פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 31/12/27
תשלום קרן אחרון 31/12/31
דרוג מעלות + אופק יציב ilAAA
דרוג מידרוג + אופק יציב Aa1.il
שיעור ריבית 1.65
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/12/19
תאריך אקס 25/12/19
סוג שעבוד שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.47
ערך מתואם ברוטו 102.67
מח"מ 9.31
נטו מקוזז 0.12
נטו להחזקה 0.06
ערך מתואם נטו 102.48
טווח לפדיון 12.06
מרווח ממשלתי 0.98

תיאור אג"ח

שעבוד שלילי:

החברה מתחייבת כי עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי שטר נאמנות זה, ומילוי כל יתר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), החברה לא תיצור לטובת צד שלישי שעבוד כלשהו על נכסיה וזכויותיה שאינו קיים במועד חתימת שטר נאמנות זה, אלא אם כן התקבלה לכך הסכמה מראש של המחזיקים באגרות החוב בהחלטה מיוחדת, למעט השעבודים המותרים.

מגבלות על חלוקה:

החברה מתחייבת כי כל עוד תהיינה אגרות החוב קיימות במחזור (קרי, כל עוד לא נפרעו או סולקו במלואן בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון מוקדם), היא לא תבצע חלוקה, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד.

התאמת שיעור הריבית בגין שינוי בדירוג אגרות החוב:

בכל מקרה בו ירד דירוג אגרות החוב מדירוג הבסיס (Aa2) אזי יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב, בשיעור נוסף מעל שיעור ריבית הבסיס כדלקמן:

 • במקרה שהדירוג שייקבע יהיה נמוך בדרגה אחת מתחת לדירוג הבסיס - שיעור הריבית הנוסף יעמוד על 0.2%.
 • במקרה שהדירוג שייקבע יהיה נמוך בשתי דרגות מתחת לדירוג הבסיס - שיעור הריבית הנוסף יעלה בשיעור נוסף של 0.2% ויעמוד על 0.4%.
 • במקרה שהדירוג שייקבע יהיה נמוך בשלוש דרגות מתחת לדירוג הבסיס - שיעור הריבית הנוסף יעלה בשיעור נוסף של 0.3% ויעמוד על 0.7%.
 • במקרה שהדירוג שייקבע יהיה נמוך בארבע דרגות מתחת לדירוג הבסיס - שיעור הריבית הנוסף יעלה בשיעור נוסף של 0.3% ויעמוד על 1%.
 • יובהר, כי בשום מקרה לא יעלה שיעור הריבית הנוסף על 1%.

התאמת שיעור הריבית במקרה של חריגת הון עצמי:

 • במקרה שההון העצמי יפחת מ - 4 מיליארד ש"ח יועלה שיעור הריבית השנתית בשיעור של 0.4%.
 • מובהר, כי העלאת שיעור הריבית תיעשה רק פעם אחת בגין חריגת הון עצמי, ושיעור הריבית לא יועלה פעם נוספת במקרה שחריגת ההון העצמי תימשך.

זכות להעמדה לפירעון מיידי:

 • אם החברה לא תפרע סכום כלשהו של קרן או ריבית (לרבות ריבית פיגורים) המגיע ממנה למחזיק אגרת החוב על פי שטר נאמנות זה תוך 7 ימים מהמועד הקבוע לפירעונו.
 • אם יינתן על ידי בית המשפט צו פירוק קבוע וסופי לפירוק החברה או אם החברה קיבלה החלטה לפירוק החברה (למעט, במקרה של פירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת) או אם מונה לה מפרק קבוע.
 • אם יינתן צו פירוק זמני על ידי בית המשפט או התקבלה החלטה בת תוקף לפירוק החברה (והכל למעט, במקרה של פירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת) וצו או החלטה לפירוק זמני כאמור לא בוטלו בתוך 45 יום ממועד מתן הצו או קבלת ההחלטה, לפי העניין. על אף האמור לעיל, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לצו לפירוק זמני שניתן על ידי בית המשפט לבקשת החברה או בהסכמתה.
 • אם יוטל עיקול על נכסי החברה, כולם או עיקרם, או תבוצע פעולה של הוצאה לפועל נגד נכסי החברה, כולם או עיקרם, בגין חוב בסכום מצטבר השווה ל - 10% מכלל נכסי החברה או יותר, ולא יוסר העיקול או תבוטל הפעולה, תוך 45 יום לאחר שהוטל או בוצעה, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.
 • אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) על כלל או רוב נכסיה של החברה, או אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני - אשר לא נדחו או בוטלו בתוך 45 יום ממועד הגשתם או נתינתם, לפי העניין; או - אם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע על כל או רוב נכסיה של החברה. על אף האמור לעיל, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.
 • אם החברה תפסיק או תודיע על כוונה להפסיק את תשלומיה או אם תחדל או תודיע על כוונה לחדול מניהול מרבית או כל עסקיה כפי שאלו יהיו מעת לעת, אך למעט אם הפסקת ניהול מרבית או כל עסקיה של החברה.
 • אם החברה הפרה איזו מהתחייבויותיה המהותיות על פי שטר נאמנות זה או תפר את תנאי שטר הנאמנות בהפרה יסודית, והנאמן נתן הודעה לחברה לתקן את ההפרה והחברה לא תיקנה את ההפרה כאמור תוך 14 ימים ממתן ההודעה.
 • אם התברר כי מצג מהותי ממצגי החברה בשטר נאמנות זה לא היה נכון ו/או לא מלא במועד חתימת שטר נאמנות זה, ובמקרה בו מדובר בהפרת מצג הניתנת לתיקון - ההפרה לא תוקנה בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעה על דבר ההפרה.אם החברה תפר את התחייבותה לאי יצירת שעבודים (שעבוד שלילי).
 • אם חל שינוי מהותי לרעה בעסקי החברה ביחס למצבה במועד הנפקת אגרות החוב, וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן, לרבות שינוי מהותי לרעה.
 • אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 ימים רצופים עקב נסיבות או סיבות שהינן בשליטת החברה, למעט כתוצאה מהחלפת חברת הדירוג בחברה מדרגת אחרת (ובלבד שחברת הדירוג החדשה פרסמה דירוג עדכני לאגרות החוב בתוך 60 ימים ממועד החלפת חברת הדירוג). מובהר כי ככל שאגרות החוב תהיינה מדורגות בו זמנית על ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי הפסקת דירוג על ידי חברה אחת לא תהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי.
 • אם אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/12/19 0.82 -- -- 3,555 3,555
30/06/20 0.82 -- -- 3,555 3,555
31/12/20 0.82 -- -- 3,555 3,555
30/06/21 0.82 -- -- 3,555 3,555
31/12/21 0.82 -- -- 3,555 3,555
30/06/22 0.82 -- -- 3,555 3,555
31/12/22 0.82 -- -- 3,555 3,555
30/06/23 0.82 -- -- 3,555 3,555
31/12/23 0.82 -- -- 3,555 3,555
30/06/24 0.82 -- -- 3,555 3,555
31/12/24 0.82 -- -- 3,555 3,555
30/06/25 0.82 -- -- 3,555 3,555
31/12/25 0.82 -- -- 3,555 3,555
30/06/26 0.82 -- -- 3,555 3,555
31/12/26 0.82 -- -- 3,555 3,555
30/06/27 0.82 -- -- 3,555 3,555
31/12/27 0.82 20 86,185 3,555 89,740
30/06/28 0.66 -- -- 2,844 2,844
31/12/28 0.66 20 86,185 2,844 89,029
30/06/29 0.5 -- -- 2,133 2,133
31/12/29 0.5 20 86,185 2,133 88,318
30/06/30 0.33 -- -- 1,422 1,422
31/12/30 0.33 20 86,185 1,422 87,607
30/06/31 0.16 -- -- 711 711
31/12/31 0.16 20 86,185 711 86,896
סה"כ 430,926 74,658 505,584
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות