נתוני הקופה מעודכנים ל-08/2019 מנורה מרכזית לפיצויים ללא מניות - 1374

תשואות

0.26%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
5.22%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.20%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.16%תשואה ממוצעת 60 חודשים
7.42%תשואה מצטברת 36 חודשים
10.10%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
ללא מניותהתמחות משנית
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
מנורה מבטחים החזקות בע"מתאגיד שולט
קבוצות ביטוחסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
01/10/2008 תאריך הקמה

נתונים נוספים

37.5יתרת נכסים לסוף התקופה
0.62שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.49סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.00סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-0.49צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.00 4.56 מנורה מרכזית לפיצויים ללא מניו...
0.31 4.51 מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקצ...
0.02 0.16 מיטב דש פיצויים - טווח קצר
מנורה מרכזית לפיצויים ללא מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 1 מתוך 3 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
11.36 מניות
6.61 כללי
5.56 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.61 כללי
4.35 מדד
2.25 שיקלי
1.26 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
אג"ח קונצרניות לא סחירות מזומנים ושווי מזומנים
קרנות נאמנות מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
פיקדונות הלוואות
נכסים אחרים

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
00.00%, חשיפה למניות
1300.35%חשיפה לחו"ל
2850.76%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.45סטיית תקן 36 חודשים
0.63סטיית תקן 60 חודשים
1.10 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.37שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.00אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.