פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 31/12/19
תשלום קרן אחרון 31/12/25
דרוג מעלות + אופק שלילי BBB
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 4.95
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/12/19
תאריך אקס 19/12/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 5.78
ערך מתואם ברוטו 127.39
מח"מ 2.73
נטו מקוזז 4.29
נטו להחזקה 3.88
ערך מתואם נטו 126.05
טווח לפדיון 6.12
מרווח ממשלתי 6.64

תיאור אג"ח

אג"ח אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.
החברה תהיה רשאית לשעבד את רכושה ללא הסכמה כלשהי מהנאמן.
עילות לפירעון מיידי:
-אם החברה לא תפרע סכום כלשהוא שיגיע ממנה בקשר לאג"ח בתוך 7 ימים לאחר שהגיע מועד פירעונו.
-אם יוטל עיקול, תבוצע פעולה של הוצאה לפועל או ימונה כונס נכסים לחברה.
-אם סדרה אחרת של אג"ח הועמדה לפירעון מיידי.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/12/19 4.95 14.29 281,590 97,571 379,161
31/12/20 4.24 14.29 281,590 83,618 365,208
31/12/21 3.53 14.29 281,590 69,666 351,256
31/12/22 2.83 14.29 281,590 55,713 337,303
31/12/23 2.12 14.29 281,590 41,858 323,448
31/12/24 1.42 14.29 281,590 27,905 309,495
31/12/25 0.71 14.29 281,590 13,953 295,543
סה"כ 1,971,130 390,284 2,361,413
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות