פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 31/12/19
תשלום קרן אחרון 31/12/25
דרוג מעלות + אופק שלילי BBB
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 4.95
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/12/19
תאריך אקס 19/12/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 7.41
ערך מתואם ברוטו 126.05
מח"מ 2.85
נטו מקוזז 5.52
נטו להחזקה 5.54
ערך מתואם נטו 124.98
טווח לפדיון 6.3
מרווח ממשלתי 8.36

תיאור אג"ח

אג"ח אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.
החברה תהיה רשאית לשעבד את רכושה ללא הסכמה כלשהי מהנאמן.
עילות לפירעון מיידי:
-אם החברה לא תפרע סכום כלשהוא שיגיע ממנה בקשר לאג"ח בתוך 7 ימים לאחר שהגיע מועד פירעונו.
-אם יוטל עיקול, תבוצע פעולה של הוצאה לפועל או ימונה כונס נכסים לחברה.
-אם סדרה אחרת של אג"ח הועמדה לפירעון מיידי.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/12/19 4.95 14.29 281,033 97,378 378,412
31/12/20 4.24 14.29 281,033 83,453 364,486
31/12/21 3.53 14.29 281,033 69,528 350,561
31/12/22 2.83 14.29 281,033 55,603 336,636
31/12/23 2.12 14.29 281,033 41,775 322,809
31/12/24 1.42 14.29 281,033 27,850 308,884
31/12/25 0.71 14.29 281,033 13,925 294,958
סה"כ 1,967,234 389,512 2,356,746
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות