חדשות טלסיס

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • טלסיס-קבלה הודעה בכתב מ-TI על הפסקת התקשרות עם החב בהסכם הפצה.
  • טלסיס-TI ספק עיקרי של החב הודיע על הפסקת ההתקשרות בתום ...2020
  • טלסיס-הסכם עם חברת NXP לפיו תפיץ החברה רכיבי אלקטרוניקה של NXP
  • טלסיס - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • טלסיס - דוח רבעון 2 לשנת 2019- תיקון טעות סופר-הכללת דוח דירקטוריון
  • טלסיס - הצגה מחדש, דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • טלסיס - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • טלסיס - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • טלסיס - הסכם התקשרות חדש עם TI(ספק עיקרי),יכנס לתוקף ב1.1.19
  • טלסיס-המשך שינוי במדיניות התקשרות של TI (ספק עיקרי)בתוקף מ2019

  חדשות סקטור מסחר

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות