חדשות ישראמקו יהש

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • ישראמק-הארכת מדיניות חלוקת רווחים לשנים 2019-2017 ל2022-2020
  • דוח עתודות ונתוני תזרים מהון מעודכנים בחזקת תמר -המשך
  • הושלם ההסכם לכניסת יעקב מימון כשותף ב-יחק - המשך
  • הארכת מועד ההשלמה של ההסכם לכניסת משקיע ליחק ב5 ימים נוספים
  • התקיימות תנאים מתלים בהסכמים לייצוא גז טבעי למצרים...
  • דוח עתודות נתוני תזרים מהוון מעודכנים בחזקת תמר
  • אקטל,נפטא,ישרמק,ארפט-יעקב מימון יכנס כשותף(10%)ליחק(ב.שליטה...
  • ישראמקו יהש - דוח רבעון 3 לשנת 2019
  • פניית שותפי תמר שאינם מחזיקים בלוויתן לממונה על התחרות...
  • תגובה:חלק משותפי תמר במגעים לתיקון הסכם לאספקת גז טבעי לחשמל..

  חדשות סקטור חיפושי נפט וגז

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות