אודות החברה

דלק קידוחים - שותפות מוגבלת
7,864,558
חיפושי נפט וגז
1993
זיו האפט / קוסט פורר גבאי את קסירר
475
550013098
09-9712424
09-9712425
רח' אבא אבן 19, הרצליה פיתוח 4612001
תחום הפעילות העיקרי של השותפות, דלק קידוחים - שותפות מוגבלת, הינו פעילות חיפושים, פיתוח והפקה של נפט, גז טבעי וקונדנסט, בישראל ובקפריסין.
נציין כי לשותפות אין עובדים, וכי הדירקטורים ונושאי המשרה המצויינים מטה הינם עובדים של השותף הכללי.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות