נתוני הקופה מעודכנים ל-09/2019 מיטב דש פיצויים שוהם כהלכה - 769

תשואות

1.43%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
8.18%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.37%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.24%תשואה ממוצעת 60 חודשים
14.04%תשואה מצטברת 36 חודשים
15.68%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
הלכתיהתמחות ראשית
הלכה יהודיתהתמחות משנית
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
מיטב דש השקעות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
25/12/2001 תאריך הקמה

נתונים נוספים

4.0יתרת נכסים לסוף התקופה
0.38שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.00סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.00סה"כ העברות בין קופות לתקופה
0.00צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.00 6.13 שוהם פיצויים
מיטב דש פיצויים שוהם כהלכה בתקופה הנבחרת ממוקמת 1 מתוך 1 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

תשואה לתקופהמדד
6.13 מיטב דש פיצויים שוהם כהלכה

השוואה למסלולים שונים

השוואה למסלולים שונים

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות הלוואות
מזומנים ושווי מזומנים אג"ח קונצרניות לא סחירות
נכסים אחרים קרנות נאמנות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
1,38534.28%, חשיפה למניות
74818.51%חשיפה לחו"ל
44310.96%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

1.11סטיית תקן 36 חודשים
1.18סטיית תקן 60 חודשים
0.80 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.51שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.12אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.