אודות החברה

דלק תמלוגים (2012) בע"מ
156,528
חיפושי נפט וגז
2012
זיו האפט / קוסט פורר גבאי את קסירר
1609
514837111
09-8904933
09-7893155
רח' הסדנאות 4, הרצליה 4672831
החברה, דלק תמלוגים (2012) בע"מ, הינה בעלת הזכות לקבלת תמלוגים מחלקן של דלק קידוחים ותמר פטרוליום, בנכסי הנפט חזקת תמר וחזקת דלית.
בהתאם לכך, הכנסות דלק תמלוגים תהיינה תלויות בהכנסות מנפט ו/או גז שיופקו מחזקות תמר ודלית (ככל שיופקו), ובפעילותן של דלק קידוחים ותמר פטרוליום.
נציין כי דלק קידוחים ותמר פטרוליום הינן חברות ציבוריות העוסקות בתחום החיפושים, הפיתוח וההפקה של נפט, גז טבעי וקונדנסט.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות