פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 31/12/25
תשלום קרן אחרון 31/12/25
דרוג מעלות + אופק חיובי AA-
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 2.4
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/12/19
תאריך אקס 19/12/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.4
ערך מתואם ברוטו 101
מח"מ 6.05
נטו מקוזז -0.12
נטו להחזקה -0.18
ערך מתואם נטו 100.97
טווח לפדיון 6.46
מרווח ממשלתי 0.97

תיאור אג"ח

הון משני מורכב:

אגרות החוב אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.

• פדיון סופי ביום 31/12/2028.

פדיון מוקדם:

  • המועד הראשון לפדיון מוקדם של אגרות החוב יהיה 31/12/2019. לאחר המועד הראשון לפדיון מוקדם החברה תהא רשאית לבצע פדיון מוקדם , מלא או חלקי, לאגרות החוב בכל מועד תשלום ריבית.
  • אם החברה לא תפרע את אגרות החוב בפדיון מוקדם עד לתאריך 31/12/2025, תשולם תוספת ריבית בגין יתרת התקופה שתהא בשיעור של 50% ממרווח הסיכון המקורי.
  • ההסכום המינימאלי לביצוע פדיון מוקדם הינו 25,000,000 ₪ ע.נ.
  • מרווח הסיכון המקורי: אג"ח ממשלתי אשר ישמש לחישוב ריבית חסרת סיכון הינו גליל 5904. מרווח הסיכון המקורי עומד על 2.04%. בכל מקרה בו יחול במהלך תקופת ריבית שינוי בתשואת אג"ח ממשלתיות מסוג גליל 5904, לא יחול שינוי בריבית על אג"ח.

עילות לפירעון מיידי:


אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר עם אגרות החוב תוך שבעה ימי עסקים ממועד פירעונו של אותו סכום.
אם יממשו בעלי שעבודים את השעבודים שיש להם על עיקר נכסי החברה.
אם החברה תחדל מלהיות חברה בת של הראל ביטוח. מובהר, כי אין בסעיף זה כדי להגביל את מיזוגה של הראל ביטוח עם ולתוך תאגיד אחר.
אם יבוטל רשיון המבטח של הראל ביטוח, כך שהראל ביטוח לא תיחשב עוד כ"מבטח".

  • אם בוצעה מכירה של עיקר נכסי הראל ביטוח, באופן שהראל ביטוח חדלה מלעסוק בביטוח ובפיננסים גם יחד.
  • אם אגרות החוב לא תהיינה מדורגות לתקופה העולה על 60 ימים רצופים, וזאת עקב נסיבות שהינן בשליטת החברה.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/12/19 1.2 -- -- 3,574 3,574
30/06/20 1.2 -- -- 3,574 3,574
31/12/20 1.2 -- -- 3,574 3,574
30/06/21 1.2 -- -- 3,574 3,574
31/12/21 1.2 -- -- 3,574 3,574
30/06/22 1.2 -- -- 3,574 3,574
31/12/22 1.2 -- -- 3,574 3,574
30/06/23 1.2 -- -- 3,574 3,574
31/12/23 1.2 -- -- 3,574 3,574
30/06/24 1.2 -- -- 3,574 3,574
31/12/24 1.2 -- -- 3,574 3,574
30/06/25 1.2 -- -- 3,574 3,574
31/12/25 1.2 100 297,816 3,574 301,389
סה"כ 297,816 46,459 344,275
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות