נתוני הקופה מעודכנים ל-09/2019 פסגות פיצויים בטא - 1223

תשואות

1.83%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
9.30%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.42%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.33%תשואה ממוצעת 60 חודשים
16.12%תשואה מצטברת 36 חודשים
22.17%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
פסגות בית השקעות בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
27/05/2007 תאריך הקמה

נתונים נוספים

89.6יתרת נכסים לסוף התקופה
0.38שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.00סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-0.60סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-0.60צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
1.29 9.80 אלטשולר שחם פיצויים כללי
1.27 8.86 אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מס...
1.23 7.56 הלמן-אלדובי מרכזית לפיצויים כל...
0.00 7.56 פסגות פיצויים בטא
1.16 7.25 אלמוג
פסגות פיצויים בטא בתקופה הנבחרת ממוקמת 4 מתוך 39 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

תשואה לתקופהמדד
13.68 S&P 500
7.56 פסגות פיצויים בטא
6.20 אג"ח כללי
5.15 מדד מניות כללי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
7.00 כללי
5.74 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
7.00 כללי
4.98 מדד
2.13 שיקלי
0.81 ללא סיווג

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
אג"ח ממשלתיות סחירות קרנות נאמנות
מזומנים ושווי מזומנים נכסים אחרים
אג"ח קונצרניות לא סחירות פיקדונות
הלוואות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
38,12042.54%, חשיפה למניות
26,38029.44%חשיפה לחו"ל
18,35520.49%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

1.21סטיית תקן 36 חודשים
1.40סטיית תקן 60 חודשים
0.90 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.42שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.84אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.