נתוני הקופה מעודכנים ל-08/2019 מיטב דש פיצויים סלע - 1276

תשואות

0.53%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
5.43%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.23%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.19%תשואה ממוצעת 60 חודשים
8.64%תשואה מצטברת 36 חודשים
11.95%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
עד 10% מניותהתמחות משנית
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
מיטב דש השקעות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
01/12/2007 תאריך הקמה

נתונים נוספים

26.5יתרת נכסים לסוף התקופה
0.61שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.11סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.00סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-0.11צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.05 4.83 אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מס...
0.00 4.24 איפקס סלע מרכזית לפיצויים
-0.12 4.16 מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מ...
0.03 4.14 פסגות שיא פיצויים עד 10% מניות
מיטב דש פיצויים סלע בתקופה הנבחרת ממוקמת 2 מתוך 4 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

תשואה לתקופהמדד
13.79 S&P 500
6.02 אג"ח כללי
4.24 מיטב דש פיצויים סלע
2.96 מדד מניות כללי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
11.36 מניות
6.61 כללי
5.56 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.61 כללי
4.35 מדד
2.25 שיקלי
1.26 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות קרנות נאמנות
מזומנים ושווי מזומנים אג"ח קונצרניות לא סחירות
הלוואות פיקדונות
נכסים אחרים

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
2,2518.48%, חשיפה למניות
2,6409.95%חשיפה לחו"ל
2,87310.83%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.44סטיית תקן 36 חודשים
0.56סטיית תקן 60 חודשים
1.37 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.33שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.48אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.