נתוני הקופה מעודכנים ל-09/2019 פסגות שיא פיצויים מניות - 844

תשואות

3.17%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
12.79%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.62%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.50%תשואה ממוצעת 60 חודשים
25.02%תשואה מצטברת 36 חודשים
35.15%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
מניותהתמחות ראשית
מניותהתמחות משנית
פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
פסגות בית השקעות בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
30/06/2003 תאריך הקמה

נתונים נוספים

8.5יתרת נכסים לסוף התקופה
0.41שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.00סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.00סה"כ העברות בין קופות לתקופה
0.00צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
2.08 10.93 הראל קמ"פ מסלול מניות
0.00 10.31 פסגות מגוון מניות
2.97 8.41 אינפיניטי פיצויים סל מניות
פסגות שיא פיצויים מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 2 מתוך 3 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
7.00 כללי
5.74 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
4.98 מדד
2.13 שיקלי
0.81 ללא סיווג

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מזומנים ושווי מזומנים
קרנות נאמנות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
אג"ח קונצרניות לא סחירות פיקדונות
הלוואות אג"ח ממשלתיות סחירות
נכסים אחרים

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
8,04792.70%, חשיפה למניות
3,90645.00%חשיפה לחו"ל
2,38127.44%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

2.48סטיית תקן 36 חודשים
2.70סטיית תקן 60 חודשים
0.68 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.45שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
2.04אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.