פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון לשיעורין
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 30/11/20
תשלום קרן אחרון 30/11/36
דרוג מעלות + אופק יציב AA-
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 5.15
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 30/11/19
תאריך אקס 18/11/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 1.15
ערך מתואם ברוטו 123.78
מח"מ 7.77
נטו מקוזז 0.55
נטו להחזקה -0.01
ערך מתואם נטו 123.16
טווח לפדיון 17.12
מרווח ממשלתי 1.89

תיאור אג"ח

שעבודים:

אג"ח אינן מובטחות בשעבוד.

אמות מידה פיננסיות:
  • • אין לחברה זכות לפדיון מוקדם של אגרת החוב.
  • • החברה תהיה רשאית ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן או מהמחזיקים הקיימים באותה עת להגדיל את סדרת אגרות החוב ולהנפיק אגרות חוב נוספות.

עילות לפירעון מיידי:
  • אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר לאגרת החוב תוך 14 ימי עסקים לאחר שהגיע זמן פרעונו.
  • אם הוגשה על ידי החברה בקשה למתן צו הקפאת הליכים או ניתן צו הקפאת הליכים כנגד החברה לבקשתה או בהסכמתה.
  • אם יוטל עיקול, ימומש שיעבוד, או יבוצעו פעולות הוצאה לפועל, והכל על עיקר נכסי החברה, ולא יוסר העיקול או יבוטל המימוש או תבוטל הפעולה תוך 45 ימי עסקים.
  • אם ימונה כונס נכסים או כונס נכסים זמני על עיקר נכסי החברה, והמינוי לא יוסר תוך 45 ימי עסקים, ויש במינוי לדעת הנאמן משום סכנה ממשית לאפשרות פרעון סכום כלשהו שיגיע מהחברה בקשר לאגרת החוב.
  • אם החברה תפסיק או תודיע על כוונתה להפסיק את תשלום חובותיה או תחדל להמשיך בעסקיה, והנאמן יראה באילו מאירועים אלה סכנה לזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב.
  • אם החברה תפר או לא תמלא כל תנאי או התחייבות הכלולים באגרת החוב או בשטר הנאמנות, באופן שתהיה בכך לדעת הנאמן פגיעה מהותית בזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב.

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
30/11/19 2.58 -- -- 110,913 110,913
31/05/20 2.58 -- -- 110,913 110,913
30/11/20 2.58 5.88 253,370 110,913 364,283
31/05/21 2.42 -- -- 104,369 104,369
30/11/21 2.42 5.88 253,370 104,369 357,739
31/05/22 2.27 -- -- 97,825 97,825
30/11/22 2.27 5.88 253,370 97,825 351,195
31/05/23 2.12 -- -- 91,392 91,392
30/11/23 2.12 5.88 253,370 91,392 344,762
31/05/24 1.97 -- -- 84,848 84,848
30/11/24 1.97 5.88 253,370 84,848 338,218
31/05/25 1.82 -- -- 78,304 78,304
30/11/25 1.82 5.88 253,370 78,304 331,674
31/05/26 1.67 -- -- 71,761 71,761
30/11/26 1.67 5.88 253,370 71,761 325,131
31/05/27 1.51 -- -- 65,217 65,217
30/11/27 1.51 5.88 253,370 65,217 318,587
31/05/28 1.36 -- -- 58,673 58,673
30/11/28 1.36 5.88 253,370 58,673 312,043
31/05/29 1.21 -- -- 52,240 52,240
30/11/29 1.21 5.88 253,370 52,240 305,610
31/05/30 1.06 -- -- 45,696 45,696
30/11/30 1.06 5.88 253,370 45,696 299,066
31/05/31 0.91 -- -- 39,152 39,152
30/11/31 0.91 5.88 253,370 39,152 292,522
31/05/32 0.76 -- -- 32,608 32,608
30/11/32 0.76 5.88 253,370 32,608 285,978
31/05/33 0.61 -- -- 26,064 26,064
30/11/33 0.61 5.88 253,370 26,064 279,435
31/05/34 0.45 -- -- 19,521 19,521
30/11/34 0.45 5.88 253,370 19,521 272,891
31/05/35 0.3 -- -- 13,088 13,088
30/11/35 0.3 5.88 253,370 13,088 266,458
31/05/36 0.15 -- -- 6,544 6,544
30/11/36 0.15 5.88 253,370 6,544 259,914
סה"כ 4,307,292 2,107,342 6,414,634
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות