת אולמרט והן על תקופת כהונתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו: "צבר ממצאי הביקורת בנושא התוויית מדיניות הדיור הממשלתית בשנים 2005 עד 2012, לפני פרוץ משבר הדיור הנוכחי ובמהלכו, מלמד על פגמים מהותיים בפעולות הממשלתיות לייזום התכנון ולפיתוחה של הקרקע למגורים. הדבר בא לידי ביטוי בהיעדר ראייה אסטרטגית כוללת של ממשלות ישראל בנוגע ליעדי הפיתוח והדיור הרצויים למדינה". הדו"ח לא התייחס להשפעת תכנית מע"מ 0% של שר האוצר לשעבר יאיר לפיד והתייחס בקצרה לתכנית 'מחיר מטרה' של שר הבינוי אורי אריאל.
 "רק ביולי 2010, יותר משנה לאחר הקמתה, זיהתה הממשלה ה-32 בראשותו של מר בנימין נתניהו, את הצורך לבלום את העלייה החדה במחירי הדיור. אף על פי כן המשיכו מחירי הדיור לעלות בשנים 2012-2011 אם כי באופן מתון יותר.... על אף הצורך במדיניות דיור ממשלתית כוללת וארוכת טווח, רק ביוני 2013 החליטה הממשלה להטיל על שר הבינוי והשיכון (אורי אריאל) "להוביל גיבוש מדיניות דיור ארוכת טווח" - משימה שבמועד סיום הביקורת טרם יושמה. מנגנוני התיאום בין המשרדים השונים והפיקוח על השגת יעדי המדיניות היו בלתי תקינים ולא היה אפשר לוודא שכל המרכיבים החיוניים להתווייתה של המדיניות אכן הוגדרו ותואמו זה לזה".
 
מספר משקי הבית גדל ב-222 אלף - שווקו רק 98 אלף דירות
מהדו"ח עולה כי בתקופה האמורה של 2008 עד דצמבר 2013 יוזמות התכנון כללו כ-212,000 יח"ד, אך בתכניות שהוגשו למוסדות התכנון נכללו כ-151,000 יח"ד, ובסופו של דבר שווקו כ-98,000 יח"ד. בשנים אלו הגידול במספר משקי הבית הסתכם בכ-222,000, כלומר נוצר פער של יותר מ-50% מהצרכים. גם בשלבי מימוש התכניות נרשם פחת גדול במספר יח"ד המקודמות בשרשרת הייצור, והוא מגיע לכדי עשרות אחוזים מיחידות הדיור הכלולות בתכניות המאושרות.

הדו"ח מתייחס לתוכנית מחיר מטרה, שאמורה להיות מיושמת ב-2014-2019 , ומציין כי הוזלה של מחירי הקרקע מצד רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), בלי שתלווה בהגדלה ניכרת של היקף שיווק הקרקע למגורים, לא תתרום בהכרח להוזלה במחיר יחידת הדיור לצרכן. לדבריו, יש לבחון הוזלה במחיר הקרקע ליזם בד בבד עם איתור פתרונות נוספים שישקללו הנחות והקלות הנובעות מעלות הקרקע ליזם, ויבואו לידי ביטוי במחירי הדיור; והכול מתוך תיאום מלא בין כל הגורמים הרלוונטיים הנוגעים לשוק הדיור.
"מועצת מקרקעי ישראל לא קבעה מדיניות ברורה" 
הדו"ח ממשיך בביקורת החריפה על התנהלות מועצת מקרקעי ישראל, הנמצאת תחת משרד הבינוי: "לאורך שנים רבות היא לא קבעה מדיניות ברורה בנושאי התכנון ולא החליטה החלטות מפורשות הנוגעות לתכנון קרקע למגורים, שמכוחן ייגזרו המדיניות, המטרות והיעדים הספציפיים של רמ"י. ראוי היה שמועצת מקרקעי ישראל תקבע את המדיניות שעל פיה רמ"י אמורה לפעול בנוגע לתכנון קרקע למגורים, וזאת על פי החלטות הממשלה שהתקבלו בנושא".
"יוצא אפוא שמתוך מלאי תכנוני מאושר לשיווק של 157,400 יח"ד עמד מלאי התכניות הזמינות לשיווק (ונטולות חסמים) על 81,231 יח"ד בלבד (כ-52%). משרד מבקר המדינה מעיר כי היעדים בתכניות העבודה של רמ"י היו נמוכים מלכתחילה מיעדי הממשלה. אם ינוכו יחידות הדיור שלהן חסמי שיווק, הפער אף יגדל.
רק 49% מהדירות במכרזים שווקו
מהנתונים עולה כי היקף העסקאות שנחתמו משנת 2007 עד יולי 2014 היה כ-49% (בממוצע) ממספר יחידות הדיור שפורסמו במכרזים. עוד יצוין כי מספר העסקאות שנחתמו בשנים 2013-2007 מהווה 37% בלבד מיעדי השיווק השנתיים שקבעה רמ"י במסגרת תכניות העבודה שלה. משרד מבקר המדינה מעיר כי "ראוי היה שרמ"י ומשרד הבינוי יבחנו את הסיבה להיעדר מימושם של יותר מ-50% מהמכרזים שפורסמו. עליהם להפיק את הלקחים הנדרשים כדי לשפר את אופן שיווק יחידות הדיור"
הדו"ח מבקר באופן חמור את הסחבת והבירוקרטיה של מוסדות התכנון: "לפי חוק התכנון והבנייה, הזמן המצטבר להשלמת השלבים לאישור תכנית הוא כ-22 חודשים. מאחר שפרק זה כולל את רוב שלבי קידום התכנית בהליך הסטטוטורי, הוא יכול לשמש אמת מידה למשך הזמן הסביר להשלמת התהליך כולו. בפועל, פרק הזמן הממוצע להשלמת אישורן של התכניות שנבדקו הוא כ-69 חודשים, דהיינו פי שלושה מהזמן המצטבר שנקבע בחוק התכנון והבנייה. במחוז המרכז התהליך נמשך אף יותר, כ-96 חודשים (כשמונה שנים), כלומר פי ארבעה מהזמנים הקבועים בחוק. ממצאים אלו מלמדים על כך שמסלול הווד"לים סייע לקידומן של חלק קטן (כחמישית) מיחידות הדיור, והתכניות המקודמות במרכז הארץ שבו אזורי ביקוש גדולים אינן מתאימות לקידום במסלול זה".
 
"טרם הוסדר נושא דיור בר השגה"
בנושא דיור בר השגה, נטען בדו"ח כי בישראל, שלא כמו ברוב מדינות המערב המפותחות, טרם הונח מסד חוקי המסדיר את נושא דיור בר ההשגה לרבות ההגדרה של המונח, של קהל היעד ושל הכלים שבאמצעותם יש ליישם את הנושא וקביעת מנגנוני שליטה ופיקוח על יישומו. "הצורך בהסדרה הוכר על ידי הממשלה, אולם במועד סיום הביקורת טרם הוסדר באופן כולל נושא זה, על מכלול היבטיו, לא באמצעות חקיקה ולא באמצעות הסדרה מינהלית. היעדר הסדרה גרם לעיכוב בקידום פרויקטים לבניית דירות בהישג יד ואף לביטולם. לאחר מועד סיום הביקורת, באפריל 2014, פורסם תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה שבמסגרת התוספת השישית שלו נקבעו ההוראות לעניין דיור להשכרה לטווח ארוך, המוגדר כדיור בהישג יד".
בבחירות הקודמות הבטיח שר האוצר לשעבר וראש קבינט הדיור יאיר לפיד כי יוקמו 150 אלף דירות להשכרה, הדו"ח מבקר את התנהלות הממשלה בנושא ומסביר כי "היעדים הכמותיים שקבעה הממשלה למשרד הבינוי ולרמ"י בנוגע לשיווק של יח"ד להשכרה לא התבססו על עבודת מטה לבחינת הצרכים העתידיים של מדינת ישראל, אין הם עקביים והקשר ביניהם אינו ברור. נמצא כי בשנים 2012-2011 תכניות העבודה של משרד הבינוי לא קבעו יעדים לדיור בר השגה והשכרה לטווח ארוך, וזאת על אף היעדים שקבעה הממשלה להאצת שיווקן של קרקעות לבניית 200,000 יח"ד ובהן 40,000 יח"ד לדיור בר השגה. נמצא גם חוסר הלימה בין יעדי השיווק ולוח הזמנים לשנים 2014-2013 שנקבעו בהחלטות הממשלה ובין המלאי התכנוני הזמין המתאים לשיווק קרקע לבנייה להשכרה לטווח ארוך".

תגובות לכתבה(40):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 35.
  למה לא מדברים על הכשלים בתמא 38/2? הגבלות בתוספת המטרז'
  מירב 01/03/2015 08:02
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לדירות קיימות, היטלי מס שבח והשבחה התוקעים מימוש פרוייקטים שכונתיים הכוללים בתים פרטיים ועוד. צריך להקל על הביורוקרטיה המסורבלת ומשיכת הזמן ולתת הקלות משמעותיות בתוספת מטרז' ומיסוי לבעלי בתים. כול הצעדים הללו יוסיפו אלפי יחידות דיור במרכז ויעצרו את עליית מחירי הדירות.
  סגור
 • 34.
  מכה לנתניהו ?? מה איכפת לו בכלל
  שלומי 26/02/2015 15:15
  הגב לתגובה זו
  0 0
  המכה היא לעם היושב בציון.
  סגור
 • 33.
  לטפל בדחיפות גדולה בנושא הכסף שנלקח ממחזיקי גבעות עולם
  הנהלת הבורסה חייבת 26/02/2015 13:54
  הגב לתגובה זו
  0 0
  שלא כדין ושלא בהתאם לכללי המסחר התקינים וההוגנים בבורסה! עליה לדאוג מיידית להשבת הכספים המגיעים למחזיקים בנייר זה.
  סגור
 • 32.
  כן אבל אירן.....
  אנונימי 26/02/2015 09:20
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מדברים על יוקר המחיה אבל מה המחיה? חבל לבנות גם ככה הפצצה האטומית יהרוס הכל, הבנתם? הוא יותר חכם מכולם. הוא משווה את עצמו לצ"רצ"יל, אבל הוא מזכיר את ארדואן.
  סגור
 • 31.
  אוהבים את המדינה מצביעים נתניהו
  העם החליט נתניהו 26/02/2015 08:09
  הגב לתגובה זו
  0 2
  ליכוד גדול טוב למדינה...
  סגור
 • 30.
  אוהבים את המדחנה מצביעים נתניהו..
  העם 26/02/2015 08:03
  הגב לתגובה זו
  0 2
  ליכוד גדול יפתור הכל...
  סגור
 • 29.
  במילה אחת שחיתות שלטונית אנשים גזרו קופונים על גב
  החייט 26/02/2015 04:14
  הגב לתגובה זו
  3 0
  ם של אזרחי ישראל
  סגור
 • 28.
  לא מכה ולא נעליים. זו מכה לתקשורת
  מאיר 25/02/2015 22:51
  הגב לתגובה זו
  0 3
  שלאט לאט ניגמרים להם הסיפורים
  סגור
 • 27.
  למה עלו מחירי הדיור ?? 1) ירידה דרמטית בהתחלות הבנייה ב
  .. 25/02/2015 22:49
  הגב לתגובה זו
  0 1
  למה עלו מחירי הדיור ?? 1) ירידה דרמטית בהתחלות הבנייה בממשלת אולמרט. 2) ריבית אפסית - מעטים משקיעים בפקדונות בבנק. 3) תעסוקה מלאה – צעירים לא חוששים ממשכנתא. 4) ביקושים אדירים של תושבי חוץ. 5) נתניהו בנה 45 אלף יחידות דיור בשנה - קשה להדביק פיגור של שנים. 6) רבים מהצעירים נמנעים מלגור מחוץ לגוש דן. 7) מע"מ -0 של לפיד עצר בנייה לחצי שנה.
  סגור
 • 26.
  שום מכה ושום כלום. (ל"ת)
  תקשורת שמאלנית 25/02/2015 21:40
  הגב לתגובה זו
  1 2
  סגור
 • 25.
  השיטה להתעשרות
  אלכס 25/02/2015 21:21
  הגב לתגובה זו
  3 0
  קונים קרקעות זולות בשומרון,גורמים למחירי הדיור במרכז לעלות,הציבור קונה בשומרון במחיר מופקע אך נמוך יחסית למרכז.עשינו קופה,יאלה שרה בואי הביתה.
  סגור
 • 24.
  מנותק!!
  שחר 25/02/2015 19:18
  הגב לתגובה זו
  5 2
  אותי האזרח הקטן מר נתניהו מעניין שילדיי יזכו לקורת גג משלהם מה שאין סיכוי שיקרה בעידן שלך. אירן חשוב אבל לא מתקרב לצורך הבסיסי של אזרח בישראל.. כמה אתה יכול להיות מנותק?? ולחשוב שאני מצביע לך שנים!! אל תדאג זה לא יקרה שוב תפנה את מקומך ל כחלון או לפיד
  סגור
 • 23.
  קולפלנט !! מעל 100% מתחילת השנה !!!
  סמי החקלאי 25/02/2015 19:03
  הגב לתגובה זו
  1 0
  הטבע הבאה !!
  סגור
 • 22.
  אנשים מכרו בגוש הגדול זכות לדירה ב 2 מליון שח!!!!
  המתעשרים 25/02/2015 19:02
  הגב לתגובה זו
  3 2
  גם התחלקו בדירות וכל אחד קיבל כ 200 אלף שח. וזה עוד זכות לדירה בבנין משותף. תודה לביבי שהעשיר את העשירים עוד יותר. ודרך אגב המס היה רק 16% .
  סגור
 • מי שקנה שם לפני 60 שנה משלם מס שבח של 48%
  א 04/03/2015 02:14
  הגב לתגובה זו
  0 0
  על כל התמורה + 10% מס על רווחי אינפלציה. אנשים שילמו עשרות שנים מס רכוש של 2.5% משווי הקרקע כל שנה. כשהם באים למכור מצמידים להם את מס רכוש ששילמו לא למדד הראלי אלא למדד נמוך בהרבה. לגבי השנים שבהם היתה אינפלציה של 3 ספרות יש מדד עלוב ממוצע שאליו מצמידים. המרויחים הם אלה שקנו בשנים האחרונות לבעלי קרקע היסטוריים - כולל כאלה שמחזיקים בנכס 100 שנה שסבא שלהם נפטר בשנים שהיה מס עזבון המיסים קטלניים, המדינה מתייחסת אליהם כאל ספקולנטים.
  סגור
 • 21.
  הנתניהו צריך
  מונטיליו 25/02/2015 19:01
  הגב לתגובה זו
  1 2
  לפטר את קרנית וסגניתה להעלות ריבית ל 3 אחוז . כלכלת בחירות . פיטרון למשבר הדיור
  סגור
 • טען עוד
 • 20.
  ממשלת אולמרט וליבני קיבלה החלטה ב2008 לא לבנות במרכז אל
  . 25/02/2015 19:00
  הגב לתגובה זו
  2 4
  ממשלת אולמרט וליבני קיבלה החלטה ב2008 לא לבנות במרכז אלא אך ורק בפריפריה ! ממשלת נתניהו ביטלה את ההחלטה העקומה הזו ! שנים לוקח לתקן את זה ...
  סגור
 • 19.
  יש עוד מדינה בעולם שהמבקר מוציא דוח על דיור? (ל"ת)
  מאיר 25/02/2015 18:57
  הגב לתגובה זו
  3 3
  סגור
 • מבקר יש היכן שיש מחדלים גדולים במיוחד
  יושב אוהלו 25/02/2015 19:08
  הגב לתגובה זו
  5 2
  למשל במחדל של מלחמת יום הכיפורים או במפולת של הרצת המניות הבנקאיות ו עוד יש כאן מחדל מובנה
  סגור
 • 18.
  על העם להצביע הצבעת ענישה! למחוק את הליכוד!
  ירושלמי 25/02/2015 18:52
  הגב לתגובה זו
  7 3
  על עשור של עושק, על שיעבוד האזרחים למשכנתאות מפלצתיות, על זה שהאזרחים חוסכים אוכל מפי ילדיהם, או שלא מביאים בכלל ילדים בגלל יוקר המחיה - והזוג הנורא הזה ממשיך לרמוס ולעשוק את קופת המדינה כאילו זו קופתו הפרטית! יש להסיר את החרפה הנקראת ליכוד מהמערכת הפוליטית! הלאה מפלגת הרשע! הלאה הליכוד! נקמת הדור הצעיר!
  סגור
 • למחוק
  חיים 25/02/2015 20:59
  הגב לתגובה זו
  1 3
  למחוק את אמא שלך
  סגור
 • 17.
  קרטל=שליטמחיר גבוה=מניע פיצוץטבע=ניצול עם פראייר=דורעני (ל"ת)
  בלוף=אין סכנה בנקים! 25/02/2015 18:49
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סגור
 • 16.
  לשלוח לכלא את כל האשמים ביוקר מחירי הדירות ההזויים (ל"ת)
  להגיב בחומרה 25/02/2015 18:45
  הגב לתגובה זו
  5 2
  סגור
 • האשם קבור כבר בחות השיקמים
  שיןשין 25/02/2015 19:28
  הגב לתגובה זו
  2 2
  עקירה פתאומית של מעל עדרת אלפים איש גרמה לביקושים חריגים מתמשכים.ייצוב הכלכלה על צמיחה חיובית ואבטלה חיכוחית של 5 אחוז לא תורמות להוזלות.זה שתוכניות לא תמיד מצלליחו
  סגור
 • 15.
  חזיר=קרטל דמגוג=שליט מחירגבוה=בועהמעל50%=דורעני=סיכון!! (ל"ת)
  קבלן,בנק,ממשל=גנבים! 25/02/2015 18:45
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סגור
 • 14.
  מכה לתקשורת השמאלנית..
  ירון 25/02/2015 18:35
  הגב לתגובה זו
  4 5
  כל ההמשלות אשמות במצב משנת 2005 כך קובע מבקר המדינה כולם אשמים..איך התקשורת האשכנזית והשמאלנית בוחרת להאשים את נתניהו...תקשיבו טוב כתבים שמאלנים וחלאות ביביהיה ראש הממשלה הבא ...נקודה
  סגור
 • 13.
  משבר הדיור
  שלמה 25/02/2015 18:35
  הגב לתגובה זו
  3 2
  המשבר הדיור נוצר כי הממשלות הפקירו את משרד השיכון לחרידים ומתנחלים שבונים רק לסקטור שלם וילה בשטחים עולה 400000 . וחדר במרכז עולה מיליון
  סגור
 • 12.
  אילו ביבי היה ראש ממשלת יפן
  יותר יפני מיפני 25/02/2015 18:30
  הגב לתגובה זו
  10 3
  היה מתפטר תוך שעה מפרסום הדו"ח.אבל ביבי והליכוד מאשימים את לפיד בכשלון בדו"ח העוסק בשנים 2008-2013 בהן לפיד היה בטלוויזיה. כ"כ פטתי
  סגור
 • הדוח עוסק משנת 2005 סתום
  תיקון בהבנה 25/02/2015 18:37
  הגב לתגובה זו
  4 6
  כולם אשמים בדיור בראש האשמים יאיר לפיד
  סגור
 • 11.
  צדיק העם
  בידי 25/02/2015 18:29
  הגב לתגובה זו
  10 4
  ביבי אשם? מה פתאם! אולמרט אשם ורבין אשם ובן גוריון אשם אבל רק ביבי זך וטהור, מנהיגותו עשויה ללא חת. הוא פעל והוא פועל והוא יפעל לטובת העם היושב בציון ולא יחשוב כלל על טובת כסאו ומעמדו, כי אין אחר מבלעדיו שיכול להנהיג את עם ישראל כשכולם רוצים להשמידנו מסביב, מקרוב ומרחוק. די לאיולת, מספיק לעבוד על העם יש להחליף את ההנהגה בהנהגה חדשה ואם גם היא לא תהיה טובה אחרי 4 שנים להחליף שוב, כדי שידעו שלכל אחד יש מחליף. ראש הממשלה הוא נציג העם ועליו לדאוג לכל רבדיו השונים ולבטחונו בעיקר הכלכלי ובריאותי, לבטחון כולם ידאגו יש לנו משרד בטחון ולוחמים נאמנים ואמיצים והעם וההנהגה נשענים עליהם. לכן שלא ימכרו לנו סיפורים שאנו נגיע לאבדון אם ביבי לא יהיה בשלטון.
  סגור
 • 10.
  הכשלון של לפיד...
  יעקב 25/02/2015 18:26
  הגב לתגובה זו
  9 11
  הכשלון שלו במעמ אפס הביא לעליית מחירי הדירות...
  סגור
 • 9.
  אי אפשר יהיה להתחמק ממשבר כלכלי, מה שלא יעשו כרגע -
  מןמן 25/02/2015 18:25
  הגב לתגובה זו
  7 3
  משבר כלכלי יופיע .
  סגור
 • 8.
  רק לפיד השם בעליית המחירים עם הפנטזיה של מעמ אפס
  דעה 25/02/2015 18:24
  הגב לתגובה זו
  6 11
  לא מצבעים ללפיד
  סגור
 • 7.
  קומדיה של שקרים
  משה 25/02/2015 18:23
  הגב לתגובה זו
  2 5
  בעית הדיור נבעה מהרצון של ביבי להניע אוכלוסיה מהמרכז לפריפריות אבל פה הוא טעה כי לא לקח בחשבון שהעם הזה עדיין גלותי ולא מוכן לצאת מ-ד אמותיו והוא אוהב לגור כמו בגיטו בחו"ל אחד בישבן של השני ועד היום הוא לא מוכן לשנות זאת אפילו אם תיתן לו חינם מחוץ למרכז אז מה עושים כל הזמן תוקפים אותו כי רוצים בחצי מחיר גם במרכז אז ליידע אותם גם מיפלגה אחרת לא תוכל לפתור להם את הבעיה הזו והם יתקפו אותה בבו עת גם כן
  סגור
 • 6.
  אין חדש תחת השמש המבקר גילה עוד גלקסייה
  מה חדש 25/02/2015 18:21
  הגב לתגובה זו
  2 3
  מה חידש לנו המבקר לא חבל על הכסף הוא מבזבז לנו...תנו לליכוד הרבה מנדטים ותראו איך מחירי הדירות ירדו והתחלות בניה יזנקו...
  סגור
 • 5.
  מגעילים נמאסתם
  אחד העם 25/02/2015 18:20
  הגב לתגובה זו
  5 4
  כל שנים של ממשלות הנפל של נתניהו, המושחתים האלה דואגים לעצמם בלבד. הצעירים שהם העתיד של המדינה לא סופרים אותם. לא פלא שטובי בנינו עוזבים את הארץ, אבל עדיין רבים פה. לנו הכוח ביום הבחירות לעשות חשבון עם המושחתים.
  סגור
 • 4.
  המבקר מדבר משנת 2005..סתומים ותקשורת
  העם עם בנימין נתניהו 25/02/2015 18:18
  הגב לתגובה זו
  3 6
  מגמתית..הליקויים משנת 2005 וכל הממשלות טיפלו בכובד ראש במשבר הדיור...אז תקשורת מגמתית ושמאלנית דיי נמאסתם על האזרחים
  סגור
 • 3.
  כנסו להוכחה שביבי ידע בתחילת 2009 שהמחיר יזנק ב 50%
  עמירם 25/02/2015 18:18
  הגב לתגובה זו
  7 3
  החשב הכללי לשעבר ירון זליכה טוען שהוא הסביר לביבי שאם הריבית תישאר נמוכה הדיור יעלה ב 50%, וטוען שביבי השתכנע והסכים איתו. https://www.youtube.com/watch?v=kxOt0LK3cnw#t=4315 ובשביל הכיף- עימות בשנת 1996 בו ביבי תקף את פרס ואמר "מחירי הדירות האמירו, כל הזמן גואים, אנשים לא יכולים לקנות דירה" https://www.youtube.com/watch?v=xLZeMY83kiM#t=296
  סגור
 • 2.
  אין הנהגה ואין יד מכוונת...ואפילו להיפך. (ל"ת)
  אא 25/02/2015 18:13
  הגב לתגובה זו
  4 4
  סגור
 • 1.
  צריכים להוריד מיסים כמו במדינות העולם רק כך
  רועי 25/02/2015 18:09
  הגב לתגובה זו
  2 0
  הכל ירד
  סגור