פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון בתקבולים
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא --
תשלום קרן אחרון 15/01/20
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 6.33
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית --
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא --
תאריך אקס --
סוג שעבוד קבוע ראשון

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה --
ערך מתואם ברוטו --
מח"מ --
נטו מקוזז --
נטו להחזקה --
ערך מתואם נטו --
טווח לפדיון --
מרווח ממשלתי --

תיאור אג"ח

דחיית מועד הפדיון הסופי של הקרן והריבית (סדרה א') ליום 24 ביולי 2018.

התנאים להקלה:

משמע קיומם ביחד של שני תנאים מצטברים אלו: 
(1) החברה פרעה 55% מהערך הנקוב של אגרות החוב של סדרות א' ו - ב' (שאינן של החברה או של תאגיד בשליטתה).
(2) על פי הדוחות הכספיים האחרונים סולו של החברה עומד יחס הכיסוי בחברה על מעל180%.

שעבודים:

א. המניות והזכויות המשועבדות:

• שעבודים ראשונים בדרגה, יחידים וללא הגבלה בסכום על כל הזכויות (מניות או זכויות אחרות שהן תחליף למניות) ועל כל הזכויות הנלוות להן בכל אחד מהתאגידים הבאים:
(1) GTC RE) GTC Real Estate Holding B.V), חברה פרטית שנתאגדה בהולנד בבעלות מלאה (100%) של החברה.
(2) KLC) Kardan Land China Ltd), חברה פרטית שנתאגדה בהונג קונג בבעלות מלאה ( 100%) של GTC RE.
(3) KFS) Kardan Financial Services B.V), חברה פרטית שנתאגדה בהולנד בבעלות מלאה (100%) של החברה.
(4) TBIF) TBIF Financial Services B.V), חברה פרטית שנתאגדה בהולנד בבעלות מלאה (100%) של KFS.
(5) TGI) Tahal Group International B.V), חברה פרטית שנתאגדה בהולנד בבעלות
בשיעור של 98.43% של החברה.
(6) EMERGING) Emerging Investments XII B.V), חברה פרטית שנתאגדה בהולנד בבעלות מלאה (100%) של החברה.
• שעבוד ראשון בדרגה, יחיד וללא הגבלה בסכום על כלל הזכויות של EMERGING להחזר הלוואות שהוענקו על ידיה (או על ידי אחרים והוסבו לה) למי מהתאגידים בקבוצת קרדן.
• החברה והתאגידים המשעבדים לא יהיו רשאים לשעבד או למכור או להעביר או לעשות כל דיספוזיציה אחרת באיזה מהזכויות וההלוואות המשועבדות ובכלל זאת גם לא יוכלו לבצע הקצאת מניות בתאגידים המשועבדים.

ב. החשבונות המשועבדים:

• שעבוד יחיד ראשון בדרגה קבוע ללא הגבלה בסכום על כל זכויות החברה בחשבונות הבנק של החברה בארץ ובחו"ל, למעט על זכויות החברה בחשבון או בחשבונות הבנק בהם יופקד הסכום החופשי (סך של עד 3 מיליון אירו ולאחר קיומם של התנאים להקלה - סך של עד 6 מיליון אירו שישמשו לצורך תשלום הוצאות הנהלה וכלליות של החברה בלבד).
• שעבוד יחיד ראשון בדרגה קבוע ללא הגבלה בסכום על כל הכספים, מזומנים וכל שווי מזומנים, ניירות הערך ופירותיהם וכיו"ב כפי שיהיו בחשבונות הבנק האמורים מעת לעת.

ג. שעבודים שליליים:

החברה וכן TBIF ו - TGA שהינם התאגידים היחידים בשליטת החברה שהינם בעלי זכויות בחברות המוחזקות מתחייבים לא לשעבד או למשכן לטובת צד שלישי כלשהו את כל או חלק מזכויות החברה וכל תאגיד בשליטתה במניות של החברות הבאות: TBI Bank EAD (אשר בבעלותה מצוי בנק בבולגריה בעל סניפים ברומניה), TBIF Dan Leasing Ltd וכן, VIP Rent Foreign Enterprise (אשר הינה בעלת הזיכיון למותג אויס באוקראינה ואשר מוחזקת ב- 100% על-ידי TBIF Dan Leasing Ltd) וקוויג (Kardan Water International Group (HK) Ltd, חברה פרטית שנתאגדה בהונג קונג ואשר מוחזקת בשיעור של 25% על-ידי TGA). על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית לשעבד את נכסי החברות המוחזקות, כולם או חלקם, בכפוף לקבלת אישור מראש של כל אחת משתי אסיפות מחזיקי אג"ח א' ואג"ח ב' בהחלטה רגילה.

ד. הסרת השעבודים:

• לאחר שיתקיימו התנאים להקלה, החברה תהא רשאית להסיר רק את השעבודים שנוצרו לטובת הנאמנים בקשר עם כל אחד מהתאגידים הבאים: TGI או KFS וכן על TBIF, ובלבד שיחס הכיסוי בין כל הנכסים שיוותרו משועבדים לנאמנים עבור מחזיקי אג"ח א' ואג"ח ב' לאחר הסרת השעבודים כאמור לבין חובות החברה יעמוד על 180% ומעלה.
• מיד לאחר שיתקיימו התנאים להקלה, ההתחייבות לשעבוד השלילי בקשר ליתרת האחזקות של החברה ושל TGA בקוויג תתבטל.

ה. ערבות KLC:

להבטחת התחייבויות החברה על-פי שטר נאמנות (אגרות חוב סדרה א' וסדרה ב') תחתום KLC על כתב ערבות בלתי חוזרת כלפי מחזיקי אג"ח א' ואג"ח ב' והנאמנים שלהם. הערבות תוגבל לסכום של 100 מליון אירו ותפקע עם התקיימות התנאים להקלה. סכום זה לא יישא ריבית והפרשי הצמדה.

אמות מידה פיננסיות:

• יחס הכיסוי בחברה בהתאם לדוחות הכספיים שיפורסמו בכל רבעון כאמור לא יפחת מ -100% ביחס לשנים 2015 עד 2017 (כולל), ולא יפחת מ - 120% ביחס לשנים 2018 (החל מרבעון ראשון של שנת 2018) ואילך.
• אם וככל שיחס הכיסוי בחברה בהתאם לדוחות הכספיים שיפורסמו בכל רבעון כאמור יפחת מ - 110% ביחס לשנים 2015 עד 2017 (כולל) או יפחת מ - 130% ביחס לשנים 2018 (החל מרבעון ראשון של שנת 2018) ואילך - אזי יחס הכיסוי של KLC לא יפחת מ - 180%

מגבלות שיחולו על החברה:

החברה מתחייבת, כי עד למועד התקיימות התנאים להקלה:
(1) החברה לא תחל בפעילות עסקית חדשה כלשהי.
(2) החברה לא תבצע השקעות חדשות כלשהן.
(3) החברה לא תיטול אשראי כלשהו, אלא בכפוף להתקיימות אחד מהתנאים הבאים: (א)
אם האשראי שתיקח החברה יפרע, עם גיוסו, את מלוא יתרת החוב הבלתי מסולקת למחזיקי אגרות החוב סדרות א' ו - ב' על פי מלוא הערך ההתחייבותי, (ב) אם האשראי שתיקח החברה לא יובטח בבטוחה כלשהי להבטחתו, הוא יהיה נחות לחוב החברה כלפי מחזיקי אג"ח א' ואג"ח ב' ובכלל זה כי תחילת מועד הפירעון של אותו אשר תחול רק לאחר תשלום מלא של אג"ח א' ואג"ח ב' וכי בעת חדלות פירעון ובכל עת אחרת האשראי שגויס כאמור לא יוחזר אלא רק לאחר שאג"ח א' ואג"ח ב' נפרעו במלואן.

חלוקת דיבידנד:

החברה לא תבצע חלוקה עד להתקיימות התנאים להקלה וכן - התקיימות של תנאי נוסף, לפיו החברה פרעה 75% לפחות מהערך הנקוב של אגרות החוב סדרות א' ו - ב' (שאינן של החברה או של תאגיד בשליטתה).

מגבלות על הוצאות הנהלה וכלליות בקבוצת קרדן:

כל עוד לא התקיימו התנאים להקלה, החברה מתחייבת כי הוצאות ההנהלה והכלליות של החברה, של GTC RE ושל EMERGING (יחד) לא תעלינה:
(1) בשנת 2015 - על סך של 4.8 מיליון אירו.
(2) ובשנת 2016 ואילך - על סך של 4.5 מיליון אירו לשנה.

הרחבת סדרה:

החברה לא תהא רשאית להרחיב את סדרת אג"ח א'.

עילות לפירעון מיידי:

• אם החברה לא תעמוד באחד או יותר מיחסי הכיסוי של החברה או של KLC כאמור באמות המידה הפיננסיות במשך שני רבעונים רצופים. ואולם - אם הסטייה בשני הרבעונים כאמור תהיה נמוכה מ - 5% לעומת יחסי הכיסוי הקבועים באמות המידה הפיננסיות, אזי העילה על פי סעיף זה תקום רק אם גם ברבעון העוקב (השלישי) חלה סטייה (כלשהי) באחד או יותר מיחסי הכיסוי לעיל.
• אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות ע"י חברה מדרגת לתקופה העולה על 30 יום.
• אם סדרה אחרת של אגרות חוב שהנפיקה החברה הועמדה לפירעון מיידי על - ידי הנאמן של אותה סדרה, או אם הנאמן לסדרה אחרת של אגרות חוב כאמור נקט בפעולה למימוש שעבוד שניתן להבטחת התחייבויות החברה כלפי אותה סדרה.
• אם נושה שהיקף החובות המצטבר של החברה ושל כל תאגיד בשליטתה כלפיו עולה על 25 מליון אירו, יעמיד את חוב החברה או את החוב של כל תאגיד בשליטת החברה כלפיו לפירעון מיידי או נקט בפעולה למימוש שעבוד שניתן להבטחת התחייבות החברה או תאגיד בשליטתה כלפיו, והנאמן יראה בכך אירוע שעלול לגרום לפגיעה בזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב.
• אם ההלוואה הסינית או כל הלוואה שיעמידו בעתיד הבנקים הסינים לחברה או לתאגיד בשליטתה, או כל הלוואה שתחליף באופן מלא או חלקי את ההלוואה הסינית כך שפרויקט דליאן ישמש לה בטוחה, הועמדה (כולה או חלקה) לפירעון מיידי או אם ננקטו בגינה הליכים למימוש שעבוד או ערבות KLC להלוואה או הליכי הוצאה לפועל או הליכים מקבילים בדינים החלים.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

תזרים פירעונות

לא נמצאו נתונים להצגה
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

לא נמצאו נתונים להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות