נתוני הקופה מעודכנים ל-12/2019 פסגות עתיד גמל מרכזית אג"ח - 1309

תשואות

0.03%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
6.21%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.23%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.17%תשואה ממוצעת 60 חודשים
8.52%תשואה מצטברת 36 חודשים
10.66%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
אג"חהתמחות משנית
פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
פסגות בית השקעות בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
06/04/2008 תאריך הקמה

נתונים נוספים

136.4יתרת נכסים לסוף התקופה
0.20שיעור דמי ניהול ממוצע
0.78סה"כ הפקדות לתקופה
1.29סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
3.45סה"כ העברות בין קופות לתקופה
2.94צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.47 6.17 מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות
0.34 6.08 הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות
0.07 5.18 הלמן-אלדובי מרכזית לפיצויים מס...
-0.06 5.16 אינפיניטי פיצויים סל אג"ח
0.00 4.55 פסגות עתיד גמל מרכזית להשתתפות...
פסגות עתיד גמל מרכזית אג"ח בתקופה הנבחרת ממוקמת 6 מתוך 6 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
8.68 כללי
6.73 אג"ח
5.38 מדד
3.10 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
15.43 מניות
6.73 אג"ח
4.82 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מזומנים ושווי מזומנים נכסים אחרים
קרנות נאמנות אג"ח קונצרניות לא סחירות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות פיקדונות
הלוואות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
6120.45%חשיפה לחו"ל
20.00%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.37סטיית תקן 36 חודשים
0.55סטיית תקן 60 חודשים
1.27 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.74שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-0.60אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.