נתוני הקופה מעודכנים ל-09/2019 מיטב דש פיצויים שקלי - 1528

תשואות

0.32%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
5.92%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.22%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.21%תשואה ממוצעת 60 חודשים
8.32%תשואה מצטברת 36 חודשים
13.16%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
שיקליהתמחות ראשית
שקליהתמחות משנית
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
מיטב דש השקעות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
02/12/2010 תאריך הקמה

נתונים נוספים

11.5יתרת נכסים לסוף התקופה
0.81שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.07סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.00סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-0.07צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.25 5.91 אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי
0.00 5.29 ישיר מרום שקלים
0.47 4.87 פסגות שיא פיצויים שקלית ללא מנ...
0.22 4.52 הראל קמ"פ מסלול שקלי
מיטב דש פיצויים שקלי בתקופה הנבחרת ממוקמת 2 מתוך 4 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
7.00 כללי
5.74 אג"ח
4.98 מדד
2.13 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
2.13 שיקלי
0.81 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מזומנים ושווי מזומנים אג"ח קונצרניות לא סחירות
נכסים אחרים מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
פיקדונות הלוואות
קרנות נאמנות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
940.82%חשיפה לחו"ל
3913.39%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.49סטיית תקן 36 חודשים
0.63סטיית תקן 60 חודשים
1.33 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.30שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-0.72אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.