פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 01/12/21
תשלום קרן אחרון 01/12/23
דרוג מעלות + אופק יציב AA
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 1.2
סוג ריבית משתנה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 01/12/19
תאריך אקס 19/11/19
סוג שעבוד שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.88
ערך מתואם ברוטו 100.54
מח"מ 2.99
נטו מקוזז 0.73
נטו להחזקה 0.67
ערך מתואם נטו 100.46
טווח לפדיון 4.05
מרווח ממשלתי 0.69

תיאור אג"ח

שעבוד שלילי:

החברה מתחייבת, כי כל עוד לא נפרעו אגרות החוב במלואן, היא לא תיצור שעבודים כלשהם על נכסים שבבעלותה או על חלקם, לרבות שעבודים שוטפים, לטובת צד שלישי להבטחת חובות או התחייבויות כלשהן, בנוסף לשעבודים שיהיו קיימים במועד הנפקת אגרות החוב, אלא אם התקבלה לכך מראש הסכמת מחזיקי אגרות החוב. על אף האמור לעיל החברה תהיה רשאית לבצע איזה מהשעבודים או הפעולות הבאות:
(1) שעבוד שיעשה לטובת מדינת ישראל.
(2) שעבוד אשר יווצר מכוח הדין או על פי דרישות רגולטוריות.
(3) שעבודים אשר יווצרו להבטחת אשראי ספציפי שינתן לחברה למימון רכישת נכס מסוים או חברה מסוימת או למימון פרויקט מסוים שיבוצע על ידי החברה.
(4) שעבודים צפים על נכסי החברה ובלבד שהחברה תשעבד במקביל את נכסיה בשעבוד צף מאותה דרגה גם לטובת מחזיקי אגרות החוב.
(5) שעבוד פקדונות, מזומנים, שווי מזומנים.
(6) שעבוד שירבוץ על נכסים וזכויות שירכשו על ידי החברה לאחר מועד הנפקת אגרות החוב.
(7) שעבודים קיימים (ובכלל זה שינויים או תיקונים שלהם, ככל שאלה אינם מוסיפים שעבוד חדש או אינם מגדילים את הסכום המובטח).
(8) שעבוד אשר כתנאי ליצירתו החברה תגרום לכך שאגרות החוב, כל עוד לא נפרעו במלואן, יובטחו באמצעות הנכסים המשועבדים על פיו באותה דרגה.

אמות מידה פיננסיות:
 • •  היחס שבין ההון העצמי המוחשי של החברה לבין סך המאזן המתוקן של החברה לא יפחת בסיום כל רבעון קלנדרי מ - 20%, כפי שנתונים אלה יופיעו בדוחות הכספיים של החברה על בסיס סולו.
 • היחס בין החוב הפיננסי של החברה נטו ל - EBITDA השנתית לא יעלה בסיום כל רבעון קלנדרי על 4, כפי שנתונים אלה יופיעו בדוחות הכספיים של החברה על בסיס מאוחד.

  מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית בגין שינוי בדירוג:

 • אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בשתי דרגות מתחת לדירוג הבסיס (AA), יעלה שיעור המרווח בשיעור של 0.25% מעל שיעור המרווח שנקבע במכרז.
 • אם שהדירוג שיקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בשלוש דרגות מדירוג הבסיס, יעלה שיעור המרווח בשיעור של 0.25% נוספים, סה"כ עלייה של 0.5% בשיעור המרווח.
 • אם שהדירוג שיקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בארבע דרגות מדירוג הבסיס, יעלה שיעור המרווח בשיעור של 0.25% נוספים, סה"כ עלייה של 0.75% בשיעור המרווח.
 • אם הדירוג שיקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בחמש דרגות מדירוג הבסיס, יעלה שיעור המרווח בשיעור של 0.25% נוספים, סה"כ עלייה של 1% בשיעור המרווח וזהו שיעור העלייה המקסימלי של המרווח.

הרחבת סדרה:

החברה תהיה רשאית להנפיק בכל עת ומבלי להידרש להסכמת הנאמן או מחזיקי אגרות החוב אגרות חוב נוספות מסדרה ד', בכפוף לעמידה בתנאים הבאים:
(א) שהחברה עומדת באמות המידה הפיננסיות (יחס שבין ההון העצמי המוחשי של החברה לבין סך המאזן המתוקן של החברה, יחס בין החוב הפיננסי של החברה נטו ל - EBITDA) וכי עצם הרחבת הסדרה איננו פוגע בעמידתה באמות מידה פיננסיות אלו.
(ב) הרחבת סדרת אגרות החוב לא תפגע בדירוג אגרות החוב הקיימות במחזור באותה עת.

פדיון מוקדם:

החברה תהא רשאית להעמיד את אגרות החוב לפדיון מוקדם מלא או חלקי, החל ממועד רישומן למסחר בבורסה בכפוף לעמידה בתנאים הבאים:
(א) תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון
(ב) ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם לא יפחת מ- 10 מיליון ש"ח
(ג) לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ - 3.2 מיליון ש"ח.

עילות לפירעון מיידי:

 • אם סדרת אגרות חוב שהונפקה לציבור על ידי החברה הועמדה לפירעון מיידי או אם הועמד לפירעון מיידי חוב אחר שנטלה החברה מתאגיד בנקאי או מוסד פיננסי בהיקף העולה על 150 מיליון ארה"ב.
 • אם במשך תקופה העולה על 60 ימים רצופים, אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות על - ידי חברה מדרגת, עקב סיבות או נסיבות שהינן בשליטת החברה בלבד.
 • אם נמכרו רוב נכסי החברה או בוצע שינוי מהותי בעסקי החברה (פעילות החברה היא בתחומי מערכות טילים וחלל, כלי טיס צבאיים, אלקטרוניקה צבאית, כלי טיס אזרחיים, ובדק מטוסים).
 • אם החברה הרחיבה את אגרות החוב בניגוד להוראות.
 • אם היחס שבין ההון העצמי המוחשי של החברה לבין סך המאזן המתוקן של החברה פחת בסיום כל רבעון קלנדרי מ - 20%, כפי שנתונים אלה יופיעו בדוחות הכספיים של החברה על בסיס סולו, במשך תקופה העולה על שני רבעונים עוקבים ורצופים.
 • אם היחס בין החוב הפיננסי של החברה נטו ל - EBITDA השנתית יעלה בסיום כל רבעון קלנדרי על 4, כפי שנתונים אלה יופיעו בדוחות הכספיים של החברה על בסיס מאוחד, במשך תקופה העולה על שני רבעונים עוקבים ורצופים.
 • אם הדירוג שייקבע יהיה נמוך מדירוג (BBB-) של חברת מעלות או דירוג מקביל לו של חברה מדרגת אחרת.
 • החברה הפרה את ההתחייבות להימנע מיצירת שעבודים וההפרה לא תוקנה בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעה על דבר ההפרה, במהלכם החברה תפעל לתיקונה.
 • במקרה בו תירשם הערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים של החברה במשך רבעון.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
01/12/19 0.6 -- -- 2,787 2,787
02/06/20 0.6 -- -- 2,780 2,780
01/12/20 0.6 -- -- 2,780 2,780
02/06/21 0.6 -- -- 2,780 2,780
01/12/21 0.6 33.33 154,446 2,780 157,226
02/06/22 0.4 -- -- 1,854 1,854
01/12/22 0.4 33.33 154,446 1,854 156,300
02/06/23 0.2 -- -- 926 926
01/12/23 0.2 33.33 154,450 926 155,376
סה"כ 463,342 19,468 482,810
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות