נתוני הקופה מעודכנים ל-09/2019 מיטב דש פיצויים - כללי - 886

תשואות

1.41%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
8.18%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.40%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.30%תשואה ממוצעת 60 חודשים
15.29%תשואה מצטברת 36 חודשים
19.36%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
מיטב דש השקעות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
21/09/2003 תאריך הקמה

נתונים נוספים

1068.1יתרת נכסים לסוף התקופה
0.77שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
10.35סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-6.53סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-16.88צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
1.29 9.80 אלטשולר שחם פיצויים כללי
1.27 8.86 אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מס...
1.23 7.56 הלמן-אלדובי מרכזית לפיצויים כל...
1.83 7.56 פסגות פיצויים בטא
0.00 6.68 מיטב פיצויים - כללי
מיטב דש פיצויים - כללי בתקופה הנבחרת ממוקמת 10 מתוך 39 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
7.00 כללי
5.74 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
7.00 כללי
4.98 מדד
2.13 שיקלי
0.81 ללא סיווג

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות אג"ח ממשלתיות סחירות
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות מזומנים ושווי מזומנים
נכסים אחרים הלוואות
קרנות נאמנות אג"ח קונצרניות לא סחירות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
394,17936.90%, חשיפה למניות
345,39632.34%חשיפה לחו"ל
210,63719.72%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

1.05סטיית תקן 36 חודשים
1.13סטיית תקן 60 חודשים
0.96 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.14שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.84אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.