נתוני הקופה מעודכנים ל-07/2019 מנורה מבטחים תגמולים שקלי טווח קצר - 1343

תשואות

0.03%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
0.27%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.01%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.02%תשואה ממוצעת 60 חודשים
0.53%תשואה מצטברת 36 חודשים
1.06%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
שיקליהתמחות ראשית
טווח קצרהתמחות משנית
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
מנורה מבטחים החזקות בע"מתאגיד שולט
קבוצות ביטוחסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
24/07/2008 תאריך הקמה

נתונים נוספים

56.3יתרת נכסים לסוף התקופה
0.66שיעור דמי ניהול ממוצע
-0.23סה"כ הפקדות לתקופה
0.20סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-0.89סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-1.32צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.00 0.23 מנורה גמל לפרישה מיידית
0.03 0.21 מיטב דש גמל שקלי טווח קצר
מנורה מבטחים תגמולים שקלי טווח קצר בתקופה הנבחרת ממוקמת 1 מתוך 2 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
7.37 כללי
5.20 אג"ח
3.45 מדד
1.42 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
15.25 מניות
1.42 שיקלי
0.51 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות מזומנים ושווי מזומנים
הלוואות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
אג"ח קונצרניות לא סחירות מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
פיקדונות קרנות נאמנות
נכסים אחרים

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
00.00%, חשיפה למניות
00.00%חשיפה לחו"ל
00.00%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.02סטיית תקן 36 חודשים
0.03סטיית תקן 60 חודשים
-0.53 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-1.07שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-0.12אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.