אודות החברה

רבד בע"מ
242,603
נדל"ן מניב בחו"ל
1951
בריטמן אלמגור זהר ושות'
---
526
520040148
03-6236161
03-6236162
רח' הארבעה 21, תל-אביב 64739
החברה, רבד בע"מ, עוסקת במישרין ובאמצעות חברות מוחזקות בשלושה תחומי פעילות:
- נדל"ן מניב: רכישה, החזקה ומכירה של נכסי נדל"ן מניבים במערב אירופה ובישראל.
- ניהול והפעלת בתי אבות סיעודיים באנגליה.
- נדל"ן יזמי בישראל: באמצעות חברה בת, מחזיקה רבד (נכון לנוב' 2018) בכ-93% מזכויות הבעלות בפרויקט להקמת מבנה למגורים ומסחר בתל אביב.
במרץ 2019 הושלמה מכירת השליטה ברבד, במסגרתה מכר יגאל אהובי (שהחזיק בכ-65% מהונה המונפק והנפרע של החברה) חלק מאחזקותיו, ובאופן שבעלי השליטה ברבד כיום הינם יונל כהן, יצחק עוז והחברה הציבורית בית הזהב.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות