נתוני הקופה מעודכנים ל-12/2019 מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית ללא מניות - 1359

תשואות

0.01%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
5.94%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.25%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.18%תשואה ממוצעת 60 חודשים
9.22%תשואה מצטברת 36 חודשים
11.61%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
ללא מניותהתמחות משנית
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
מנורה מבטחים החזקות בע"מתאגיד שולט
קבוצות ביטוחסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
22/09/2008 תאריך הקמה

נתונים נוספים

436.3יתרת נכסים לסוף התקופה
0.33שיעור דמי ניהול ממוצע
2.56סה"כ הפקדות לתקופה
7.83סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-3.45סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-8.72צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.00 4.60 מנורה מרכזית לפיצויים ללא מניו...
0.00 4.41 מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקצ...
0.00 0.17 מיטב דש פיצויים - טווח קצר
מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית ללא מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 2 מתוך 3 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
15.43 מניות
8.68 כללי
6.73 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
8.68 כללי
5.38 מדד
4.82 ללא סיווג
3.10 שיקלי

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מזומנים ושווי מזומנים אג"ח קונצרניות לא סחירות
קרנות נאמנות נכסים אחרים
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות פיקדונות
הלוואות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
00.00%, חשיפה למניות
3,4210.78%חשיפה לחו"ל
4,2840.98%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.40סטיית תקן 36 חודשים
0.57סטיית תקן 60 חודשים
1.28 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.69שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-0.36אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.