אסטרטגיה מס' 36: מכירת דלתא בסטיה אפס

זיו פניני, מנהל חדר המסחר במגדל שוקי הון, מנתח ומפרט את אסטרטגיות המסחר בנגזרים המשמשים הן את הלקוחות המגדרים והן את אלה המתוחכמים
זיו פניני, צילום: Getty images Israel
האסטרטגיות מלוות בגרפים ודוגמאות מהפשוטות ביותר אל המורכבות ביותר. בכל שבוע יפורסמו שתי אסטרטגיות מסחר. תחילה יוצגו אסטרטגיות פשוטות שתכליתן להוות בסיס חיוני להבנת האסטרטגיות האחרות. לאחר מכן, אסטרטגיה אחת פשוטה לסוחרים חדשים ואסטרטגיה מורכבת למנוסים יותר. בגרפים המצורפים המדד נמצא ב-1000 נקודות, ריבית 5% סטיות התקן 20% והימים לפדיון לפי הכתוב במקרא של כל גרף וגרף.

כיצד ליצור את הפוזיציה?
1. מכירת חוזה FUTURE.
2. מכירת הנכס המוביל בחסר (שורט) והפקדת ההון בריבית חסרת סיכון.
3. מכירת 1C בשורט והפקדת ההון בריבית חסרת סיכון.
4. כתיבת אופ' CALL במחיר מימוש X וקניית אופ PUT במחיר מימוש X (סינתטי).
**הערה: יש להתחשב בעלות הסינטטי כאשר מחיר האופציות אינו זהה (ברוב המיקרים).

סוג המשקיע:
- משקיע ראשון הצופה לירידה חזקה בנכס המוביל תוך רצון לנטרל את השפעת סטיות התקן (אין דעה לגבי השינוי בתנודתיות הצפויה) ורצון נוסף לנטרל את פרמיית הזמן שבאופציה.
- משקיע שני הרוצה לבצע שורט מניה ללא היכולת לקבל השאלה או הרוצה לבצע שורט באינדקס מניות בצורה מהירה יעילה וזולה.
- משקיע שלישי פועל באסטרטגיה טכנית קצרת טווח (ידנית או ממוחשבת), ורוצה לקנות / למכור את המדד בצורה היעילה ביותר, ללא זליגה, מהירה, נזילה והזולה יותר.
- משקיע רביעי הרוצה לנטרל חשיפה לירידה במחיר הנכס ללא ניהול דינמי.
(ראה הרחבה בפרק נטרול סיכונים).
- משקיע חמישי מעוניין לבצע שורט לטווח ארוך על מדד מניות.
- המשקיע המחפש מכשיר המשנה את משקולות המדד בצורה אוטומטית. אין בו דמי ניהול, העמלה הזליגה והספרד הנמוכים ביותר בנמצא.

גרף מס' 1 מראה את פונקציית הרווח מול המניה עצמה ותיק חסר סיכון תקופתית ושנתית.
גרף מס' 1
גרף מס' 1


נגזרים:
דלתא: שלילית , ווגא: אפס, גאמא: אפס, טטה: חיובית.

אפיון פונקצית הרווחים וההפסדים:
- ככל שמחיר הנכס המוביל ירד כך תעלה רווחיות האסטרטגיה.
- ככל שיעלה מחיר הנכס המוביל כך יגדל ההפסד של האסטרטגיה.
- הרווחים וההפסדים - תיאורטית אין סופיים.
- נקודת איזון במחיר החוזה.

דיון:
מכירת החוזה נידונה למעשה כבר בפרקים קודמים, ומאפשרת ביצוע שורט במחיר הנכס ללא השאלה, ללא קשיים בירוקרטים (UPTIC DOWNTIC RULE) בקלות (במקרה של אינדקס מטבע או סחורה). האסטרטגיה מאפשרת קבלת חשיפה בדלתא מבוקשת ללא שימוש בהון עצמי, ללא תלות בשינויים של תנודתיות מחיר הנכס המוביל ושינויים בסטיות התקן הגלומות באופציות הנסחרות בשוק העתידי הסחיר.

יתרון נוסף, שהאסטרטגיה אינה דורשת ניהול דינמי, שכן המשקיע שנחשף (בשורט) אל מחיר נכס בסיס יישאר בחשיפתו זו עד שיסגור / ישנה את האסטרטגיה הנוכחית. במכשיר זה השורט יעיל, שכן אין עלות השאלה, והריבית המתקבלת גבוהה במיוחד וקרובה לריבית הבנק המרכזי או אף יותר מכך.

הגאמא של האסטרטגיה אפס, וכן גם אפקט הווגא לא קיים באסטרטגיה זו. משקיעים המבקשים להיחשף לתנודה של הנכס לטווח קצר, בינוני או ארוך, ישתמשו בפוזיציה זו ויוכלו להאריכה ככל שירצו ללא עלות נוספת (אפילו תקבול), כאשר המחיר העתידי הינו הפרש מחיר הריבית כפונקציה של הזמן.

המכשיר פועל בשוק העתידי בו הספרד של ספר הפקודות, נזילות ועמלה יעילים ומאפשרים חיכוך נמוך מאוד בכניסה ויציאה מהירה אל הנכס - לכן מתאימים לסוחרים לטווח קצר. אולם חוסר דמי הניהול, שינוי ני"ע, משקולות אוטומטיות וגלגול קל ופשוט, הופכים מכשיר זה נוח גם למגדרי מדדים לטווחים בינוני וארוך מול החזקת לונג בחלק מהמניות עצמם.

האסטרטגיה משמשת למכירת שורט בנכס בסיס כגידור על כתיבת אופציות
סחירות או שאינן סחירות לצד שלישי. בנוסף, באה לידי שימוש עבור בניית תיקים מגודרים או פיקדונות מובנים - לפירוט ראה אסטרטגיית התכסות מול התחייבות קניה/ מכירה. לפירוט נוסף ראה אסטרטגיית מכירת חוזה FUTUREואסטרטגיית מכירת צילינדר.

גרף מס' 2 מראה את התפלגות רווחי האסטרטגיה כפונקציה של המדד והזמן.
גרף מס' 2
גרף מס' 2


דלתא:
הדלתא של האסטרטגיה נותנת למשקיע את האפשרות לדעת את חשיפתו במונחי נכס הבסיס, כל יחידת אסטרטגיה זו הינה בדלתא 100 - ושווה ל-100% תזוזה במחיר נכס הבסיס / המוביל בשורט, כלומר כל תזוזה במחיר נכס הבסיס יתורגם לתזוזת מראה במחיר החוזה.

כמו כן, הדלתא נותנת את האפשרות להשוות בין אסטרטגיה זו לאסטרטגיות אחרות המורכבות מאופציות, כדי לגדר את חשיפת תזוזת השוק. הדלתא נותנות את חשיפת שורט למחיר נכס הבסיס.

אפקט הגאמא:
אין אפקט גאמא באסטרטגיה זו. (הדלתא לא תשתנה משינוי במחיר הנכס).
אפקט הווגא:
אין אפקט ווגא באסטרטגיה זו. (סטיות התקן והתנודתיות של הנכס לא משפיעות על הרווחיות).

טטה:
ככל שיתקצר הזמן לפדיון, כך ירד מחירו של החוזה לפי מחיר הריבית יחסית לתקופה (ערכו העתידי של מחיר הספוט). גרף מס' 3 מראה את הרווחיות כפונקציה של הזמן עוד יום, יומיים, ו-5 ימים.
גרף מס' 3
גרף מס' 3

ריבית:
ככל שמחיר הכסף (=עלות המימון =מחיר הריבית הבסיסית) יעלה - כך יעלה מחירו של החוזה ולהפך. כלומר מחזיק האסטרטגיה ירוויח רווח נוסף כאשר תרד הריבית חסרת הסיכון.

גרף מס' 4 מראה את ההבדל בין מכירת הנכס בחסר וקבלת ריבית לבין מכירתו ע"י אופ' PUT וההתחייבות למוכרו ע"י אופ' call. בנוסף, ניתן לראות את ההבדל בין מכירת החוזה למכירת הצילינדר.
גרף מס' 4א'
גרף מס' 4א'

גרף מס' 4א', 4ב'
גרף מס' 4א', 4ב'

גרף מס' 5 מראה את אותם ההבדלים כתשואה ל-30 יום, בכדי להבין את השפעתה של הפרמיה על התמחור.
גרף מס' 5
גרף מס' 5

גרף מס' 5 - המשך
גרף מס' 5 - המשך

גרף מס' 6 מראה את אפשרויות המשחק של המשקיע, כאשר הוא מאיץ את החוזה או את הצילינדר מול נכס בסיס סטנדרטי (בתשואה לפדיון כשיישנם 30 יום לפקיעת המכשירים).
גרף מס' 6
גרף מס' 6

אפשרויות ארבטרז':
F-=CXּ-PX=RS+ 1C-=-S+RS

מקרא:
1C= 001 CALL
F=FUTURE
S=מניה
RS=ריבית חסרת סיכון
CALL=CX במחיר מימוש X
PUT=PX במחיר מימוש X

טיפ:
האסטרטגיה מתאימה לנכסים בהם הגלגול בפרמיה בגין הפרש ריבית זכות / חובה גבוה במיוחד או בעיות נזילות ואשראי. בנוסף, מתאימה לסוחרים בעלי אסטרטגיית השקעה ממוחשבת רבת פעילות, בעלת תוחלת רווח חיובית.

היא מתאימה לגופים גדולים המחפשים למכור את נכס הבסיס בעלות ובזליגה נמוכה כאשר החיכוך הכולל הוא נמוך ביותר. גופים אלה תמיד יכולים להמיר את המכירה של החוזה אל נכס הבסיס ביום הפקיעה עצמו.

*כל הזכויות שמורות
** לרשימת כל האסטרטגיות
*** לזירה של פניני במגזין מגדל
תגובות לכתבה(7):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 7.
  למה לא רואים את כל התגובות? (ל"ת)
  האסטרטג 22/04/2013 12:16
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 6.
  תשובות אחרונות...
  ז.פ. 22/04/2013 08:44
  הגב לתגובה זו
  2 0
  5 -כאשר הגלגול בדסאגיו , יש לראות את הריבית המשוקפת בדיסאגיו זה , לעיתים מדובר על פער ריביות בלבד ו"ראלית" הגלגול סביר, ואם עדיין הדיסאגיו גבוהה יש למכור נכס בחסר כנגד הפוזיציה...אם מחיר ההשאלה גבוה מהדיסאגיו אזיי הפער סביר, משקף את מחיר ההשאלה ויש לגלגל את החוזים בכול זאת...
  סגור
 • 5.
  לא ענית על הבעיה של גלגול שלילי בדיסאג'יו. (ל"ת)
  A 22/04/2013 07:31
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 4.
  תשובות...
  ז.פ. 21/04/2013 20:58
  הגב לתגובה זו
  2 0
  1- כאשר גוף רוצה לצבור או לפדות נכסים בשוק לא סחיר, במינימום זליגה, הוא בוחר לקנות או למכור חוזים עתידיים (סינתטיים) ובכך השפעתו על מחיר הנכס יורדת פלאים...לאחר מיכן ביום הפקיע עצמו הוא יכול לנצל את הסחירות הרבה של הנכס ולתת לחוזה לפקוע ולמכור/לקנות את הנכס בשלב הפתיחה ובאותו מחיר, כנגד החוזה הפוקע = להמיר... 2- כלל זה הנהוג בבורסות מסוימות או בזמנים מסוימים אומר כי אינך יכול למכור נייר ערך בשורט כשמחירו יורד מהבסיס או מהעסקה האחרונה...תלוי היכן ומתי..., ע"י חוזה הנך יכול לעשות כן ללא תנאי מגביל זה. 3 - תודה, נהניתי גם אני.
  סגור
 • 3.
  פניני היתה הרצאה מרתקת
  עמי 21/04/2013 19:36
  הגב לתגובה זו
  0 0
  יצאתי עכשיו מההרצאה שלך על שוק ההון ורגולציה. כול הכבוד הרצאה מרתקת.עמי.
  סגור
 • 2.
  UPTIC DOWNTIC RULE
  האסטרטג 21/04/2013 14:43
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לא הבנתי את המונח אם אפשר הסבר אם אני מכור חוזים והגלגול בדיסאג'יו מה אני אמור לעשות?
  סגור
 • 1.
  מה כונתך במשפט
  אני רק שאלה 21/04/2013 14:28
  הגב לתגובה זו
  0 0
  גופים אלו יכולים להמיר אחזקתן לנכס הבסיס בפקיעה. הרי הםבחרו חוזה בגלל הזליגה וההשפעה של נכס הבסיס. מה הרעיון להמיר חזרה? תודה.
  סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות