פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון בלתי מוסדר
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 30/06/23
תשלום קרן אחרון 30/06/27
דרוג מעלות + אופק יציב ilAA-
דרוג מידרוג + אופק יציב Aa3.il
שיעור ריבית 4
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 30/06/20
תאריך אקס 18/06/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 1.08
ערך מתואם ברוטו 100.69
מח"מ 5.43
נטו מקוזז 0.63
נטו להחזקה 0.15
ערך מתואם נטו 100.62
טווח לפדיון 7.43
מרווח ממשלתי 1.92

תיאור אג"ח

שיעבודים:

איגרות החוב לא תהיינה מובטחות בבטוחה כלשהי, בשעבוד כלשהו או בכל אופן אחר.

אמות מידה פיננסיות:

פיצוי עבור הורדת דירוג:
(א) כל עוד הדירוג המופחת הנו נמוך מדירוג הבסיס (AA- של מעלות, Aa3 של מידרוג) אך הנו לפחות (BBB-) על פי מעלות או (Baa3) על פי מידרוג אזי שיעור הריבית יעלה בשיעור של 0.25%.
(ב) כל עוד הדירוג המופחת הנו נמוך מהדירוגים המצוינים בפסקה (א) אך הנו לפחות (BB-) על פי דירוג מעלות או (Ba3) על פי דירוג מידרוג אזי שיעור הריבית יעלה בשיעור של 0.25% נוספים, סה"כ עלייה של 0.5%.
(ג) כל עוד הדירוג המופחת הנו נמוך מהדירוגים המצוינים בפסקה (ב) אך הנו לפחות (B+) על פי מעלות או (B1) על פי מידרוג אזי שיעור הריבית יעלה בשיעור של 0.25% נוספים, סה"כ עלייה של 0.75%.
(ד) כל עוד הדירוג המופחת הנו נמוך מהדירוגים המצוינים בפסקה (ג) אזי שיעור העלייה של הריבית בסה"כ יהיה 1%.

עילות לפירעון מיידי:

• בוצע שינוי של עיקר פעילותה של החברה באופן שעיקר פעילות החברה אינו בתחום הנדל"ן, או בוצעה מכירה של רוב נכסי החברה (מכירת נכסים שבבעלות החברה או בבעלות חברות המאוחדות במהלך 6 חודשים רצופים ששווים עולה על שיעור של 75% מסך הנכסים עפ"י דוחותיה המאוחדים).
• אם החברה נדרשת לפרוע בפירעון מיידי לא ביוזמתה חובות שהנה חייבת או תהא
חייבת לנושים שהם בעלי אגרות חוב שהונפקו על ידה ונרשמו למסחר בבורסה, וזאת
בסכום שלא יפחת מהסכום הגבוה מבין שני אלה: (א) 200 מליון ₪ ו- (ב) שיעור של 10% מההון העצמי (בניכוי זכויות שאינן מקנות שליטה) של החברה.
• אם ההון העצמי (בניכוי זכויות שאינן מקנות שליטה) של החברה עפ"י דוחותיה המאוחדים יפחת מסכום בשקלים חדשים השווה לסך של 650 מליון דולר ארה"ב במשך ארבעה רבעונים רצופים.
• בהתקיים שני התנאים המצטברים הבאים: (א) החזקותיה (במישרין ובעקיפין) של
נורסטאר החזקות אינק. (בעל השליטה הנוכחי) במניות החברה יפחתו מתחת לשיעור של 26% מזכויות ההצבעה בחברה לתקופה שתעלה על ששה חודשים ו- (ב) בחברה יהיה בעל מניות אחר שהחזקותיו במניות החברה (במישרין או בעקיפין) הינן בשיעור הגבוה משיעור החזקותיו של בעל השליטה הנוכחי במניות החברה באותה העת, אלא אם כן בעל השליטה החדש הינו גוף מדורג (או שאגרות החוב שלו מדורגות) ובמועד בו יתקיים לראשונה מועד שינוי השליטה, הוא יהיה בעל איתנות פיננסית שאינה נופלת מהאיתנות הפיננסית של בעל השליטה הנוכחי באופן שיהיה מדורג (או אגרות החוב שלו תהינה מדורגות) במועד שינוי השליטה בדירוג אשראי מקומי או בינלאומי שאינו נופל מהדירוג של בעל השליטה הנוכחי (או אגרות חוב שלו) במועד שינוי השליטה, ודרוג אגרות החוב לא יירד כתוצאה משינוי השליטה כאמור.
• אם בעלי שעבודים על רכוש החברה יממשו את השעבודים שיש להם על עיקר נכסי החברה והמימושים לא יבוטלו בתוך 45 ימים ממועד מימושם.
• אם במשך תקופה של 60 ימים רצופים אגרות החוב לא תהינה מדורגות על ידי אף חברת דירוג מסיבה התלויה בחברה.
• בהתקיים שני התנאים המצטברים הבאים: (א) היחס בין סך החוב נושא הריבית נטו
המאוחד של החברה לסך המאזן המאוחד של החברה עפ"י דוחותיה המאוחדים יעלה על שיעור של 80% במשך ארבעה רבעונים רצופים, ו- (ב) דירוג אגרות החוב במועד מדידת היחס האמור לגבי הרבעון האחרון מבין ארבעת הרבעונים האמורים בפסקה (א) לעיל הנו נמוך מדירוג של (BBB-) בדירוג מעלות ונמוך מדירוג של (Baa3) בדירוג מידרוג.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
30/06/20 2 -- -- 59,388 59,388
31/12/20 2 -- -- 59,388 59,388
30/06/21 2 -- -- 59,388 59,388
31/12/21 2 -- -- 59,388 59,388
30/06/22 2 -- -- 59,388 59,388
31/12/22 2 -- -- 59,388 59,388
30/06/23 2 10 296,942 59,388 356,330
31/12/23 1.8 -- -- 53,450 53,450
30/06/24 1.8 15 445,413 53,450 498,863
31/12/24 1.5 -- -- 44,541 44,541
30/06/25 1.5 15 445,413 44,541 489,954
31/12/25 1.2 -- -- 35,633 35,633
30/06/26 1.2 30 890,826 35,633 926,459
31/12/26 0.6 -- -- 17,817 17,817
30/06/27 0.6 30 890,826 17,817 908,643
סה"כ 2,969,420 718,600 3,688,020
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות