נתוני הקופה מעודכנים ל-09/2019 פסגות גדיש מניות - 1330

תשואות

3.08%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
13.99%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.67%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.54%תשואה ממוצעת 60 חודשים
27.40%תשואה מצטברת 36 חודשים
38.39%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
מניותהתמחות ראשית
מניותהתמחות משנית
פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
פסגות בית השקעות בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
15/06/2008 תאריך הקמה

נתונים נוספים

594.1יתרת נכסים לסוף התקופה
0.58שיעור דמי ניהול ממוצע
2.55סה"כ הפקדות לתקופה
0.87סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-2.14סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-0.46צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
2.72 17.44 אנליסט גמל מניות
2.59 16.03 אלטשולר שחם גמל מניות
2.97 13.72 ילין לפידות קופת גמל מסלול מני...
3.50 12.60 אקסלנס גמל מסלול מניות
0.00 11.30 פסגות גדיש מניות
פסגות גדיש מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 9 מתוך 19 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
7.00 כללי
5.74 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
4.98 מדד
2.13 שיקלי
0.81 ללא סיווג

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מזומנים ושווי מזומנים
קרנות נאמנות נכסים אחרים
הלוואות אג"ח ממשלתיות סחירות
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות אג"ח קונצרניות לא סחירות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
564,32591.44%, חשיפה למניות
280,39945.44%חשיפה לחו"ל
159,62225.86%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

2.44סטיית תקן 36 חודשים
2.64סטיית תקן 60 חודשים
0.76 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.53שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
2.52אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.