פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 10/12/20
תשלום קרן אחרון 10/12/25
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק יציב A1.il
שיעור ריבית 3.95
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 10/06/20
תאריך אקס 31/05/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.39
ערך מתואם ברוטו 106.99
מח"מ 3.15
נטו מקוזז -0.09
נטו להחזקה -0.59
ערך מתואם נטו 106.77
טווח לפדיון 5.8
מרווח ממשלתי 1.39

תיאור אג"ח

האג"ח אינן מובטחות בבטוחה, בשעבוד או בכל אופן אחר.
התניות פיננסיות אשר אי עמידה בהן תהווה עילה לפירעון מיידי:
• יחס חוב פיננסי נטו לרווח תפעולי לא יעלה על 6.
• בירידה מתחת לדירוג Baa2 (במקרה של הורדת דירוג יינתן פיצוי שנתי של 0.25% בגין כל דרגה)
• ההון העצמי של החברה לא יפחת מ - 100 מיליון ₪.
• Cross Default - עילה לפירעון מיידי במידה ונקרא חוב מהותי אחר של החברה לפירעון מיידי.
• החברה תמכור מעל 80% מהנכסים המנוהלים על ידה "בתחום החיסכון לטווח ארוך" או שתחדל לעסוק בתחום.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
10/06/20 1.98 -- -- 10,245 10,245
10/12/20 1.98 16.67 86,457 10,245 96,702
10/06/21 1.65 -- -- 8,534 8,534
10/12/21 1.65 16.67 86,457 8,534 94,991
10/06/22 1.32 -- -- 6,834 6,834
10/12/22 1.32 16.67 86,457 6,834 93,291
10/06/23 0.99 -- -- 5,123 5,123
10/12/23 0.99 16.67 86,457 5,123 91,580
10/06/24 0.66 -- -- 3,412 3,412
10/12/24 0.66 16.67 86,457 3,412 89,869
10/06/25 0.33 -- -- 1,711 1,711
10/12/25 0.33 16.67 86,457 1,711 88,168
סה"כ 518,743 71,716 590,459
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות