לא רק מיסוי דירה שלישית, התקציב שעבר כולל שלל רפורמות במס - הנה הרשימה

מרבית תשומת הלב הלכה למיסוי על דירה שלישית, אבל התקציב כולל שלל רפורמות במיסוי
 | 
(34)
משה כחלון, צילום: משה גולדשטיין
מליאת הכנסת אישרה, כחלק מהתכנית הכלכלית ותקציב המדינה לשנת 2017-2018, שורת רפורמות בתחום המס. באמצעות מידע שנמסר מרשות המסים, Bizportal עושה סדר בחקיקה אודות הרפורמות החדשות, בהן מיסוי דירה שלישית, המיסוי של בעלי חברות ארנק, חיוב חלוקת רווחים והוראת שעה מקלה בצידו, מיסויי חברי קיבוצים, הטבות לתעשיות הייטק בחוק עידוד השקעות הון, הפחתה בשיעורי מס חברות ומס הכנסה על יחידים.

מיסוי דירה שלישית
אושרה ההצעה להטיל מס בשיעור של 1% על בעלי שלוש דירות ויותר עד לתקרת מס של 18 אלף שקל בשנה לדירה. המס יוטל על הדירה הזולה מבין השלוש. ההצעה שאושרה במסגרת חוק ההסדרים, נועדה לעודד את מחזיקי הדירות למכור אותן.

רשות המסים מסבירה את המשמעות: החבות במס הנה למי ששיעור הבעלות שלהם על שלוש הדירות הוא 249% על כל הדירות או יותר. עוד נקבע כי מי ששווי דירותיו השניה והשלישית יחד אינו עולה על 1.15 מיליון שקל יהיה פטור מתשלום המס, על דירה בשווי שבין 1.15-1.4 מיליון שקל הפטור יפחת באופן מדורג והחל מ 1.4 מיליון שקל ישולם מלוא המס. בנוסף נקבע כי ישולם מענק עד לסכום של 70 אלף שקל, אך לא יותר מסכום מס השבח המתחייב, למי שימכור את  הדירה השלישית ונוספות וכן פטור ממס על השקעה בקופת גמל מיוחדת של תמורת המכירה.

מיסוי חברות הארנק
מליאת הכנסת אישרה את הפרק בחוק ההסדרים העוסק במיסוי חברות, לרבות חברות הארנק. הצעת החוק כוללת 3 חלקים מרכזיים המטפלים בתופעה של ניצול לרעה של מיסוי תאגידי.

רשות המסים מסרה כי החלק הראשון בהצעת החוק עוסק בחיוב משיכות כספים המבוצעות על ידי בעלי המניות מהחברות שבבעלותם. משיכות אלה יחויבו בתום השנה שלאחר השנה בה נמשכו, כהכנסה חייבת במס בידי בעל המניות שמשך את הכספים. בנוסף גם העמדת נכסים כגון דירות מגורים, כלי שיט וטיס לשימוש בעלי המניות תחויב כהכנסה חייבת בידם.

מס עידוד חברות לפעול באזורי עדיפות לאומית
נחקקה הפחתה ייעודית נוספת של שיעורי המס לחברות הפועלות באזורי עדיפות לאומית וזאת כדי להבטיח את צמיחת התעשייה וההיי-טק בפריפריה. הפחתת מס החברות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון תתבצע באופן הבא: שיעור המס על קניין רוחני לחברות עם מחזור הכנסות של עד 10 מיליארד שקל יופחת  מ-16% ל-12% במרכז לחברות היי טק, ומ- 9% ל-7.5% בפריפריה לכלל החברות התעשייתיות. מס הדיבידנד על הכנסות טכנולוגיות הנמשכות לחברה זרה יופחת משיעור של- 20% כיום לשיעור של 4%. לחברות היי-טק עם מחזור הכנסות של מעל 10 מיליארד ש"ח יופחת מס החברות על קניין רוחני מ-12% ל-6%. זאת, בהשוואה למס חברות כללי של 24% בשנת 2017 ו-23% בשנת 2018.

הורדת הדרגתית של מס החברות 
רשות המסים מסבירים כי הכי במטרה לתמרץ את הצמיחה הכלכלית של חברות ולשפר את הכנסות נטו של מעמד הביניים אושרו הפחתה במס חברות ושינויים במס על יחידים. מס החברות צפוי לרדת בשני אחוזים, מ-25% ל-23% בשתי פעימות, ובכך מדינת ישראל, בראייה בינלאומית, תהיה למדינה אטרקטיבית יותר לניהול עסקים. הפחתת מס החברות תבוצע באופן הדרגתי על פני שנתיים: בשנת 2017 יעמוד שיעור מס החברות על 24% ובשנת 2018 על- 23%.

מס יחידים גבוה לבעלי הכנסה גבוהה
השינויים בשיעורי מס הכנסה על יחידים נועדו להקל על המעמד הנמוך והבינוני-גבוה ולהטיל מס גבוה יותר על בעלי הכנסות של כ-33 אלף שקל לחודש ומעלה. זאת באמצעות הזזה של מדרגות המס ושינוי בשיעורי המס החלים על הכנסות מיגיעה אישית, וכן העלאה של 1% בשיעור מס יסף החל על כל סוגי ההכנסות, מ-2% ל-3%, והחלתו מהסכום הכנסה שנתית של 640,000 שקל, במקום 800,000 שקל.

'חברות שכירים' וחלוקת רווחים נצברת בחברה
החלק השני בתיקון החקיקה, על פי רשות המסים, דן בחברות שהוקמו על ידי נושא משרה (דירקטורים, מנכ"לים וכדומה) וכן שכירים במהותם שהעניקו שירותים דרך חברות שבבעלותם- "חברות שכירים". על פי הצעת החוק, ההכנסות שיתקבלו על ידי החברה ייוחסו לבעל המניות וישולם עליהן מס שולי ככל שאר השכירים.

החלק השלישי בהצעת החוק נוגע בסמכות המנהל להורות על חלוקה של רווחים שנצברו בחברה. על פי הצעת החוק שאושרה, רשאי המנהל לאחר התייעצות עם וועדה ציבורית שתוקם, להורות על חלוקה של עד 50% מרווחים שנצברו בחברה ושמקורם אינו מרווחים שנצברו בחמש השנים שקדמו לחלוקה. זאת על מנת לאפשר פיתוח עסקים וצמיחתם, הוסכם כי לא ניתן יהיה להורות על חלוקה של רווחים אם הסכום המצטבר שלהם נמוך מ-5 מיליון שקל ובכל מקרה, יתרת הרווחים שתיוותר בחברה לא תהיה נמוכה מ-3 מיליון שקל.

במסגרת תיקון החקיקה נקבעו הוראות מעבר מקלות על פיהן ככלל, ניתן יהיה להשיב ללא חיוב, בהתאם לחקיקה החדשה כספים עד ליום 31 בדצמבר 2017, או נכסים ששמשו את בעלי המניות, עד ליום 31 בדצמבר 2018. כמו כן נקבעו הוראות לעניין העברת דירות מגורים מהחברות לבעלי המניות שהשתמשו באותן דירות למגוריהם לפיהן יוכלו לפנות או להעביר את הדירה לבעלותם עד 31 בדצמבר 2018. כמו כן, בהעברת התקציב, אושרה הוראת שעה מקלה במס על דיווידנדים לפיה ישולם מס בגובה של 25% (במקום מס בשיעור של  30% ו- 3% מס יסף) על ידי מי שישלם את המס עד ספטמבר 2017.

מס על חברי הקיבוץ ׳החדש׳
מליאת הכנסת אישרה גם את הצעת החוק בעניין מיסוי הקיבוץ המתחדש. לפי רשות המסים, ההצעה מסדירה לראשונה את אופן המיסוי של הקיבוץ המתחדש וכן היבטים הקשורים לביטוח לאומי. ״לאחר שחלו בקיבוצים שינויים באורח החיים ו׳נולדו׳ הקיבוצים המתחדשים, המאפשרים לקיבוץ לחלק את הכנסתו שלא באופן שווה בין החברים, נוצרו מחלוקות בין רשות המיסים והקיבוצים על אופן מיסוי הקיבוץ המתחדש. מחלוקות אלו באות היום לסיומן עם אישור הצעת החוק האמורה (לפחות לגבי מחלוקות העתיד)״.

על פי ההצעה שאושרה, מסבירים ברשות המסים, חישוב המס בידי הקיבוץ המתחדש יעשה באופן שונה מהקיבוץ השיתופי. אופן המיסוי יהיה עדיין בדומה לשותפות כך שהקיבוץ הוא שיהיה הנישום בגין הכנסותיו והכנסות חבריו המועברות אליו, אולם יחוס ההכנסה החייבת לחברים לצורך חישוב חבות המס בידי הקיבוץ, תעשה שלא באופן יחסי שווה, אלא בהתאם להכנסה שהתקבלה בידי כל חבר וחבר שהיא "מגולמת" לפי שיעורי המס החלים עליו לרבות ביטוח לאומי ומס בריאות. בהתאם לכך, שיעור המס שיחול על הכנסת הקיבוץ ישקף באופן דומה את שיעור המס שהיה חל על אדם אחר שאינו חבר קיבוץ ושלו הכנסה בסכום וסוג דומה. הוראות החוק החדשות יחולו החל מיום 1 בינואר 2017 לגבי מס הכנסה והחל מיולי 2017 לגבי ביטוח לאומי.
תגובות לכתבה(34):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 24.
  שקר ! בג"ץ! - מס יחידים גבוה אינו רק לבעלי הכנסה גבוהה!
  מוכה הלם 28/12/2016 12:06
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מס היסף הוחל גם על מוכרי נדל"ן בנוסף למס השבח במכירה וגם הוגדל עכשו ל 3% ! במקום לעודד מכירת דירות ומגרשים לבניה - מכבידים בעוד מיסים על המוכרים ! וזה חל גם על מחוסרי הכנסה שמוכרים דירה כדי להתקיים . אבל ברגע המכירה הם נגזלים כבעלי הכנסה גבוהה כאילו זו הכנסתם הקבועה...
  סגור
 • 23.
  מי יתקן את כל הנזקים והכאוס הכלכלי??? מי? מי?
  רודנות כלכלית 28/12/2016 11:52
  הגב לתגובה זו
  1 0
  מי יצילנו מידם? הרסו לכל האזרחים כל בטחון ועתיד כלכלי לאזרחים ולמשק . שינו כל חוק בקצור דרך של חוק ההסדרים. אחריו המבול....
  סגור
 • 22.
  חברים צריך לפנות לבג"צ !!!! מדובר בהתעמרות
  יהודי בישראל 25/12/2016 08:46
  הגב לתגובה זו
  3 0
  חברים צריך לפנות לבג"צ !!!! מדובר בהתעמרות בציבור חסר אונים שמסיתים נגדו!!!ומעודדים פגיעה בו!!!! ישנה אפשרות שנציגי השלטון ידרשו בהמשך שכל מי שיש לו 3 דירות ילך עם כובע וסימן מזהה !!!!! אנחנו מעמד הביניים הותיק שעוד שרד , חסך מלחמו למען ילדיו , תרם למדינה בכל שנותיו... אנחנו עבדנו 35 שנה כשכירים מעמד ביניים ומטה שילמנו מיסים ע"פ חוק ובקנית שתי הדירות הנוספות לשלנו עם משכנתאות חונקות , שילמנו עודף מיסים כבר!!!! מתוך דאגה לדור ההמשך שלנו ולמצב הנוראי לדור הצעיר שיצרו ממשלות ההון שלטון !!!!בעשרים שנה האחרונות, חברים צריך לפנות לבג"צ ויפה שעה קודם !!!!!
  סגור
 • 21.
  ביבי וכחלון -היתה
  דן 25/12/2016 07:52
  הגב לתגובה זו
  0 0
  הצלחתם להוכיח לציבור הבוחרים ולעולם כולם שאתם כושלים בדרככם. אין לכם יותר זכות להכתיב חוקים ומדיניות במדינה זו. קחו את המפתחות ולכו הביתה. גם ככה עברתם את כל הגבולות, נזק לציבור במדינה ונזק מול כל העולם.
  סגור
 • 20.
  לא סובל את החיוך הדבילי שלהם (ל"ת)
  שכיר עשוק במיסים 25/12/2016 07:10
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 19.
  חברים צריך לפנות לבג"צ !!!! מדובר בהתעמרות
  יהודי בישראל 24/12/2016 17:37
  הגב לתגובה זו
  3 0
  חברים צריך לפנות לבג"צ !!!! מדובר בהתעמרות בציבור חסר אונים שמסיתים נגדו!!!ומעודדים פגיעה בו!!!! ישנה אפשרות שנציגי השלטון ידרשו בהמשך שכל מי שיש לו 3 דירות ילך עם כובע וסימן מזהה !!!!! אנחנו מעמד הביניים הותיק שעוד שרד , חסך מלחמו למען ילדיו , תרם למדינה בכל שנותיו... אנחנו עבדנו 35 שנה כשכירים מעמד ביניים ומטה שילמנו מיסים ע"פ חוק ובקנית שתי הדירות הנוספות לשלנו עם משכנתאות חונקות , שילמנו עודף מיסים כבר!!!! מתוך דאגה לדור ההמשך שלנו ולמצב הנוראי לדור הצעיר שיצרו ממשלות ההון שלטון !!!!בעשרים שנה האחרונות, חברים צריך לפנות לבג"צ ויפה שעה קודם !!!!!
  סגור
 • 18.
  ביבי הוא אוטיסט לוחם ,הוא לא מבין מה אנשים מרגישים
  בא 23/12/2016 10:22
  הגב לתגובה זו
  0 1
  עשה כאן בועת נדלן ,ובעצמו מחזיק איזה 3 בתים . ולא מבין למה זרקו אותו מלהיות ראשממשלה כשתמיד הולך נגד הבוחרים שלו . אחת הסיבות העיקריות שאי אפשר לדחוף אותו לגיהנום לנצח זה בגלל זה .הוא נכה . מישהו יוציא אותך משם אבל לא כול כך מהר .
  סגור
 • 17.
  מכבסת מילים: ממתי מעודדים בקנסות ??? קנס נועד להרתיע !!
  בן אהרון 23/12/2016 10:01
  הגב לתגובה זו
  2 0
  לפחות שלא ימכרו לנו סיפורים כאילו אנחנו אנאלפביתים. איזה עידוד יש בקנס ??? ממתי קנס מעודד??? הוא מאיים ולוחץ, מעודדים עם הטבות כמו פטור ממס. אז לפחות שלא יתנו לנו מכות כאילו זה ליטופים.
  סגור
 • 16.
  בבחירות הבאות אפילו טיבי רק לא ביבי
  אזרח 23/12/2016 08:59
  הגב לתגובה זו
  1 1
  לא אכפת לי מעמונה . לא אכפת לי מכלום רק מי שיבטל את הגזרות של שני המנוולים הללו יקבל את הקול שלנו .
  סגור
 • רק אחד משישה אנשים שעברו מוות קליני בישראל חוו חוויה
  בא 23/12/2016 10:29
  הגב לתגובה זו
  0 0
  חיובית , אתה חושב שאתה חכם ,אבל נראלי שאתה לא תהיה האחד הזה , ואתה יודע את זה . אנחנו חיים בסרט מדע בדיוני ואם המציאות ילדותית ,נו כמו גן עדן וגיהנום אז זה מה שיש . כמה עוד נישאר?
  סגור
 • 15.
  חברתי או חרבתי
  שי 23/12/2016 08:43
  הגב לתגובה זו
  3 0
  הגאון דיבר לפני הבחירות על חזירות הבנקים,יוקר המחיה ,ומחיר הדירות,בפועל הבנקים חוגגים בגדול עם ריביות של שוק אפור,המחירים של מוצרי מזון יקרים מאוד,ואת אסון הדיור נרגיש שנים רבות.והטיפש הגדול זה אני ולא אחר בחרתי כולנו
  סגור
 • ביבי מציג צוללת לכול פועל ,וגם מעטפה לביבי . (ל"ת)
  בא 23/12/2016 10:23
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 14.
  כל המתנגדים למס דירה3 לא עשיתם כלום חוץ מבלבולי שכל.חבל
  gg 22/12/2016 23:26
  הגב לתגובה זו
  3 0
  נתתם לנוכל כחלון לגנוב אתכם תתביישו . אזרחים תמימים ושומרי חוק קיבלו עונש מס דירה 3 כחלון כמה רע ושקרן אתה יכול להיות ????
  סגור
 • 13.
  מס על רווחים בבורסה
  .מושון 22/12/2016 22:02
  הגב לתגובה זו
  2 0
  הכל טוב ויפה אבל מה עם הפחתת המס על רווחים בבורסה
  סגור
 • 12.
  צריך מימון לחרדו_יו"ש ע"ח הפראיירים (ל"ת)
  חרדון הגואליציון 22/12/2016 19:29
  הגב לתגובה זו
  1 2
  סגור
 • כדי להילחם בסמאל המטורף המציתים המחרימים
  אזרח מתון 23/12/2016 07:22
  הגב לתגובה זו
  1 0
  המלשינים והשונאים יהודים. יבוא יום ואנטישמים יגורשו בנימוס ובאהבה. בעצם למה אהבה?
  סגור
 • טען עוד
 • 11.
  מס לא צודק
  אאא 22/12/2016 18:28
  הגב לתגובה זו
  6 1
  להטיל מס על קבוצה מסוימת מכלל העם זה לא הוגן זהו מס נקודתי שלא צודק כחלון הביתה
  סגור
 • 10.
  שר אוצר עם השכלה של עממי
  משה - חיפה 22/12/2016 18:23
  הגב לתגובה זו
  4 3
  הכי הזוי שהיה כאן
  סגור
 • שר אוצר דפר (ל"ת)
  1 23/12/2016 08:19
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סגור
 • 9.
  רק דיווח מס שנתי של כל האזרחים ולא טלאים ואיי מס (ל"ת)
  גוגו הטברייני 22/12/2016 17:44
  הגב לתגובה זו
  5 2
  סגור
 • 8.
  בבחירות הבאות מצביע...
  ימני לשעבר 22/12/2016 17:42
  הגב לתגובה זו
  6 9
  למי שמבטל את כל הגזירות והחוקים של ביביהו ופחלון ומבטיח לא ללכת איתם. בוזי ויאיר תרימו את הכפפה אן שהקול שלי הולך לערבים.
  סגור
 • הסמאל היהודי והערבים ישצידו את המדינה
  אזרח מתון 23/12/2016 07:24
  הגב לתגובה זו
  1 0
  למה שתביע למי ששונא יהודים? אלא אם אתה ישראלי ( ערבי)
  סגור
 • אני מוכן לאכול את הכתף כדי להשתחרר מביבי (ל"ת)
  ימני לשעבר 25/12/2016 07:07
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • תרגיע
  שני 22/12/2016 19:29
  הגב לתגובה זו
  1 3
  על מי שיהיה בעמדת שלטונית יצטרך לגזור גזירות. אין מנוס מזה. כל תקציב יש בו ויהיה בו גזירות.
  סגור
 • אני מצטרף (ל"ת)
  ליכודניק לשעבר 22/12/2016 18:16
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סגור
 • אני מצטרף (ל"ת)
  ליכודניק לשעבר 22/12/2016 18:14
  הגב לתגובה זו
  2 1
  סגור
 • 7.
  מס נכסים? לשלוח אנשים לאתר "מידע קריטי לרוכשי הדירות"
  עדיף בהרבה 22/12/2016 16:51
  הגב לתגובה זו
  2 1
  שם יראו 14 מיתוסים נפוצים מופרכים בזה אחר זה
  סגור
 • 6.
  הסדרים
  מוטי 22/12/2016 16:48
  הגב לתגובה זו
  1 1
  במצב שהעם נמצא אתם יכולים להעביר איזה חוק שבא לכם העם מותש וואתם רשאים לחגוג כבר אמרנו ארץ נהדרת מדינה לא משהו
  סגור
 • 5.
  חברות השקעה בשוק ההון ישלמו מס 23%? (ל"ת)
  הסבר 22/12/2016 16:43
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 4.
  דאגו רק לחברות הייטק זרות - דיבידנד 4%
  בן 22/12/2016 16:42
  הגב לתגובה זו
  6 0
  מה עם החברות הישראליות? לפחות שיתנו הנחה בדיבידנד ל 15% או 10%
  סגור
 • 3.
  מס על דירות
  יון 22/12/2016 16:27
  הגב לתגובה זו
  7 4
  אם כבר עושים סדר מדוע לא מס על הכנסה משכר דירה כמו על הכנסה אחרת?
  סגור
 • 120 מושחתים מחזיקים 10 דירות כול אחד . קיבלת תשובה
  בא 23/12/2016 10:31
  הגב לתגובה זו
  1 1
  יון ?
  סגור
 • 2.
  מדינה של גנבים מסריחים
  אלי 22/12/2016 16:24
  הגב לתגובה זו
  15 7
  די לעשוק את עובדי ההייטק. למזלי עוד חודש אני כבר לא פה!
  סגור
 • 1.
  חסר מס שיעיף את כחלון
  כלכלן 22/12/2016 16:23
  הגב לתגובה זו
  13 4
  שר אוצר כשלון
  סגור