נתוני הקופה מעודכנים ל-09/2019 פסגות שיא פיצויים שקלית ללא מניות - 840

תשואות

0.47%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
6.11%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.18%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.18%תשואה ממוצעת 60 חודשים
6.74%תשואה מצטברת 36 חודשים
11.69%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
שיקליהתמחות ראשית
שקליהתמחות משנית
פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
פסגות בית השקעות בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
30/06/2003 תאריך הקמה

נתונים נוספים

8.3יתרת נכסים לסוף התקופה
0.54שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.00סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.00סה"כ העברות בין קופות לתקופה
0.00צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.25 5.91 אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי
0.32 5.29 מיטב דש פיצויים שקלי
0.00 4.87 פסגות מגוון אג"ח לא צמודות
0.22 4.52 הראל קמ"פ מסלול שקלי
פסגות שיא פיצויים שקלית ללא מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 3 מתוך 4 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
7.00 כללי
5.74 אג"ח
4.98 מדד
2.13 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
2.13 שיקלי
0.81 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מזומנים ושווי מזומנים אג"ח קונצרניות לא סחירות
נכסים אחרים קרנות נאמנות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות פיקדונות
הלוואות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
380.47%חשיפה לחו"ל

מדדי סיכון

0.48סטיית תקן 36 חודשים
0.56סטיית תקן 60 חודשים
1.23 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.44שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-0.72אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.