נתוני הקופה מעודכנים ל-09/2019 עיריית תל אביב תגמולים מסלול מניות - 1477

תשואות

2.89%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
15.99%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.64%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.44%תשואה ממוצעת 60 חודשים
25.71%תשואה מצטברת 36 חודשים
30.37%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
מניותהתמחות ראשית
מניותהתמחות משנית
תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מחברה מנהלת
אחרתאגיד שולט
אחרסוג תאגיד שולט
עובדי מפעל/גוף מסויים אוכלוסיית יעד
03/06/2009 תאריך הקמה

נתונים נוספים

2.9יתרת נכסים לסוף התקופה
0.37שיעור דמי ניהול ממוצע
0.01סה"כ הפקדות לתקופה
0.02סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.01סה"כ העברות בין קופות לתקופה
0.00צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
2.72 17.44 אנליסט גמל מניות
2.59 16.03 אלטשולר שחם גמל מניות
2.97 13.72 ילין לפידות קופת גמל מסלול מני...
3.50 12.60 אקסלנס גמל מסלול מניות
0.00 12.03 שחק מניות
עיריית תל אביב תגמולים מסלול מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 5 מתוך 19 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
7.00 כללי
5.74 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
4.98 מדד
2.13 שיקלי
0.81 ללא סיווג

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מזומנים ושווי מזומנים
קרנות נאמנות פיקדונות
הלוואות אג"ח ממשלתיות סחירות
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות אג"ח קונצרניות לא סחירות
נכסים אחרים

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
2,78896.48%, חשיפה למניות
1,62956.37%חשיפה לחו"ל
80227.76%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

2.55סטיית תקן 36 חודשים
2.79סטיית תקן 60 חודשים
0.63 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.33שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.96אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.